VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE VRANÝ

11.12.2018 11:36

7. prosince se od 17.00 hod. v Kulturním domě ve Vraném konalo veřejné zasedání představenstva městyse Vraný. Občané zde mohli poprvé vidět sál doplněný pěknými sametovými závěsy vínové barvy, zakrývající celou zadní část pódia, záclony a světle hnědé závěsy u oken. Touto úpravou dostal sál slavnostnější ráz a zlepšila se i akustika. V úvodu starosta městyse Ing. Miroslav Zázvorka přivítal přítomné a seznámil je s programem. V první části vystoupí žáci Základní a Mateřské školy, kroužek Klubíčko i taneční kroužek TANVRA Vraný s kulturní vložkou. Po krátké přestávce bude následovat informace o činnosti zastupitelstva a dění ve Vraném v roce 2018 a potom volná zábava.

Děti z Mateřské školy zazpívaly koledy a předvedly pásmo Zima, Zima jede a Zima je tu veliká. Jednalo se o tanec s vločkami, v závěru s přáním „Přejeme pěkné vánoce, uvidíme se po roce“. Základní škola se představila skladbou „Nad horama vyšla hvězda“, Merry Christmas, Anděl páně - sóla a sborový zpěv. Dále pak ukázky cvičení z kroužku gymnastiky a cvičení se stuhami. Klubíčko Jany Formánkové vystoupilo se svojí dojemnou ukázkou zumby, která vyústila v přání svátků plných lásky. Následovalo vystoupení tanečního kroužku TANVRA pod vedením Zuzany Procházkové. Mladší tanečníci předvedli velice pěknou taneční kreaci a starší tanec na téma „Nedívej se na sebe, ale kolem sebe“. Všechna vystoupení měla u diváku veliký úspěch a lze říci, že čím menší byli účinkující, tím větší sklidili úspěch. Ani zde na závěr vystoupení nechybělo přání pěkných Vánoc a do Nového roku i poděkování pomocníkům při zajišťování akcí.

Následovala zpráva o činnosti zastupitelstva a dění ve Vraném, Lukově a Horní Kamenici, kterou přednesl starosta městyse Ing. Miroslav Zázvorka. V obsáhlé zprávě uvedl úspěšné akce, které se podařilo realizovat v roce 2018 i akce, které jsou v plánu na příští období. Následuje stručný obsah zprávy:

Jak všichni víte, v říjnu proběhly volby do zastupitelstva městyse Vraný. Volby se konaly ve dnech 5. - 6. 10. 2018. Bylo zvoleno 10 členů OZ, kteří složili slib. Jak vidíte osm členů zůstalo stejných, nově je v zastupitelstvu p. Jana Formánková a p. Václav Novák. Starostou zůstal Ing. MiroslavZázvorka, místostarostou Ing. Zdeněk Bláha. Byl zvolen finanční výbor - Jaroslav Linhart, Roman Otta, Tomáš Vokurka a kontrolní výbor - Petr Štulík, Václav Šrámek, Václav Novák.

Chci poděkovat p. Zdeňku Buckovi a p. Zdeňku Šubrtovi za jejich mnohaletou a přínosnou práci v zastupitelstvu obce. Oba dva se rozhodli do dalšího volebního období již nekandidovat. Ještě jednou děkuji.

V prosinci loňského roku byl připraven, vyvěšen a schválen rozpočet městyse Vraný na rok 2018. Rozpočet byl ve výši 14 137 000 Kč schválen jako vyrovnaný. Stav účtu k 31.12. 2017 je 12 301 921,07 Kč. Je to ušetřená částka z minulých let, kterou jsme převedli do hospodaření v r. 2018.

V lednu jsme jako každoročně projednali a schválili inventury obecního majetku. Členové zastupitelstva schválili inventarizační zprávu městyse Vraný za rok 2017 bez závad.

Dále jsme projednali a schválili přijetí dotace na výkon státní správy ve výši 153 500 Kč .

Dále jsme získali dotaci ze státního rozpočtu na výkon veřejných opatrovníků, kdy pro rok 2018 je Úřad městyse Vraný opatrovníkem 12 klientů Domova Vraný. Roční dotace na jednoho opatrovance je 29 000 K, celkem tedy 348 000 Kč.

Dále na konci ledna, dne 31. 1. 2018 proběhla kolaudace Víchova rybníka. Na jeho rekonstrukci bylo vypsáno již v r. 2017 výběrové řízení. Nabídku podalo 9 firem, vybrána byla nejlevnější nabídka za 4 515 tis. Kč od firmy Nowastav Praha. Na tuto rekonstrukci jsme získali dotaci z MZe ve výši 2 mil. Kč. Kolaudace proběhla řádně a bez připomínek a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na tuto stavbu.

V lednu jsme projednali:

 • Podání žádosti o dotaci z MZe

 • údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – opravy památek. Dotace 70% max. 700 tis. Kč. Nechali jsme vypracovat restauratérské zprávy s fotodokumentací a rozpočtem oprav na všechny sochy a křížky Vraný, Lukov, H. Kamenice. Hned v prvních dnech přijímání žádostí jsme zjistili, že v tomto fondu bylo velmi málo peněz a příjem žádostí byl zastaven. Máme ale vše připraveno do roku 2019.

 • Zahájeno výběrové řízení na „Opravu hřbitovní zdi ve Vraném a „Opravu hasičské zbrojnice“. Byla zpracována výzva k podání nabídky včetně výkazu výměr a schváleny firmy k oslovení .

 • Počátkem března jsme hodnotili podané nabídky ve výběrových řízeních. Na zakázku „ Vraný – oprava hřbitovní zdi“ byly podány 2 nabídky – vybrána fi Štulík za cenu 875 600 Kč. Na druhém místě fi Slánská stavební za cenu 1 326 868 Kč . Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s fi Štulík. Dotace ve výši 674 tis. Kč

Na zakázku „Oprava márnice na hřbitově ve Vraném" - podány 2 nabídky Roman Otta za cenu 105 110 Kč a fi Štulík stavby za cenu 15 950 Kč Vybrána fi R. Otta.

Na zakázku Vraný "Oprava hasičské zbrojnice“ byly podány také dvě nabídky - Slánská stavební za cenu 844 865 Kč a fi Štulík za cenu 86 252 Kč. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo s fi Slánská stavební. Dotace ve výši 358 tis. Kč

Na zakázku „Oprava soklu na budově úřadu městyse" podány 2 nabídky – fi Štulík stavby za 689 540 Kč a Slánská stavební za 725 550 Kč . Vybrána fi Štulík stavby.

 • Byla poskytnutá dotace pro TJ Sokol Vraný na činnost spolku v r. 2018 ve výši 500 tis. Kč, byla sepsána Veřejnoprávní smlouva s termínem vyúčtování do 15. 12. 2018.

 • Poskytnutá dotace pro Myslivecký spolek Vraný, na nákup krmiv a léčiv pro zvěř v r. 2018 ve výši 60 tis. Kč. Opět sepsána veřejnoprávní smlouva s termínem vyúčtování do 15. 12. 2018.

 • Dále jsme poskytli neinvestiční dotaci spolku DUHA Vraný ve výši 30 tis. Kč za účelem rozvoje činnosti s dětmi v obci. Jsou to akce jako „Dětský den“, „Letní tábor“ a další.

 • Schválena dotace pro ČSAD Slaný na zajištění dopravní obslužnosti pro spoj č. 19 v 18.15 hod. ze Slaného do Vraného a spoj č. 1 v 5.15 hod. z Vraného do Prahy. Jedná se o 35 600 Kč za rok.

 • Příspěvek 15 000 Kč pro záchrannou službu, výjezdová skupina Kralupy Slaný na zakoupení defibrilátoru Corpuls 3

 • Příspěvek 5 .000 Kč na nový Babybox ve Slaném

 • Příspěvek 1 000 Kč na linku bezpečí.

Byla schválena Smlouva o dílo s firmou Aqua Contact Praha na zajištění měsíčních odběrů vzorků pitné vody 4x v r. 2018 a rozborů odpadních vod na ČOV Vraný 12x v roce 2018. Smluvní částka je 99 196 Kč. Tato firma je velice spolehlivá, vše plní v termínu a bez připomínek.

Nyní se chci zmínit o pozemcích na nichž leží koryto Močidelského potoka. Vlastníkem těchto pozemků je Povodí Vltavy a jsou to pozemky, které jsou využívány obcí. Kromě potoka je těchto pozemcích uloženo kanalizační a vodovodní potrubí, el. kabely , VO, telefonní kabely, MK.

Zastupitelstvo schválilo vstoupit do jednání s Povodím Vltavy a pokusit se tyto pozemky koupit. Po téměř ročních jednáních se podařilo v březnu projednat znalecký posudek o ceně p.č. 1604 a 1605 v k.ú. Vraný. Cena za tyto pozemky byla stanovena na 173 030 Kč a zastupitelstvo ji schválilo. Následně jsme vydali příslib, že za tuto cenu pozemky koupíme.

To bylo nutné , protože až poté zadalo Povodí Vltavy tento prodej ke schválení na MZe Praha. MZe schválilo 30. 7. 2018 prodej a obec provedla sepsání smlouvy a platbu 173 030 Kč. Máme zpracovánu PD, záměr podat žádost o dotaci.

V březnu jsme také podepsali dohodu o spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR na projektu “Zpracování programu rozvoje městyse Vraný“. Jedná se o posílení strategického řízení venkovských obcí dle metodiky MMR. Naše spoluúčast je 10 tisíc Kč.

Asi v polovině května jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotací na 3 akce které jsme připravovali od r. 2016. Tehdy jsme zadali vyhotovení PD, po jejich dokončení jsme v r. 2017 podali žádosti o dotace a nyní jsme dotace získali:

Jedná se o akce:

 • Snížení energetické náročnosti budovy KD Vraný - dotace 1 268 133 Kč

 • Oprava pláště bytového domu čp. 110 Vraný – dotace 1 804 802 Kč

 • Rekonstrukce komunikace p.č. 1546 Vraný – dotace 1 000 000 Kč

U komunikace s podmínkou realizace do 31. 12. 2018 u budovy KD do 31. 12. 2019 taktéž u bytovky čp. 110. Zde jsme se však rozhodli, že minimálně rekonstrukce střechy je nutná ještě v r. 2018. Zastupitelstvo rozhodlo, že KD odložíme až na rok 2019. Na obě zbývající akce bylo schváleno vypsat výběrová řízení.

Na akci: „Oprava čp. 110“ byly navrženy k oslovení fi Slánská stavební, fi Štulík stavby, KNŠ Slaný. Podány dvě nabídky, vítězem Slánská stavební za cenu 3 624 tis. Kč . Na druhém místě fi Štulík za 4 254 tis. Kč. Schváleno sepsání smlouvy s fi Slánská stavební.

Na akci rekonstrukce komunikace k vodojemu osloveny fi Ekostavby Louny, Strabag, ČNES dopravní stavby a Štulík stavby. Nejlepší nabídku podala fi Štulík za 2 034 tis. Kč, druhý byl Štrabag za 2 265 tis. Kč a třetí Ekostavby Louny za 2 273 tis. Kč . Uzavřena smlouva s fi Štulík. Počátkem listopadu se asfaltovalo a následně probíhaly povrchové úpravy okolí komunikace.

červnu jsme dále schválili přijetí dotace 25 000 Kč od Středočeského kraje na projekt „Informační a svolávací systém“ pro JSDH Vraný. Tento systém je již naistalován v hasičárně. Hned v červenci jsme schválili podání další žádosti o dotaci pro JSDH Vraný a to na vybavení jednotky, na výdaje na zásah jednotky mimo naše katastry a na kurzy odborné způsobilosti. Žádost podána v srpnu. V říjnu jsme pak schválili přijetí této dotace ve výši 165 083 Kč.

Budova zdravotního střediska čp. 188. Od r. 2017 příprava PD – předána na podzim r. 2018

 • vypracován energetický audit

 • příprava na podání žádosti o dotaci v r. 2019

 • přestavba kotelny – výměna starého kotle na uhlí za nový plynový v cenové nabídce byla vybrána fi Tomáš Koutník za cenu 122 287 Kč

Byla předělána celá kotelna, odstraněn starý kotel, osazen nový a vyvložkován komín + revize, osazeny nové měřiče tepla na radiátory v bytech.

Byla realizována nová dlažba v ZŠ Vraný

PD na revitalizaci rybníka v Lukově

Zpracována studie na kanalizaci pro Lukov a Horní Kamenici

Budova č.p. 89 ve Vraném (p. Kotouz) - záměrem je zde vybudovat pečovatelské byty pro seniory z Vraného, Lukova a Horní Kamenice.

Dále je v přípravě podání žádosti o dotaci na akce:

Vraný – kanalizace pod Humny a kalové hospodářství ČOV Vraný. Přišlo zamítavé stanovisko na PD od správce toku Povodí Vltavy. Na základě jejich nových požadavků bylo nutno přepracovat PD, nyní se čeká na jejich nové stanovisko.

U odpadového hospodářství došlo k mírnému zvýšení poplatku za odvoz.

Nyní probíhá rekonstrukce chodníku od náměstí směrem ke škole, osloveny 3 fi, nabídku podaly 2 firmy, nejnižší nabídka fi Patč Pavel a Roman Otta za 318 053 Kč – zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s požadavkem na realizaci ještě do konce r. 2018.

Dále byly projednány cenové nabídky na nové závěsy a oponu v KD. Nabídku podala fi Divadelní opony Brno a Jevištní technika Plzeň. Vybrána fi z Plzně k realizaci za celkovou cenu 230 000 Kč. Montáž proběhla v pondělí 3. 12.

Pozvání na kulturní akce do konce roku:

8. 12. 2018 - Koncert Českého filharmonického kvarteta od 17.00 hodin v KD Vraný.

9.12. 2018 - Mikulášská nadílka od 15.00 hodin v KD Vraný

15.12. 2018 - Koncert Vranských pěvců – Lukov Kostel od 18.30 hodin

18.12. 2018 - Koncert Vranských pěvců – Budeničky Kaple od 18.30 hodin

Poděkování za prospěšnou činnost DUZE z. s., hasičům a jmenovitě Václavu Sýkorovi při příležitosti 40 let práce v SHD Vraný, tanečnímu kroužku TANVRA a Klubíčko, kronikáři p. Hrozovi a knihovnici p. Rysové .

Přání pěkného prožití vánočních svátků a přání všeho nejlepšího do rolu 2019.

Dále pokračovala volná zábava.

Lze konstatovat, že rok 2018 byl pro Vraný, Lukov a Horní Kamenici velice úspěšný.

                                  Vystoupení dětí z Mateřské školy

                                 Vystoupení dětí ze Základní školy

                Vystoupení žáků Základní školy - tanec se stuhami

                                              Vystoupení KLUBÍČKA

                                           KLUBÍČKO z jiného pohledu

                                    TANVRA - vystoupení menších děti

                                    TANVRA - vystoupení větších dětí

            Pohled na zastupitelstvo - hovoří starosta městyse Ing. Miroslav Zázvorka

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode