ORANŽOVÁ STUHA - CELOREPUBLIKOVÉ KOLO, PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

17.09.2014 09:41

Dne 18. června 2014 byla ministrem zemědělství schválena změna termínu celostátního hodnocení ocenění Oranžová stuha 2014. Celostátní hodnotitelská komise pro toto ocenění navštívila obce, které získaly v krajských kolech ocenění "Oranžová stuha roku 2014" v termínu od 8. do 12. září 2014. Do Vraného, jako držitele Oranžové stuhy za Středočeský kraj, přijela šestičlenná hodnotitelská komise 8. září. Byla přijata v jídelně AGROSU, kde byla vystavena získaná Oranžová stuha včetně diplomu, nový prapor městyse, kroniky, dokumentace k realizovaným projektům, ocenění spolků, např. Lovecké společnosti a dalších. Byla připravena i ochutnávka některých produktů, např. z medu, máku, tvarohu - vše z vlastní produkce. Po přivítání komise a představení přítomných zástupců obce, zemědělských subjektů, školy, školky a hostů, starosta městyse Vraný Ing. Miroslav Zázvorka v půlhodinové presentaci představil městys a jeho společenský život, zemědělské subjekty, spolky a pěstitele se zaměřením na vzájemnou spolupráci a činnost, sloužící k rozvoji městyse i zlepšování životního prostředí. Uvedl, že městys Vraný se nachází v severozápadní části Středočeského kraje. Katastrální území má rozlohu - Vraný 1701 ha, Lukov 334 ha a Horní Kamenice 184 ha. K 1. 1. 2014 bylo ve Vraném hlášeno 759 stálých obyvatel, průměrný věk 39,7 let. Počet domů ve Vraném 232, v Lukově 51, v Horní Kamenici 15. Chod městyse zajišťuje 9 členů zastupitelstva, z toho 5 jich pracuje v místních zemědělských firmách. Starosta je neuvolněná funkce a hlavní profesí nynějšího starosty je agronom firmy Agros Vraný. Lány úrodné půdy a četné prameny podnítily dávný i současný zemědělský charakter obce. Podíl zemědělské půdy je přes 85 %, podíl lidí pracujících v zemědělství je 23,2 %. Další pracovní místa pro občany městyse vytváří drobní podnikatelé.

Z prezentace je dále uvedena zestručněná část, týkající se spolupráce, společných projektů a služeb občanům. Např. v roce 2003 byl postaven ve spolupráci obce Vraný, firmy AGROS Vraný, Statek Novák a místního rodáka p. Plívy dubový 10 m „Smírčí kříž“ v lokalitě „Na spravedlnosti“. Náklady na tento kříž byly řešeny formou sponzorského daru.  Vlastníci a členové výše uvedených zemědělských subjektů založili v r. 2002 společnou honitbu Lovecká společnost Vraný o rozloze honebních pozemků 5000 ha. Obě firmy zajišťují na své náklady každoročně čištění rybníka v Horní Kamenici. V roce 2012 a 2013 se městys Vraný, AGROS Vraný a Statek Novák podílely na realizaci projektu v rámci celostátní sítě pro venkov s názvem „Možnosti ovlivnění degradace půdy vlivem klimatu na příkladu aridních oblastí“. Výsledky tohoto projektu pomáhají v boji proti půdní a větrné erozi, napomáhají i při pozemkových úpravách a mají využití pro zemědělce i obec. V souvislosti s tímto projektem byla instalována ve Vraném profesionální meteorologická stanice se zaznamenáváním celého souboru meteorologických údajů, které využívají zemědělci i ostatní občané. Obě tyto velké zemědělské firmy hospodaří v našich i okolních katastrech s využitím nejnovějších informací a techniky s ohledem na maximální protierozní a protipovodňovou ochranu území. Firma AGROS Vraný v r. 2013 zrekonstruovala na náměstí ve Vraném historickou budovu a vybudovala v ní novou kuchyň a jídelnu. Zajišťuje obědy pro své zaměstnance a zároveň pro ostatní občany z Vraného a okolí. Jídelnu využívají i zaměstnanci jiných firem. Prostory jídelny jsou využívány také pro další činnost – výstavy, besedy, prezentace firem apod. Obec a škola pořádají exkurze dětí z MŠ a ZŠ Vraný do provozu živočišné i rostlinné výroby, které jim umožňuje Agros Vraný, Statek Novák a Ranč Ovčín. Agros Vraný zajišťuje potřebnou techniku a práce v případě různých poruch a oprav na rozvodu pitné vody a kanalizační síti v našich obcích, případně na ČOV. Městys Vraný,  Agros Vraný a Statek Novák pořádají v součinnosti výstavy moderní i historické techniky při slavnostech městyse Vraný. Agros Vraný i Statek Novák pravidelně dávají sponzorské dary zájmovým sdružením a spolkům ve Vraném při pořádání různých kulturních akcí.  Spolupracují s Loveckou společností Vraný – zajišťují rozvoz krmení zvěře v zimním období a v průběhu roku poskytují krmný odpad (plevy, zadina,…) pro zvěř a také ho rozvážejí do místní honitby. Dále zajišťují obdělání a osetí mysliveckých políček určených pro výživu a kryt zvěře.  Městys Vraný spolupracuje s f. Agros Vraný a farmou Statek Novák v oblasti využití veškerých rostlinných odpadů a bioodpadů. Rostlinný odpad z celé obce i od jednotlivých občanů je zdarma uložen a zkompostován na kompostech u těchto firem, s následným využitím jako organické hnojivo na jejich pozemcích v našich katastrálních územích. Obě tyto firmy jsou významnými zaměstnavateli v našich obcích, významně se podílejí na nízké nezaměstnanosti ve Vraném. Dále přijímají brigádníky na sezónní práce. Farma Šrámek spolupracuje s místními organizacemi TJ Sokol Vraný  -  provádí sponzorsky některé práce při údržbě fotbalového hřiště. Dále spolupracuje s Loveckou společností Vraný – pomáhá při rozvozu krmiva zvěře v zimním období. Farma je významným pěstitelem máku, který dle zájmu nabízí a prodává místním i okolním občanům. To je jen stručný výtah z prezentace starosty. Je těžké vybrat ty nejpodstatnější pasáže z vystoupení, aby dávaly ucelený obrázek. Ještě těžší jistě bylo toto vystoupení před komisí připravit, aby se do půl hodiny vtěsnalo to nejpodstatnější, vystihující hodnocenou problematiku.

Následovala návštěva, představení a ukázka hospodářství i technologického vybavení subjektů v pořadí, jak byly navštíveny - Ondřej Bláha Vraný - Zájmové hospodářství ranč Ovčín, AGROS Vraný družstvo vlastníků, se sídlem Vraný č. p. 122, Statek Novák Jarpice – Kamenice, s.r.o., sídlo Horní Kamenice a Firma Šrámek – Lukov – sdružení fyzických osob bratrů Václava Šrámka a Petra Šrámka. Součástí ukázek byla i návštěva bažantnice. Po prezentaci starosty komise nastoupila do připravené víceúčelové maringotky pana Ing. Zdeňka Bláhy tažené traktorem a projela celý ranč Ovčín. K vidění byly ovce, hovězí dobytek, koně, daněk evropský, pštros africký (chovná triáda – 1x samec + 2x samice), husy, kachny, slepice a lovečtí psi. Následovalo přemístění mikrobusem do AGROSU Vraný, kde družstvo představil předseda představenstva Jaroslav Linhart. 91 pracovníků obhospodařuje 3.000 ha orné půdy, stará se o 1.200 ks hovězího dobytka a 600 prasat. Družstvo je kompletně vybaveno moderní technikou a v celostátních hodnoceních dosahuje velmi dobrých výsledků. Na příklad v roce 2012 1. místo v celkovém hodnocení okresů Kladno, Rakovník, Beroun a Příbram v kontrole užitkovosti – mléko – kategorie tuk + bílkoviny u českého strakatého skotu, 1. místo za nejlepší vyhodnocenou prvotelku ve stejném hodnocení roku 2012, 1. místo v ČR ve výnosu řepky v r. 2013 v kategorii velkých pěstitelů nad 500 ha – výnos 4,67 t/ha z 585 ha. Významným úspěchem v r. 2014 bylo získání hodnocení AAA – excelentní v kategorii CZECH Stability Award při vyhlašování 100 nejstabilnějších firem CZECH TOP 100 za rok 2013. Tak byla firma AGROS zařazena mezi 2 % velmi stabilních firem v ČR. Právě končila sklizeň chmele a tak byl po prohlídce provozů komisi předán věnec z dočesné. Po rychlém přemístění na Statek Novák představil pan Petr Novák své hospodářství s tradicí, sahající až do 16. století. 75 zaměstnanců obhospodařuje 3.350 ha orné půdy, 1.100 ks skotu a až 6.000 ks prasat ve výkrmu. Kompletně byla zrekonstruována farma Vyšínek a Budenice. V roce 2013 byla zahájena v Kobylníkách, místě největší farrmy Nováků, výstavba bioplynové stanice o výkonu 550 kW, která od r. 2014 dodává elektrický proud do sítě. Farma je kompletně vybavena vlastní moderní technikou. Je největším dodavatelem mléka do Bohušovické mlékárny – 16 tis. litrů za den. V roce 2008 byla zařazena Evropskou společností Comenius mezi 100 nejlepších českých firem. Dosahuje velmi dobrých výnosů při pěstování cukrovky, v roce 2011 to bylo více než 100 tun/ha. Končila sklizeň a tak na závěr prohlídky vybavení statku byl komisi předán dožínkový věnec. Po krátké zastávce v bažantnici přišla na řadu prohlídka rodinné firmy Šrámků, která je bez zaměstnanců a zabývá se rostlinnou výrobou. Jedná se hlavně o pšenici ozimou, ječmen jarní, řepku ozimou a mák jarní.  Mák je úspěšně pěstován s dosaženým výnosem 1,2 t/ha (průměr ČR 0,7 t/ha). Nabídkou makových buchet představování zemědělských subjektů skončilo. Potom ještě rychlá návštěva školy, několik písniček Vranských pěvců v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Vraném a odjezd komise plnit další úkoly.

 Toto vše bylo nutné stihnout za jeden a půl hodiny, více času nebylo. Na celkovou prezentaci byly k dispozici pouze dvě hodiny, ale dle mínění vranských účastníků prezentací byly plně využity. Jak byla spokojena komise, se dozvíme 23. září, kdy se bude v 10.00 hodin konat v Senátu Parlamentu ČR slavnostní vyhlášení vítězů celorepublikového kola Oranžové a Zelené stuhy, jako součásti soutěže Vesnice roku 2014.

Fotografie z prezentace od Jana Turka a Jana Hroze jsou uvedeny ve Fotogalerii.

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8gÚřední hodiny:
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.30 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 12.00 - 13.30

Úřední hodiny starosty Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode