DŮLEŽITÉ !!!!

   SVOZ ODPADU 2022

      leták - odpady 2022.docx (14717)

      OZV č. 2-2021.pdf (1472240)
 OZV č. 3-2021.pdf (1300463)

 

   NA ÚŘEDNÍ DESCE

    jsou zveřejňována 

    opatření  proti šíření

 

   KORONAVIRU

    

    INVESTIČNÍ AKCE 

     roku 2019, dokončená ve Vraném

     Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu Vraný čp. 15

     Projekt byl podpořen z Operačního 

     programu Životní prostředí

     MŽP_70. výzva, PO 5, SC 5.1, 

     průběžná.

Cílem projektu bylo opatření obálky budovy tepelnou izolací, čímž byla výrazně snížena její energetická náročnost. Rovněž došlo k výměně některých stavebních výplní a zateplení stávající ploché střechy nad sálem.  

  

     roku 2018, dokončené ve Vraném 

- oprava hasičské zbrojnice - jednalo se o výměnu oken a dveří, novou omítku, zateplení fasády, opravu střechy, nová vjezdová vrata a malbu vnitřních prostor. Akce byla spolufinancována z dotace, poskytovatel Ministerstvo zemědělství, program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Součástí je i nový svolávací systém hasičů Fireport.

Rovněž byla dokoupená potřebná technika – 4x ruční svítilna, 6x pracovní rukavice, rozbrušovací pila, ventilátor na odvětrání a mlžení, pěnotvorné zařízení, přenosné pěnotvorné zařízení včetně hadic a 4x zásahový oblek.

- oprava hřbitovní zdi zde šlo o opravu vnější i vnitřní obvodové zdi o výměře 849 m², oklepání starých omítek, vyrovnání zdiva, novou sanační omítku, malbu, renovaci vchodových vrat - spolufinancováno z dotace, poskytovatel Ministerstvo zemědělství, program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

- oprava soklu na budově úřadu městyse, rekonstrukce dílny a drobné opravy sklepa a dvora budovy úřadu - financováno ze zdrojů městyse Vraný.

30. ledna 2018 se uskutečnila

kolaudace prací provedených 

při revitalizaci Víchova rybníka.

Kolaudační komise (na obrázku)

neshledala žádné závažné

nedostatky.

 

     

 

    

    

    

     Jednou z akcí roku 2017, která začala v dubnu, je revitalizace Víchova rybníka, kde se ještě koncem šedesátých let dvacátého století dalo koupat. Stavebně se jedná o rozčlenění břehu a dna stávající nádrže a vytvoření pobřežního pásma. Dále bude provedeno kamenné opevnění návodního svahu a části břehu, oprava výpustního zařízení a rozdělovacího objektu dle projektové dokumentace. Práce by měly být dokončeny do osmi měsíců od předání staveniště.

     Rybník byl vypuštěn, odstraněny náletové dřeviny a vyvezeno nahromaděné bahno ze dna rybníka. Práce pokračovaly zpevněním břehů, vytvořením ostrůvku uprostřed rybníka a vše bylo obloženo kameny. Dále jsou postaveny dvoje schody ke dnu rybníka, výpustní zařízení (na horním obrázku) a realizuje se bezpečnostní přepad. Na druhém obrázku je celkový pohled na staveniště.

     8. srpna 2017 se uskutečnilo předání díla "Revitalizace Víchova rybníka". Dílo bylo dokončeno včas a předáno bez vad a nedodělků. V poslední fázi byl vytvořen bezpečnostní přepad, vtok do rybníka a dokončeno výpustní zařízení. U vtoku i výpusti byly zhotoveny schody a u výpusti zábradlí. Okolí rybníka bylo upraveno, vysázeny stromky a zaseta tráva. Nářežní pásmo bylo silami a prostředky Vraného od silnice odděleno obrubníky. Rybník se pomalu, ale jistě začíná naplňovat vodou. Ve Vraném tak vznikla, mimo rezervoár vody, nová rekreační zóna vhodná nejen k procházkám. Konečný stav je na prvním obrázku.

 

     3. prosince 2016, při příležitosti Mikulášské nadílky, veřejnost poprvé shlédla rekonstruovaný sál Kulturního domu ve Vraném. Mimo nové střechy, o které jsme již informovali, byly nainstalovány nové podhledy včetně osvětlení, na sále to je 55 LED světelných panelů. Sál byl nově vymalován a renovovány byly i parkety. Provedená rekonstrukce "kulturního stánku" byla občany příznivě přijata.

15. září byl na radnici nainstalován znak městyse Vraný. Je zhotoven z jednoho kusu pískovce, který barevně ladí s novou fasádou radnice. Vybarvený je pouze střed znaku se zajíci a kančími hlavami. Tímto opatřením radnice získala ještě impozantnější vzhled. Realizátorem znaku, který váží 260 kg, je sochař a restaurátor Pavel Kytka ze Sazené, malby akademická malířka Marcela Kytková.  

13. září začala být na Kulturní dům ve Vraném pokládána nová střecha. Původní je postupně strhávána a nahrazována novou z panelů. Panely jsou již s povrchovou úpravou a jsou opatřeny tepelnou izolací. Panely jsou navrženy tak, že jejich délka stačí na polovinu střechy a jednotlivé díly do sebe zapadají. Tím byla urychlena její montáž.

23. ČERVNA 2016 byla na základě kolaudačního řízení uvedena do provozu ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD VE VRANÉM, která byla ve zkušebním provozu od 3. 4. 2015. Závěrečnou kontrolní prohlídku stavby ČOV tohoto dne od 10.45 hod. uskutečnila 10ti členná komise svolaná Městským úřadem Slaný – odbor životního prostředí (na obr). Bylo konstatováno, že stavba byla provedena podle schválené projektové dokumentace. Je v souladu obecnými požadavky na výstavbu a její trvalý provoz nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí. Na OÚ Vraný byl v tomto duchu podepsán odpovídající protokol.

15. KVĚTNA 2016 BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCI ROKU – oprava střechy, pláště a podhledů Kulturního domu Vraný. Do 30. září budou dokončeny venkovní práce a 15. listopadu celkové dokončení akce. Plánovaný rozpočet činí 2 990 tis. Kč. Zatím byl vyklizen sál, prostory v patře, odstraněny podhledy a stará izolace.

                     Práce začaly

PŘEDSTAVITELÉ VRANÉHO 20. 1. 2016 PŘIJATI PREZIDENTEM ČR MILOŠEM ZEMANEM.

Starosta Ing. Miroslav Zázvorka se zdraví s prezidentem, první z prava je místostarosta Ing. Zdeněk Blá

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD.

Další důležitou akcí roku bude kolaudace čističky odpadních vod ve Vraném a její uvedení ze zkušebního do běžného provozu.

KOLÁČOVÁ CENA A OCENĚNÍ KOMISE ZA PRÁCI S MLÁDEŽÍ PRO VRANÝ.

Z 13 finalistů - držitelů Zlaté stuhy Vesnice roku 2015 - získal městys Vraný při slavnostním vyhlašování výsledků celostátniho kola v Luhačovicích Koláčovou cenu.  Při slavnostním předávání ocenění 9. 10. 2015 ve Vesnici roku 2015 obci Krásná, kde nás reprezentoval starosta městyse Ing. Miroslav Zázvorka a místostarosta Ing. Zděnek Bláha, získalo Vraný ještě "Ocenění komise za systematickou práci s mládeží".

DŮLEŽITOU AKCÍ ROKU 2015 BYLA REKONSTRUKCE RADNICE A REALIZACE ČOV.

Rekonstrukce radnice je prakticky hotova. Je nutné dokončit sokl radnice. To bude realizováno až po jeho dokonalém vyschnutí. Ještě je nutné doladit některé detaily, jako např. posunutí dvířek plynu, elektriky ap. Místo sejmutého znaku Vraného z radnice je vyráběn nový z pískovce. V provozu jsou rekonstruované věžní hodiny. Bijí každou hodinu a mají nádherný zvuk. Radnice se opět  v plné kráse tyčí na náměstíčku.

Stav čističky k 27. 5. 2015 - starosta městyse Ing. Miroslav Zázvorka představuje čistčku členům hodnotitelské komise Soutěže Vesnice Středočeského kraje roku 2015. ČOV je v současné době na základě Rozhodnutí Městského úřadu Slaný, odbor životního prostředí čj. 12931/15/ŽP ze dne 2. dubna 2015 ve zkušebním provozu. Zkušební provoz, který je průběžně kontrolován, bez problému probíhá.

Termín zahájení stavby byl stanoven na 10. 6. 2014, dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo je upřesněn termín dokončení  ČOV na 31. 5. 2015. Dokladová administrace dotace musí být dokončena nejpozději do 10. 4. 2016.

Částka za dílo je 14 455 000 Kč bez DPH. Tato částka je stavební hodnota díla dle smlouvy o dílo se stavební firmou. Z dotace jsou pak ještě hrazeny další služby - stavební dozor, technický dozor, projektová dokumentace, vypsání výběrového řízení atd. Na stavbu byly získány dotace od

EU z OPŽP 12 167 228 Kč (85 %)

SFŽP ČR 1 238 262 Kč (5 %)

městys 1 431 439 Kč (10 %)

Na základě dofinancování byla ještě získána dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje - Fond životního prostředí a zemědělství - 1 566 000 Kč.

 Stav k  1. 12. 2014.

V CELOREPUBLIKOVÉM HODNOCENÍ SOUTĚŽE ORANŽOVÁ STUHA 2014 SE MĚSTYS VRANÝ UMÍSTIL NA TŘETÍM MÍSTĚ.

Obrázky ze slavnostního vyhodnocení a ocenění je umístěno ve fotogalerii.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ (dle § 50 Stavebního zákona) je zveřejněn na úřední desce.

Vraný

      ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8

                      Srpen 2014

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRANÝ.

oznámení o společném jednání v.v..doc (34304)

ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zrušení výběrového řízení.pdf (493287)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.

Výzva k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, na stavební práce s názvem "Zateplení budovy obecního úřadu Městyse Vraný". Předpokládaný termín plnění zakázky je 18. 8. 2014, termín dokončení do 10 měsíců. Lhůta pro podání nabídky končí 6. 8. 2014.

Výběrové řízení - zateplení budovy OÚ.pdf (157255)

NOVÉ ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VRANÝ.

•Územní plán obce Vraný je platný od 24. 8. 2006.

•V současné době je zpracováván nový Územní plán dle platné legislativy (nový stavební zákon, digitalizace pozemků). 
•Strategický plán Městyse Vraný byl schválen v listopadu 2011 a pořízen ve spolupráci s akční skupinou Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.
•Nad rámec Územního plánu je schváleno zpracování Studie a vizualizace celého náměstí ve Vraném a přilehlých částí, řešitelem je Ing. arch. Vladivoj Řezník, AUA Praha.
 

Níže je zveřejněn informační leták o ÚP a formulář: "Podnět k pořízení Územního plánu nebo jeho změně"

Plakát - Zpracování nového ÚZEMNÍHO PLÁNU městyse Vraný.docx (13,7 kB)

Podnět k pořízení územního plánu.doc (44,5 kB)  

PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY:
 
•Intenzifikace ČOV Vraný – realizace v roce 2014, městys získal dotaci ze SFŽP - náklady  14,5 mil. Kč
•Rekonstrukce chodníků a zeleně na náměstí ve Vraném – realizace v roce 2015, předpokládané náklady 2.5 – 3 mil. Kč
•Vodovod Horní Kamenice – realizace v roce 2016, předpokládané náklady 10 mil. Kč
•Výstavba přečerpávací stanice, kanalizace a nové splaškové kanalizace Vraný - ulice Pod humny – realizace v roce 2015 - 2018, předpokládané náklady 15 mil. Kč
•Výměna oken, dveří, zateplení stropů a fasády, nová fasáda budovy úřadu městyse Vraný – získaná dotace z fondu Zelená úsporám – realizace v roce 2014 – 2015, předpokládané náklady 3,5 mil. Kč
•Oprava střechy, zateplení stropů, renovace parket, nový rozvod elektřiny a nové osvětlení budovy Kulturního domu Vraný – realizace postupně r. 2015 – 2018, odhad nákladů 2 mil. Kč
•Oprava balkonů, zateplení fasády, oprava střechy 12-ti bytového domu č.p. 110 Vraný – realizace postupně r. 2016 –  2020, odhad nákladů 4- 5 mil. Kč
•Realizace chybějících herních prvků ve skateparku Vraný, areál Pastouška – realizace r. 2014 –  2015, náklady 0,5 mil. Kč

•Rekonstrukce místních komunikací ve Vraném - ulice K vodojemu, Pod humny, u č.p. 36, u telefonní ústředny a u úpravny pitné vody. U těchto komunikací postupná realizace v r. 2016 –  2020, odhadované náklady  9 – 10 mil. Kč

Městys Vraný chce dále pravidelně a dle potřeby investovat do budovy školy, školky, do dětských hřišť, sportovišť a jejich údržby.

 

Novinky

14.07.2021 20:35

OMEZENÝ PROVOZ POŠTY PARTNER

POŠTA Dovolená léto 2021 .docx (36664)
11.07.2021 18:55

ČERVNOVÉ UDÁLOSTI VE VRANÉM

ČERVNOVÉ UDÁLOSTI VE VRANÉM.pdf (472315)
01.07.2021 10:37

UZAVŘENÍ ÚŘADU MĚSTYSE VRANÝ

Dovolená úřad červenec 2021.docx (13822)
29.06.2021 09:01

OPISY VODOMĚRŮ ČERVENEC 2021

Opis vodoměrů 62021.doc (26112)
25.06.2021 10:15

KULTURNÍ DŮM VRANÝ PRO VÁS PŘIPRAVIL POUŤOVÉ MENU

Kulturní dům -pouťové víkendové menu.docx (58975)
17.06.2021 16:49

POZVÁNKA NA POUŤ VE VRANÉM

Pouť plakát 2021.docx (162575)
08.06.2021 16:08

BYLA DOPLNĚNA ÚŘEDNÍ DESKA

O VYHLÁŠENÍ KONKURZU NA ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VRANÉM

TOPlist

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Bc. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.30
Středa 07.00 - 11.30 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 11.30
Pátek 07.00 - 11.30

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode