V   SDĚLENÍ OBČANŮM.

     Od 4. září 2017 jsou zrušené 

     telefonní pevné linky jak na 

     ÚŘADĚ MĚSTYSE VRANÝ, 

     tak i na MÍSTNÍ POŠTĚ.

    Platí jen tato mobilní čísla:

   ÚŘAD MĚSTYSE VRANÝ

   724 179 320

   POŠTA PARTNER VRANÝ

   720 044 778.

     

 

    

    

    

     Jednou z akcí roku 2017, která začala v dubnu, je revitalizace Víchova rybníka, kde se ještě koncem šedesátých let dvacátého století dalo koupat. Stavebně se jedná o rozčlenění břehu a dna stávající nádrže a vytvoření pobřežního pásma. Dále bude provedeno kamenné opevnění návodního svahu a části břehu, oprava výpustního zařízení a rozdělovacího objektu dle projektové dokumentace. Práce by měly být dokončeny do osmi měsíců od předání staveniště.

     Rybník byl vypuštěn, odstraněny náletové dřeviny a vyvezeno nahromaděné bahno ze dna rybníka. Práce pokračovaly zpevněním břehů, vytvořením ostrůvku uprostřed rybníka a vše bylo obloženo kameny. Dále jsou postaveny dvoje schody ke dnu rybníka, výpustní zařízení (na horním obrázku) a realizuje se bezpečnostní přepad. Na druhém obrázku je celkový pohled na staveniště.

     8. srpna 2017 se uskutečnila kolaudace díla "Revitalizace Víchova rybníka". Dílo bylo dokončeno včas a předáno bez vad a nedodělků. V poslední fázi byl vytvořen bezpečnostní přepad, vtok do rybníka a dokončeno výpustní zařízení. U vtoku i výpusti byly zhotoveny schody a u výpusti zábradlí. Okolí rybníka bylo upraveno, vysázeny stromky a zaseta tráva. Nářežní pásmo bylo silami a prostředky Vraného od silnice odděleno obrubníky. Rybník se pomalu, ale jistě začíná naplňovat vodou. Ve Vraném tak vznikla, mimo rezervoár vody, nová rekreační zóna vhodná nejen k procházkám. Konečný stav je na prvním obrázku.

 

     3. prosince 2016, při příležitosti Mikulášské nadílky, veřejnost poprvé shlédla rekonstruovaný sál Kulturního domu ve Vraném. Mimo nové střechy, o které jsme již informovali, byly nainstalovány nové podhledy včetně osvětlení, na sále to je 55 LED světelných panelů. Sál byl nově vymalován a renovovány byly i parkety. Provedená rekonstrukce "kulturního stánku" byla občany příznivě přijata.

15. září byl na radnici nainstalován znak městyse Vraný. Je zhotoven z jednoho kusu pískovce, který barevně ladí s novou fasádou radnice. Vybarvený je pouze střed znaku se zajíci a kančími hlavami. Tímto opatřením radnice získala ještě impozantnější vzhled. Realizátorem znaku, který váží 260 kg, je sochař a restaurátor Pavel Kytka ze Sazené, malby akademická malířka Marcela Kytková.  

13. září začala být na Kulturní dům ve Vraném pokládána nová střecha. Původní je postupně strhávána a nahrazována novou z panelů. Panely jsou již s povrchovou úpravou a jsou opatřeny tepelnou izolací. Panely jsou navrženy tak, že jejich délka stačí na polovinu střechy a jednotlivé díly do sebe zapadají. Tím byla urychlena její montáž.

23. ČERVNA 2016 byla na základě kolaudačního řízení uvedena do provozu ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD VE VRANÉM, která byla ve zkušebním provozu od 3. 4. 2015. Závěrečnou kontrolní prohlídku stavby ČOV tohoto dne od 10.45 hod. uskutečnila 10ti členná komise svolaná Městským úřadem Slaný – odbor životního prostředí (na obr). Bylo konstatováno, že stavba byla provedena podle schválené projektové dokumentace. Je v souladu obecnými požadavky na výstavbu a její trvalý provoz nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí. Na OÚ Vraný byl v tomto duchu podepsán odpovídající protokol.

15. KVĚTNA 2016 BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCI ROKU – oprava střechy, pláště a podhledů Kulturního domu Vraný. Do 30. září budou dokončeny venkovní práce a 15. listopadu celkové dokončení akce. Plánovaný rozpočet činí 2 990 tis. Kč. Zatím byl vyklizen sál, prostory v patře, odstraněny podhledy a stará izolace.

                     Práce začaly

PŘEDSTAVITELÉ VRANÉHO 20. 1. 2016 PŘIJATI PREZIDENTEM ČR MILOŠEM ZEMANEM.

Starosta Ing. Miroslav Zázvorka se zdraví s prezidentem, první z prava je místostarosta Ing. Zdeněk Blá

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD.

Další důležitou akcí roku bude kolaudace čističky odpadních vod ve Vraném a její uvedení ze zkušebního do běžného provozu.

KOLÁČOVÁ CENA A OCENĚNÍ KOMISE ZA PRÁCI S MLÁDEŽÍ PRO VRANÝ.

Z 13 finalistů - držitelů Zlaté stuhy Vesnice roku 2015 - získal městys Vraný při slavnostním vyhlašování výsledků celostátniho kola v Luhačovicích Koláčovou cenu.  Při slavnostním předávání ocenění 9. 10. 2015 ve Vesnici roku 2015 obci Krásná, kde nás reprezentoval starosta městyse Ing. Miroslav Zázvorka a místostarosta Ing. Zděnek Bláha, získalo Vraný ještě "Ocenění komise za systematickou práci s mládeží".

DŮLEŽITOU AKCÍ ROKU 2015 BYLA REKONSTRUKCE RADNICE A REALIZACE ČOV.

Rekonstrukce radnice je prakticky hotova. Je nutné dokončit sokl radnice. To bude realizováno až po jeho dokonalém vyschnutí. Ještě je nutné doladit některé detaily, jako např. posunutí dvířek plynu, elektriky ap. Místo sejmutého znaku Vraného z radnice je vyráběn nový z pískovce. V provozu jsou rekonstruované věžní hodiny. Bijí každou hodinu a mají nádherný zvuk. Radnice se opět  v plné kráse tyčí na náměstíčku.

Stav čističky k 27. 5. 2015 - starosta městyse Ing. Miroslav Zázvorka představuje čistčku členům hodnotitelské komise Soutěže Vesnice Středočeského kraje roku 2015. ČOV je v současné době na základě Rozhodnutí Městského úřadu Slaný, odbor životního prostředí čj. 12931/15/ŽP ze dne 2. dubna 2015 ve zkušebním provozu. Zkušební provoz, který je průběžně kontrolován, bez problému probíhá.

Termín zahájení stavby byl stanoven na 10. 6. 2014, dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo je upřesněn termín dokončení  ČOV na 31. 5. 2015. Dokladová administrace dotace musí být dokončena nejpozději do 10. 4. 2016.

Částka za dílo je 14 455 000 Kč bez DPH. Tato částka je stavební hodnota díla dle smlouvy o dílo se stavební firmou. Z dotace jsou pak ještě hrazeny další služby - stavební dozor, technický dozor, projektová dokumentace, vypsání výběrového řízení atd. Na stavbu byly získány dotace od

EU z OPŽP 12 167 228 Kč (85 %)

SFŽP ČR 1 238 262 Kč (5 %)

městys 1 431 439 Kč (10 %)

Na základě dofinancování byla ještě získána dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje - Fond životního prostředí a zemědělství - 1 566 000 Kč.

 Stav k  1. 12. 2014.

V CELOREPUBLIKOVÉM HODNOCENÍ SOUTĚŽE ORANŽOVÁ STUHA 2014 SE MĚSTYS VRANÝ UMÍSTIL NA TŘETÍM MÍSTĚ.

Obrázky ze slavnostního vyhodnocení a ocenění je umístěno ve fotogalerii.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ (dle § 50 Stavebního zákona) je zveřejněn na úřední desce.

Vraný

      ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8

                      Srpen 2014

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRANÝ.

oznámení o společném jednání v.v..doc (34304)

ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zrušení výběrového řízení.pdf (493287)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.

Výzva k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, na stavební práce s názvem "Zateplení budovy obecního úřadu Městyse Vraný". Předpokládaný termín plnění zakázky je 18. 8. 2014, termín dokončení do 10 měsíců. Lhůta pro podání nabídky končí 6. 8. 2014.

Výběrové řízení - zateplení budovy OÚ.pdf (157255)

NOVÉ ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VRANÝ.

•Územní plán obce Vraný je platný od 24. 8. 2006.

•V současné době je zpracováván nový Územní plán dle platné legislativy (nový stavební zákon, digitalizace pozemků). 
•Strategický plán Městyse Vraný byl schválen v listopadu 2011 a pořízen ve spolupráci s akční skupinou Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.
•Nad rámec Územního plánu je schváleno zpracování Studie a vizualizace celého náměstí ve Vraném a přilehlých částí, řešitelem je Ing. arch. Vladivoj Řezník, AUA Praha.
 

Níže je zveřejněn informační leták o ÚP a formulář: "Podnět k pořízení Územního plánu nebo jeho změně"

Plakát - Zpracování nového ÚZEMNÍHO PLÁNU městyse Vraný.docx (13,7 kB)

Podnět k pořízení územního plánu.doc (44,5 kB)  

PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY:
 
•Intenzifikace ČOV Vraný – realizace v roce 2014, městys získal dotaci ze SFŽP - náklady  14,5 mil. Kč
•Rekonstrukce chodníků a zeleně na náměstí ve Vraném – realizace v roce 2015, předpokládané náklady 2.5 – 3 mil. Kč
•Vodovod Horní Kamenice – realizace v roce 2016, předpokládané náklady 10 mil. Kč
•Výstavba přečerpávací stanice, kanalizace a nové splaškové kanalizace Vraný - ulice Pod humny – realizace v roce 2015 - 2018, předpokládané náklady 15 mil. Kč
•Výměna oken, dveří, zateplení stropů a fasády, nová fasáda budovy úřadu městyse Vraný – získaná dotace z fondu Zelená úsporám – realizace v roce 2014 – 2015, předpokládané náklady 3,5 mil. Kč
•Oprava střechy, zateplení stropů, renovace parket, nový rozvod elektřiny a nové osvětlení budovy Kulturního domu Vraný – realizace postupně r. 2015 – 2018, odhad nákladů 2 mil. Kč
•Oprava balkonů, zateplení fasády, oprava střechy 12-ti bytového domu č.p. 110 Vraný – realizace postupně r. 2016 –  2020, odhad nákladů 4- 5 mil. Kč
•Realizace chybějících herních prvků ve skateparku Vraný, areál Pastouška – realizace r. 2014 –  2015, náklady 0,5 mil. Kč

•Rekonstrukce místních komunikací ve Vraném - ulice K vodojemu, Pod humny, u č.p. 36, u telefonní ústředny a u úpravny pitné vody. U těchto komunikací postupná realizace v r. 2016 –  2020, odhadované náklady  9 – 10 mil. Kč

Městys Vraný chce dále pravidelně a dle potřeby investovat do budovy školy, školky, do dětských hřišť, sportovišť a jejich údržby.

 

Novinky

22.09.2014 13:06

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Výzva k účasti na výběrovém řízení - zakázka malého rozsahu, stavební práce na akci: "Zateplení budovy obecního úřadu Městys Vraný II". Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 20. 10. 2014 Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: do 10 měsíců Lhůta pro podávání nadídek končí dne 7. 10....
17.09.2014 09:41

ORANŽOVÁ STUHA - CELOREPUBLIKOVÉ KOLO, PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Dne 18. června 2014 byla ministrem zemědělství schválena změna termínu celostátního hodnocení ocenění Oranžová stuha 2014. Celostátní hodnotitelská komise pro toto ocenění navštívila obce, které získaly v krajských kolech ocenění "Oranžová stuha roku 2014" v termínu od 8. do 12. září 2014. Do...
15.09.2014 11:22

PODZIMNÍ ZKOUŠKY LOVECKÝCH PSŮ

V neděli 14. září 2014 se ve Vraném konaly Podzimní zkoušky loveckých psů, které organizoval Okresní myslivecký spolek ČMMJ (Českomoravská myslivecká jednota) KLADNO. Sraz účastníků byl v 8.00 hodin v jídelně Družstva vlastníků AGROS Vraný. Zkoušky se konaly dle platného Zkušebního řádu...
14.09.2014 19:50

VRANSKÝ HASIČSKÝ DVOJBOJ

V sobotu 13. 9. 2014 se konal na sportovním areálu ve Vraném 3. ročník Vranského hasičského dvojboje. Soutěžilo se v závodě štafet 4 x 60 metrů a v požárním útoku. Dvojboje se zúčastnilo 10 družstev z hasičských sborů (SDH) Braškova, Hřebče, Lhoty, Plchova, Vraného a Žiliny....
09.09.2014 18:24

ORANŽOVÁ STUHA - CELOREPUBLIKOVÉ KOLO

Dne 18. června 2014 byla ministrem zemědělství schválena změna termínu celostátního hodnocení ocenění Oranžová stuha 2014. Celostátní hodnotitelská komise pro toto ocenění navštíví obce, které získaly v krajských kolech ocenění "Oranžová stuha roku 2014" v termínu od 8. do 12. září 2014. Do...
01.09.2014 15:58

LUKOV OPEN 2014

Festival Lukov OPEN 2014 se konal ve dnech 29 až 31. 8. v lukovské Hospodě ( nyní statek č. p. 4). Jedná se o historickou hospodu, kterou nechala postavit okolo roku 1676 tehdejší majitelka Lukova a Vraného hraběnka Marie Helena, vdova po hraběti Bedřichu ze Saurau. Jednalo se o formanskou...
29.08.2014 13:38

LUKOV OPEN - UPŘESNĚNÍ PROGRAMU

V ramci festivalu Lukov OPEN se v sobotu 30. 8. od 13.00 hod. v lukovském kostele sv. Jiří uskuteční koncert. Vranští pěvci představí svůj repertoár, ve kterém nechybí české a moravské písně, latinské duchovní skladby nebo spirituály. Všichni jste zváni, vstupné je dobrovolné.
21.07.2014 15:24

SLAVNOSTNÍ PŘEVZETÍ ORANŽOVÉ STUHY

19. července 2014 převzal starosta městyse Vraný Ing. Miroslav Zázvorka na oficiálním vyhlášení v Kněžicích oranžovou stuhu pro středočeskou Vesnici roku 2014 za spolupráci se zemědělským subjektem. Slavnostní předání se uskutečnilo v obci, která získala Zlatou stuhu a stala se Vesnicí...
04.07.2014 13:49

Diamantová svatba

21. června se konala ve 12.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele ve Vraném diamantová svatba Jindry a Zdeňka Sáblových. Chtěli tak poděkovat za Boží požehnání, bez kterého by nemohli oslavit tak významný den ve svém životě. Ve svém pozvání uvedli „v roce 1934 jsme se ve Vraném narodili a byli...
02.07.2014 09:12

PAMÁTNÍK městyse Vraný - otevření.

Památník je pravidelně otevírán třikrát do roka – před Velikonoci, v červnu a v říjnu každého roku – většinou od 14.00 do 16.00 hod. Přesný termín bude vždy uveřejněn na této stránce. Skupinové, případně i individuální návštěvy lze předem dohodnout v kanceláři Úřadu městyse...

TOPlist

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8gÚřední hodiny:
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.30 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 12.00 - 13.30

Úřední hodiny starosty Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode