OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM A NĚKOLIK AKCÍ V PROSINCI 2014

30.12.2014 18:09

Ohlédnutí za uplynulým rokem se konalo 12. prosince v Kulturním domě od 17.00 hod. na veřejném zasedání zastupitelstva městyse. Starosta městyse Ing. Miroslav Zázvorka přivítal přítomně jménem svým i nově zvoleného zastupitelstva a poděkoval jim za zájem o dění v obci. I letos bylo zasedání spojeno se zábavným pásmem žáků Mateřské a Základní školy. V prvním bodě se představili žáci Mateřské školy s vystoupením nazvaným Sněhové vločky. Následovali žáci Základní školy se svojí ukázkou tance, pokračovali flétnisté a zahráli např. Rolničky, dále tanec se stuhami a velice zdařilé pásmo „Jak to bylo s narozením Ježíška“. Pásmo dětí uzavřela taneční kreace skupiny TANVRA (tanečky Vraný). Všechna vystoupení byla velice pěkná, byla odměňována potleskem a bylo vidět, že se na ně děti pod dohledem Olgy Bláhové a Hany Šnejdrové (MŠ), Mgr. Ludmily Svobodové a Mgr. Štěpánky Vítové (ZŠ) a Zuzany Procházkové (TANVRA) pilně připravovaly.

            Pohled do sálu a na jevišti jsou děti z MŠ s vystoupením "Sněhové vločky

V oficiální části starosta městyse nejprve představil nové desetičlenné zastupitelstvo zvolené ve dnech 10. - 11. 10. 2014 pro volební období 2014 – 2018. Po té následovala zpráva o činnosti zastupitelstva a nejdůležitějším děním v obci.

Zastupitelé se sešli na zasedáních celkem 13krát a účast byla 91 %. V prosinci loňského roku byl připraven, vyvěšen a poté schválen rozpočet městyse Vraný na rok 2014. Rozpočet byl ve výši 10 795 000 Kč a byl schválen jako vyrovnaný. V lednu byly projednány a schváleny inventury obecního majetku, které byly bez závad. V únoru proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby ČOV Vraný.  Na veřejnou zakázku bylo podáno celkem 5 nabídek, otevírání obálek proběhlo 25. 2. 2014 od 10,00 hodin v kanceláři městyse Vraný.  Byla zapsána cena díla a zkontrolováno, zda nabídky obsahují veškeré náležitosti a návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou.  Potom se až do 18. 3. 2014 prováděla podrobná analýza podaných nabídek, zda odpovídají zadávací dokumentaci. Nakonec byla vybrána firma 1. SčV Praha s nejlepší nabídkou, v ceně díla 14 455 000 Kč bez DPH. Sepsání smlouvy o dílo s touto firmou schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 19. 5. 2014. Tato smlouva byla sepsána 30. 5. 2014. Dotace z EU z OPŽP činila 12 167 228 Kč, z SFŽP ČR 1 238 261 Kč a doplatek z vlastních zdrojů 1 431 439 Kč. Po sepsání smlouvy zastupitelstvo v červnu obdrželo dobrou zprávu, ze Středočeského krajského úřadu z fondu životního prostředí, že byla městysi schválena dotace na dofinancování akce „Intenzifikace ČOV Vraný“ ve výši 1 566 000 Kč. Zastupitelstvo schválilo přijetí této dotace. Autorský dozor ČOV bude zajišťovat firma Provod Ústí n. Labem za 90 750 Kč, technický stavební dozor a rozpis financování projektu Ing. Melichar za cenu 225 060 Kč. Smlouvou o smlouvě budoucí byly vyřešeny problémy s pozemkem, který je ve vlastnictví Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Přípravné práce byly započaty 10. 6. 2014 a vlastní realizace zdárně pokračuje. Čistička bude uvedena do plného provozu nejpozději do 10. 4. 2016.

               Zastupitelé a starosta Ing. Miroslav Zázvorka při přednesu zprávy.

18. 6. 2014 byl schválen Závěrečný účet městyse Vraný za rok 2013. 2x ročně byla provedena kontrola hospodaření a vše bylo zveřejněno na úřední i elektronické desce včetně příloh. Zveřejněn byl Přehled o hospodaření obce v roce 2013, Zpráva o výsledku hospodaření, Vypořádání dotací, Rozvaha, výkaz zisku a ztrát – vše bylo schváleno bez výhrad.

V červenci a v srpnu, v době prázdnin, byla provedena poměrně rozsáhlá rekonstrukce v MŠ. Jednalo se o podlahy, nové izolace, betony, nové rozvody, topení a radiátory, podlahové topení, nové podlahové krytiny a vymalování – cena 263 000 Kč.

V srpnu byla získána dotace na výměnu oken, dveří a novou zateplenou fasádu budovy radnice č. p. 9. Dotace je z programu Zelená úsporám ze SFŽP ve výši 1 025 000 Kč. S odborníkem, profesorem architektury, byly konzultovány návrhy na členění fasády, jaké materiály použít, čím a jak udělat sokl, odvětrání a dýchání budovy. Po zvážení situace zastupitelstvo rozhodlo o rekonstrukci celé budovy. Bude se jednat i o střechu včetně krovů, věžičku i restaurování hodin. Výběrové řízení bylo vypsáno na tu část budovy, která se bude dělat z dotace - bylo obesláno 5 firem, 4 podaly své nabídky. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma Slánská stavební s cenou 1 018 300 Kč bez DPH. Náklady na další práce - zateplení, sokl bez zateplení a dřevěná euro okna se předpokládají ve výši 1,138 – 1,290 mil. Kč.

Od 7. 10. do 6. 11. 2014 probíhala jednání a možnost podávat připomínky k Návrhu územního plánu. Zastupitelstvo věnovalo celé zasedání posuzování tohoto plánu a pověřilo starostu k podání 14 připomínek a požadavků, které byly tlumočeny tvůrcům a budou zapracovány do nového Územního plánu.

V odpadovém hospodářství zůstávají ceny TKO stejné jako letos, na tříděný odpad bude k dispozici více kontejnerů. Velkoobjemový odpad bude řešen přistavovanými kontejnery.

Podrobně byl popsán postup při zapojení městyse do soutěže Vesnice roku 2014. Ve Středočeském kraji byl městys oceněn Oranžovou stuhou za spolupráci se zemědělským subjektem. Jako držitel Oranžové stuhy postoupil do celorepublikového kola, kde získal třetí místo. Starosta Ing. Miroslav Zázvorka a místostarosta Ing. Zdeněk Bláha převzali z rukou ministra zemědělství Mariana Jurečky šek na 600 000 Kč. Tyto peníze bude možné použít na projekt připravený a realizovaný v roce 2015. Starosta poděkoval všem občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tomto úspěchu.

Vzhledem ke zvýšení bezpečnosti bylo do Kulturního domu nainstalováno zabezpečovací zařízení v ceně 48 000 Kč, do hasičské zbrojnice za 20 270 Kč a úpravny vody za 7 300 Kč.

Byla získána globální dotace z KÚ ve výši 138 200 Kč na chod obce.

Úspěšnou akcí byl Velikonoční koncert Vranských pěvců konaný 20. 4. 2014 v kostele sv. Jana Křtitele ve Vraném a oslava 130 let založení SDH Vraný, která se konala 22. 6. 2014.

Hasiči v srpnu zorganizovali prodloužený víkend pro děti. Největší dík si za to zaslouží J. Formánková, M. Izerová a R. Hájek.

HC Vraný byl přidělen příspěvek 15 000 Kč na činnost.

Na ozvučení pro cvičení žen i pro hasiče byl zakoupen reproduktor za 5 700 Kč.

Posilovna v Kulturním domě byla doplněna cvičebními prvky v ceně 40 tis. Kč.

Byl zakoupen a na Pastoušku umístěn nový stůl na stolní tenis za 23.000 Kč.

Byla zakoupena skatesmartová překážka pro skatepark na Pastoušce za 218 284 Kč. Nákup byl podpořen žádostí mládeže a rodičů z Vraného.

Mimo již uvedené se pro příští rok počítá se zatrubněním odvodu dešťových vod v úseku od Panců do potoka, vybudováním dětského hřiště v Horní Kamenici a postavením uzamykatelných závor u vjezdů do lesa s cílem zamezit krádežím dřeva a ničení cest.

Následovala diskuze, která se týkala hlavně jízd kamionů městysem, sekání škarp a stavu rybníků ve Vraném a Lukově. Tato diskuze bude následně vyhodnocena.

 

13. prosince ve 14.00 hod. bylo zahájeno v prostorách před vranskou školou 12. Vánoční setkávání. Byly zde postaveny stánky, ve kterých bylo možné zakoupit výrobky děti a rodičů. Nabízeny byly obrázky, hrnečky, vánočky, cukroví, jmelí, věnečky, košíky a mnoho dalších maličkostí. Ceny byly mírné a návštěvníci měli z čeho vybírat. V prostorách školy se bylo možné občerstvit a posedět u cukroví, svařeného vína, kávy nebo čaje.

                                               Celkový pohled

Od 16.00 hod. se konal ve vranském kostele sv. Jana Křtitele, který byl nabitý k prasknutí, Vánoční koncert. V jeho první části předvedli své umění hosté – klienti Domova Laguna Psáry, který je již skoro 45 let poskytovatelem sociálních služeb. Jednou z volnočasových aktivit je i pěvecký kroužek, který zazpíval ve Vranském kostele několik skladeb a koled. Hned první, „Radostně budeme zpívat“ za doprovodu nástrojů imitujících andělské zvonění a elektrofonických varhan, sklidila veliký potlesk. Sólové i sborové zpěvy, např. Adeste fidele, Pochválen buď Ježíš Kristus a řada dalších melodií a koled byla odměněna dlouhotrvajícím potleskem.

                                                 Vystoupení hostů

V druhé části vystoupili se svým repertoárem Vranští pěvci. Jejich příchod středem kostela byl impozantní a úvodní skladba se sólem na trubku, znějícím z kůru, navodila slavnostní atmosféru večera. Následovala jedna skladba za druhou, některé s doprovodem na kytaru, sólem na trubku a sólovými zpěvy jednotlivých členů sboru a hosta - operního sólisty Michala Mačuhy. Novinkami v repertoáru byly skladby Gloria, Lonely (Il Drio a Celine Dion) – sólo zpívala Klára Bohuslavová a Michal Mačuha, Psát od prvních řádků, Lascia chio pianga – sólo zpívala Marie Šrámková. Nechyběla ani píseň Dona notis a Ave gratia plena (z francouzských zdrojů 12. století) se sólem Michala Mačuhy a mnoho dalších. Výkon pěvců měl veliký úspěch a byl provázen spontánním potleskem. Vánočním koncertem jednotlivé skladby provázela slovem i hudebním doprovodem na elektrofonické varhany choreografka Vranských pěvců a ředitelka Základní školy ve Vraném Mgr. Ludmila Svobodová. Na závěr jí byla za úspěch předána kytička a rovněž host - Michal Mačuha - obdržel malý dárek za svůj výkon.

                                                        Vranští pěvci

V Kulturním domě ve Vraném se ještě od 21.00 hod. konal taneční večer, vstupné bylo 70 Kč. K tanci a poslechu hrála hudební skupina No Headache. Večer se vydařil a zábava končila kolem 03.00 hod.

18. prosince se konal Vánoční koncert v kostele sv. Jiří v Lukově. Před kostelem byly postaveny dva stánky a účastníkům byl k dispozici čaj, svařené víno a káva, k tomu také tradiční vánoční sladkosti, napečené občany. S pozměněným repertoárem zde vystoupili Vranští pěvci. Operní pěvec Michal Mačuha se tentokrát nemohl zúčastnit, ale i tak bylo vystoupení pěvců velice pěkné. Podle lidí, kteří se zúčastnili koncertu i ve Vraném, písničky v Lukově zněly lépe. Je to zřejmě dáno menším prostorem a tím lepší akustikou.  V kostele byla slušná účast a přítomní svoji spokojenost s výkony sboru i sólistů dávali najevo bouřlivým potleskem. Jednalo se o další zdařilou předvánoční akci.

                                           Vranští pěvci v Lukově

27. prosince se konalo na prostranství u Bláhů již tradiční přátelské setkání občanů z Vraného a pozvaných hostů. Připraveno bylo bohaté občerstvení, jídla se zaměřením na vepřové hody a pití byl dostatek. Družná zábava probíhala u táboráku a ve skupinkách kolem stolů až do půlnoci. Ve 20.00 hod. byl odpálen ohňostroj, který se přítomným velice líbil. Jednalo se o důstojné rozloučení se starým rokem. Za úspěšnost akce, které se zúčastnilo více než 60 lidí, patří dík hlavnímu organizátoru Ing. Zdeňku Bláhovi a jeho spolupracovníkům.

                                         Pohled na část účastníků

29. prosince se uskutečnilo na Městském zimním stadionu v Lounech tradiční novoroční bruslení. Akce se konala pod záštitou Úřadu městyse Vraný a hokejového družstva HC městyse Vraný od 11 do 12.30 hod. Za 1 620 Kč byl na zimním stadionu po tuto dobu poskytnut led pro sportovní činnost. Doprava byla zajištěna autobusem, který plný rodičů s dětmi odjížděl od budovy Úřadu městyse v 10.15 hod.

Některé obrázky jsou méně kvalitní a mají jen dokumentační charakter.

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8gÚřední hodiny:
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.30 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 12.00 - 13.30

Úřední hodiny starosty Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode