OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015.

07.01.2016 17:00

Jak jsme Vás již informovali, 11. 12. 2015 se od 17.00 hod. konalo v Kulturním domě Veřejné zasedání zastupitelstva městyse. Kromě vystoupení dětí zde byla představena činnost zastupitelstva a shrnuto dění ve Vraném. Dále následuje stručný výtah z vystoupení starosty městyse, Ing. Miroslava Zázvorky, které můžeme nazvat jako „Ohlédnutí za rokem 2015“.

V prosinci roku 2014 byl připraven, vyvěšen a poté schválen vyrovnaný rozpočet městyse Vraný na rok 2015 ve výši 17 841 000 Kč. Stav účtu k 31. 12. 2014 byl 12 870 112 Kč. Jedná se o ušetřenou částku z minulých let, která byla převedena do hospodaření v r. 2015. To znamená, že během roku 2014 byly ušetřeny další finance ve výši 2 464 545 Kč.

 V lednu byly k 31. 12. 2014 projednány a schváleny inventury obecního majetku – bez závad. Dále se v lednu na úřadě městyse uskutečnila schůzka zastupitelstva s projektantem Vladivojem Řezníkem, který přijel představit koncepční studii úpravy návsi, městečka a veřejných prostranství v okolí. Zpracování studie bylo zadáno v roce 2014, pan architekt seznámil přítomné se svým návrhem a zastupitelstvo o něm dlouze diskutovalo. Byla provedena i obhlídka na místě a pan architekt si zapsal mnoho připomínek k zapracování. V lednu ještě zastupitelstvo projednalo zadání na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení s následnou žádostí o dotaci na “Revitalizaci Víchova rybníka“, jedná se o opravu hrází a výpustě, revitalizaci Močidelského potoka od farského rybníka k ČOV. Byla vybrána a sválena nabídka Ing. Vitáka za 99 tis. Kč bez DPH. Také byl schválen finanční příspěvek pro Vranské pěvce ve výši 20 tis. Kč na nákup akustických varhan a dalších nástrojů.

Zastupitelstvo schválilo příspěvek 50 tis. Kč pro ZŠ Zlonice na vybudování tělocvičny. Bylo to na žádost ředitele ZŠ Zlonice Mgr. Tůmy - všechny obce i malé, jejichž děti školu navštěvují, každoročně na školu přispívají. Z Vraného navštěvuje ZŠ Zlonice 23 dětí, proto byla tato částka schválena.

Dále bylo schváleno vybudování menšího dětského hřiště v Horní Kamenici, schválen nákup nových stolů a židlí do Kulturního domu, kde byly opotřebované staré stoly i židle a ještě k tomu každá jiná. Nyní je u nového vybavení na sále 240 míst. Tímto opatřením bylo zajištěno lepší prostředí pro plesovou sezonu a další akce nejen roku 2015.

V únoru bylo připraveno výběrové řízení na zakázku „ Rekonstrukce střechy na budově úřadu Městyse Vraný“. V březnu byla zveřejněna výzva k podání nabídek a ve stanovené lhůtě, tj. do 23. 3. byly podány 3 nabídky - od firmy Slánská stavební, Profistav Czech a Petr Štulík.  Byla vybrána nejlevnější nabídka a to od fy Slánská stavební za cenu 733 521Kč bez DPH a zastupitelstvo schválilo sepsání smlouvy o dílo s touto firmou. Tato akce byla financována z velké části z dotace 600 000 Kč za získání Oranžové stuhy pro vítěze Vesnice roku 2014. Součástí je výměna oken za nová menších rozměrů s cílem přiblížení se původnímu stavu budovy, barva v podobném stylu jako je brána a památník. Do výroby byl také zadán nový erb z pískovce na čelní stěnu radnice.

Dále byly projednány nabídky na renovaci věžních hodin a ciferníků ve věžičce na budově úřadu. Věžní hodiny byly velmi zanedbané, zkorodované, některé části nefunkční a ciferníky popraskané. Vybrána byla nabídka hodináře p. Ladislava Fajgla, protože tato firma má dlouholeté zkušenosti a výborné reference. Hodnota díla byla 121 900 Kč. Ukázalo se, že to byla výtečná volba, protože pan Fajgl je opravdu mistr svého řemesla a přitom až neuvěřitelně skromný a pečlivý. Je nutné ocenit i výbornou spolupráci a koordinaci prací mezi ním a fy Slánská stavební při rekonstrukci střechy. Střecha i s krovem je zcela nová a byla přemístěna siréna na zadní část střechy, aby nevadila pohledu na hodiny Nyní máme na věži hotový, plně funkční historický skvost, který každou hodinu ozvučuje Vraný nádhernými tóny bicího zařízení.

                                      Pan Fajgl instaluje ciferníky hodin.

Dále byl projednán „Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje“. Žádost lze podat do různých fondů, ale vždy jen jednu žádost do jednoho fondu. Spoluúčast obce je v každém případě jen 5% a dotace 95%.

Zastupitelstvo schválilo následující žádosti o dotace:

 1. Fond životního prostředí a zemědělství – Vraný obnova kanalizačního řadu  - byla získána dotace ve výši 5 000 000 Kč.
 2. Fond rozvoje obcí a měst – Rekonstrukce komunikace ve Vraném – požadovaná dotace 2 591 000 Kč – jedná se o komunikaci k vodojemu – dotaci nebyla nezískána.
 3. Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – Nákup radiostanic pro hasiče Vraný – požadovaná dotace 54 000 Kč - dotaci jsme získali.
 4. Fond kultury a obnovy památek – Nákup dětského barevného knihovního nábytku – požadovaná dotace 13 000 Kč – dotaci jsme nezískali.
 5. Dále podána žádost na nákup skateparkových překážek na Pastoušku – dotaci jsme nezískali.

V březnu byla schválena roční závěrka ZŠ Vraný - zisk 109 860 Kč a roční závěrka MŠ Vraný - zisk 57 072 Kč. Tyto finanční prostředky byly převedeny zpět na účet úřadu. Z těchto peněz budou v dalším roce hrazeny opravy a údržba.

K akci - Fasáda, okna, dveře budovy radnice

 • byla získána dotace od SFŽP ve výši 935 000 Kč
 • výběrové řízení se konalo dne 7. 10. 2014 a zúčastněné firmy byly Vanderlaan s.r.o., Slánská stavební spol. s.r.o., JUMAR s.r.o. a Petr Štulík.
 • zastupitelstvo vybralo firmu s nejnižší cenovou nabídkou – Slánskou stavební společnost - cena díla 1 018 000 Kč bez DPH. 
 • k zateplení obvodových stěn radnice byla použita 16 cm vata
 • k zateplení podlahy na půdě byla použita vrstva 28 cm vaty a OSB desky
 • dodána nová linolea, dveře a okna
 • zatím bude provedena stavba pomocí dotace, ostatní prvky budou realizovány až v roce 2016.

Počátkem června zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet Městyse Vraný za rok 2014 bez výhrad. Nedílnou přílohou je Přehled o hospodaření Městyse Vraný za rok 2014, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse a Vypořádání dotací, rozvaha a výkaz zisku a ztrát za rok 2014. Vše bylo zveřejněno na úřední elektronické i pevné desce. Dále zastupitelstvo schválilo Roční závěrku, tj. výsledek hospodaření městyse Vraný za rok 2014. Výsledkem hospodaření je zisk 3 971 286 Kč.

Důležitou akcí roku byla ČOV Vraný

 • staveniště bylo předáno 10. 6. 2014
 • úspěšně byl vyřešen problém s církevním pozemkem
 • vzhledem k rozsáhlosti stavby, byl každých 14 dní konán kontrolní den a probíhala neustálá koordinace prací a termínů
 • náklady na stavbu ČOV byly 18 025 000 Kč včetně DPH, bez DPH 14 897 000 Kč
 • získané dotace – Státní fond ŽP ve výši 11 207 000 Kč, Krajský úřad Fond ŽP ve výši

1 566 000 Kč, celkové dotační prostředky jsou 12 773 000 Kč

 • vlastní prostředky obce činily 2 124 000 Kč (počítáno z nákladů bez DPH)
 • 3. dubna 2015 byl zahájen zkušební provoz, který potrvá 1 rok a je nezbytný pro konečnou kolaudaci této stavby
 • každý měsíc jsou odebírány a testovány vzorky vyčištěné vody nezávislou akreditovanou laboratoří
 • kolaudace je nutná mezi 3. až 10. 4. 2016.

Závazkem a podmínkou ve smlouvě o dotaci ze SFŽP je, že provoz ČOV musí být soběstačný, tzn., že obec nesmí provoz ČOV financovat z vlastních prostředků. Z toho vychází výrazné zvýšení ceny za stočné na 35,42 Kč/m3. Dle propočtů by cena měla být zhruba ještě o 10 Kč vyšší, zastupitelstvo je výrazně proti této vyšší kalkulaci. Na základě skutečných nákladů z ročního provozu a finanční analýzy pak bude vypracována přesná kalkulace. S každým majitelem nemovitosti bude sepsána smlouva o stočném.

                                                    Dokončovací práce.

Byla uzavřena smlouva s ČSAD na dotace – Vraný dotuje 1 linku částkou 18 626 Kč a od r. 2016 dvě linky, navíc je Vraný - Praha. Obě linky jsou dotovány částkou 33 814 Kč - z toho linka Vraný – Slaný 16 414 Kč a linka Vraný – Praha 17 400 Kč.

Městys Vraný se zapojil do dalšího kola soutěže Vesnice roku. Nejprve se řešilo, zda se vůbec do letošního kola soutěže přihlásit. Převládl názor, že ano. 27. 5. 2015 navštívila Vraný 10ti členná Krajská komise. 18. 6. 2015 se konalo v Kutné Hoře vyhlášení výsledků, kde městys Vraný získal Zlatou stuhu a stal se Vesnicí Středočeského kraje r. 2015 - tento titul je již navždy. Jako vítěz měl právo a zároveň povinnost zorganizovat slavnost k vyhlášení ocenění. Vyhlášení se konalo 18. 7. 2015 na Pastoušce. Přípravný výbor zajistil prapory, pozvánky, propagační materiály, občerstvení, květiny, hudbu, zpěv, ozvučení, přípravu kiosků, úpravu podia a kulturní program - Vranské pěvce a dětský taneční kroužek TANVRA.  Akce, která se vydařila, se zúčastnilo cca 700 lidí. Asi nejlépe dojmy vyjádřil starosta obce Ing. Miroslav Zázvorka slovy „Pro mě osobně je to ten největší zážitek, emočně to ale zůstane ve všech lidech. Peníze z dotace jsou pěkné, je to taková míra ocenění obce, ale myslím, že pro nás všechny je důležitější, že někdo nezávislý posoudil a ocenil práci a činnost v obci a pro nás všechny je to největší dar“.

Vítězstvím v krajském kole Vesnice roku 2015 se městys nominoval do celostátního kola. V něm soutěžilo jen 13 krajských vítězů. Městys se přestavil hodnotící komisi 4 hodinovou prezentací. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v Luhačovicích na Festivalu Písní a tanců. Na tuto akci byl z Vraného vypraven autobus s fanoušky. Městys byl oceněn Koláčovou cenou. Při předávání ocenění ve vítězné obci Krásná u Aše ještě získal Ocenění komise za systematickou práci s mládeží.

                           Ing. Miroslav Zázvorka přejímá Koláčovou cenu.

Významnou akcí byl Letní tábor dětí ve Vraném, který se uskutečnil v srpnu. Pochvalu a ocenění si zaslouží pořadatelé a organizátoři tábora – Jana Formánková, Milena Izerová, Josef Musil, Radek Hájek a členové hasičského sboru - Michal Hrbek, Roman Vrba a David Samuel. Poděkování patří i AČR, která zapůjčila stany a dodala propagační materiály. Vše bylo precizně naplánováno a připraveno - od účasti dětí, stavby a demontáže tábora, nápadů na soutěže, výletů, zakončení soutěží rodičů a předání diplomů. Úřad uhradil cestu autobusem na výlet do Mirákula v Milovicích, zajistil limonády pro děti a přispěl částkou 3 tis. Kč na nákup odměn pro děti za soutěže.

                                                          Rozcvička.

Dále zastupitelstvo městyse

 • projednalo uzemní plán
 • schválilo platbu 24 tis. Kč za malování a nové podlahové krytiny v šatnách Mateřské a Základní školy
 • schválilo příspěvek na startovné HC Vraný ve výši 15 tis. Kč
 • zajistilo deratizaci v obci
 • zajistilo snížení cen za energie.

Jako vítěz krajského kola soutěže vesnice roku získal Vraný odměnu 1 mil. Kč. Pro získání této finanční odměny, je nutné vypracovat žádost o dotaci s termínem podání do 15. 1. 2016 dle pravidel MMR ČR – dotační titul č. 1 pro vítěze soutěže Vesnice roku. Pravidla pro poskytnutí dotace byly obdrženy v listopadu 2015. Dotace tvoří max. 80% celkových nákladů na projekt, 20% je nutná spoluúčast obce. Zastupitelstvo se rozhodlo, že tyto peníze budou vloženy do rekonstrukce střechy Kulturního domu.

 

Rozloučení s rokem 2015

27. prosince se konalo na prostranství u Bláhů tradiční přátelské setkání občanů z Vraného a dalších pozvaných hostů. K dispozici bylo bohaté občerstvení formou teplé i studené kuchyně, tentokrát zaměřené na zvěřinové speciality. K pití bylo množství alkoholických i nealkoholických nápojů. Družná zábava probíhala ve skupinkách u tří táboráků a kolem stolů. Součástí bylo i odpálení ohňostroje, které mělo u přítomných veliký úspěch. Byly to dozvuky vánočních svátků a začátek loučení se starým rokem. Za úspěšnost akce, které se opět průběžně zúčastnilo okolo 100 lidí, patří dík hlavnímu organizátoru Ing. Zdeňku Bláhovi a jeho spolupracovníkům.

                                                        Celkové pohledy.

31. prosince se obyvatelé Vraného rozloučili se starým rokem v kruhu rodinném, nebo se svými přáteli. O půlnoci nechyběla řada menších ohňostrojů a odpalování jednotlivých raket. Oslavy v městysi proběhly bez problémů a byly důstojným rozloučením s rokem 2015, který byl pro městys Vraný úspěšný.

                              Rakety nad Vraným jsou tečkou za rokem 2015.

 

 

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode