VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE VRANÝ

11.12.2017 10:56

8. prosince se v Kulturním domě ve Vraném od 17.00 hod. uskutečnilo Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Vraný. V úvodu vystoupil starosta městyse Ing. Miroslav Zázvorka, který přivítal přítomné a seznámil je s programem. Na začátek vystoupí děti s kulturní vložkou a pak bude následovat informace o dění ve Vraném, Lukově a Horní Kamenici za uplynulý rok.

Jako první vystoupily děti z Mateřské školy s pásmem na téma Pohádka o čertovi. Jednalo se o cvičení s popisem čertů, povídání o nich a čertí strašení. Následovaly děti ze Základní školy - hra koled na flétničky. Potom všechny děti zapěly – Vyšla hvězda, Vánoční jabloň a Narodil se Kristus Pán s doprovodem elektrofonických varhan, kytarou a bubínkem. Závěrečným bodem byla gymnastika s třásněmi. Vystoupení Klubíčka Jany Formánkové zahájili tři mluvčí, kteří uvedli tanec dívek. Skupina menších i větších dívek předvedla taneční kreaci zumby na skladbu Dale Fuego. V úvodu vystoupení kroužku TANVRA byly představeny úspěchy tanečníku, např. druhé místo 18. 3. 2017 na Slánském tančení s vystoupením Malý princ, první místo 12. 5. 2017 v Kladně na Středočeském tanečním poháru 2017 – Malý princ, první místo 20. 5. 2017 v Mladé Boleslavi na OPEN DANCE MISSION – Malý princ a třetí místo za vystoupení Zima, Zima Zima. Nyní se mladší tanečníci kroužku TANVRA předvedli jako Princezny v choreografii na hudební podklad z pohádky Princové jsou na draka. Starší tanečníci vystoupili v Příběhu chlapce na hudební podklad Without you od Piano Guys. Dalším vystoupením byl tanec na téma Malý Princ a na závěr základy baletu. Všechna vystoupení dětí měla veliký úspěch a byla odměňována častým potleskem.

Po krátké přestávce vystoupil starosta městyse Ing. Miroslav Závorka s informacemi o činnosti zastupitelstva a důležitých událostech uplynulého roku. Dále je uveden stručný obsah:

V prosinci loňského roku byl připraven, vyvěšen a schválen rozpočet městyse Vraný na rok 2017. Rozpočet byl ve výši 13.075.000 Kč schválen jako vyrovnaný. Stav účtu k 31. 12. 2016 byl 14 776 896 Kč. Je to ušetřená částka z minulých let, kterou jsme převedli do hospodaření v r.2017. Tato částka se opět za rok 2016 navýšila, protože v roce 2016 byl výsledek hospodaření zisk ve výši 1.664.175 Kč.

V lednu jsme jako každoročně projednali a schválili inventury obecního majetku. Členové zastupitelstva schválili inventarizační zprávu městyse Vraný za rok 2016 – bez závad.

V lednu jsme schválili přijetí dotace na výkon státní správy ve výši 144.200 Kč. Dále jsme získali ze státního rozpočtu dotaci na výkon veřejných opatrovníků, kdy pro r. 2017 je úřad městyse Vraný opatrovníkem 12 klientů Domova Vraný. Roční dotace na jednoho opatrovance je 29 tis.Kč, celkem 348 tis. Kč.

V lednu bylo zastupitelstvo seznámeno s průběhem výběrového řízení na akci „ Revitalizace Víchova rybníka v k.ú. Vraný“. Výzva k podání nabídky byla zaslána 15 firmám a to již 14. 12. 2016. V průběhu ledna jsme odpovídali firmám na technické dotazy. Ve stanovené lhůtě do 15. 2. 2017 bylo podáno celkem 9 nabídek a hodnotící komise vybrala a stanovila následující pořadí:

1. NOWASTAV a.s.Praha 3 - 3.731.302 Kč bez DPH

2. Martin Šefrna Rožmitál p. Tř. - 3.957.231 Kč bez DPH

3. Ekostavby Louny s.r.o. - 3.968.000 Kč bez DPH

Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o dílo s fi. NOWASTAV PRAHA. Tato firma stavěla i rybník v Žižicích. Stavební práce probíhaly velmi citlivě i s ohledem na počasí, aby nedošlo ke znečištění obce a komunikací.

Schválení KS na nákup nemovitosti čp. 17 v HK prodávající LEVDOM Ostrava, sjednaná cena 300 tis. Kč.

V lednu se dále dokončovala papírově akce „ Obnova kanalizačního řadu ve Vraném“, na kterou jsme získali dotaci v roce 2016 ve výši 5 mil. Kč z krajského rozpočtu.

Dále jsme projednali a schválili dotaci pro ČSAD Slaný ve výši 34.000 Kč na udržení dvou autobusových linek – č. 19 odjezd 18,15 ze Slaného a č. 1 - odjezd v 5,30 z Vraného do Prahy.

Ještě v lednu jsme uskutečnili projednání projektu „ Pošta Partner“. Záměrem tohoto projektu je, aby pošta ve Vraném byla včetně zaměstnance pošty ve správě městyse Vraný. Tato jednání probíhala s manažery české pošty opakovaně v průběhu celého jara. Výsledkem bylo sepsání smlouvy s Českou Poštou na převod pošty v projektu „ Pošta Partner“ od 4.9. 2017. Městys Vraný má nyní poštu ve svých rukou ve své budově pod svým vlivem. Účelem je udržení a zkvalitnění služeb. Koncem května byly dohodnuty technické podmínky, nové vybavení provozovny atd. Veškeré úpravy byly provedeny ve dnech 31. 8. - 1. 9. 2017. Pošta Partner byla zprovozněna 4.9.2017.

V druhé polovině ledna jsme získali informace o nové dotační výzvě z MZE ČR „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“. Příjem žádosti byl již od 6.2. do 24.2.2017. Tato výzva má několik podprogramů a tak jsme ihned vybrali 3 projekty k podání žádosti. V termínu pouze 1 měsíce se podařilo vypracovat PD a celé žádosti včetně ohlášení staveb na Stavební úřad. Vše se rekordním čase zvládlo a podali jsme žádosti o dotaci na :

1. Oprava hřbitovní zdi dotace 70% max. 700 tis. Kč

2. Oprava hasičské zbrojnice dotace 70% max. 700 tis. Kč

3. Vytvoření míst pasívního odpočinku dotace 70% ,max. 200 tis. Kč

Vyhodnocení mělo být do konce června, ale skutečnost byla jiná. Teprve minulý týden jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ve všech třech jsme byli úspěšní a získali jsme :

1. 674.606 Kč Vraný – oprava hřbitovní zdi

2. 463.360 Kč oprava hasičské zbrojnice - Vraný

3. 148.899 Kč vytvoření míst pasívního odpočinku

V únoru zastupitelstvo projednalo a schválilo přijetí 2 nových zaměstnanců do pracovního poměru pro úklid a údržbu obcí. Od dubna došlo tedy k přijetí p. L. Slámy a p. M . Zahradníka. Miroslav Zíka a Radek Louda mají na starost práce ve Vraném, obsluhu ČOV a úpravny pitné vody. Luděk Sláma A Michal Zahradník se starají o práce v Lukově a Horní Kamenici, v případě potřeby jsou nasazeni i jinde. V souvislosti s přijetím nových zaměstnanců zastupitelstvo rozhodlo o nutnosti nakoupit i novou techniku – nový traktor, valník a zametací koště. Bylo vypsáno výběrové řízení, došlo k oslovení 5 firem. V požadované lhůtě do 29. 3. byly podány nabídky 3 firem. Nejlevnější nabídku na nákup traktoru podala f. NN Košátky s.r.o. za cenu 766.910 Kč bez DPH, tato firma má i pobočku ve Slaném což je výhodné i z hlediska servisu. Nejlevnější nabídku na nákup valníku a zametací koště za traktor podala také fi NN Košátky - 267.502 Kč, druhá byla fi STROM Prah 305.717 Kč a třetí FARM technik 345.800 Kč bez DPH. Mimo těchto strojů zastupitelstvo také minulý týden schválilo nákup nové sněhové radlice do agregace s novým traktorem, která stojí asi 97.000 Kč bez DPH.

Již o d února řešíme možnost odkoupení přilehlých pozemků k Víchovu rybníku v majetku Povodí Vltavy a hlavně celého pozemku Močidelského potoka od pramene až právě k Víchovu rybníku.

V dubnu jsme projednali a schválili cenovou nabídku fi MATAS na pokládku lina v čp. 110 na obou schodištích za cenu 49.892 Kč. Dále byla schválena instalace vodoměrů v jednotlivých bytech čp. 110, které zde nebyly a cena se rozpočítávala jen z hlavního vodoměru. Tato akce stála 22.478 Kč.

Dále v dubnu došlo k částečné destrukci zdi u hospod. budovy statku p. Kotouse. Na 7.4. bylo stavebním úřadem Zlonice svoláno místní šetření za účelem posouzení a hledání řešení této havarijní situace. Byl vypracován statický posudek a jeho závěrem bylo vydání demoličního výměru. Stavební úřad následně stanovil podmínky a lhůty pro odstranění stavby, která ohrožovala své okolí. Vstoupili jsme v jednání s p. Kotousem a hledali řešení vzniklé situace. Došlo k dohodě, že městys Vraný koupí od p. Kotouse celý statek, tzn. všechny budovy i s pozemkem. Na dalším zasedání zastupitelstvo koncem května již byla projednána a schválena kupní smlouva na veškeré stavby a pozemek pod nimi za cenu 1.500.000 Kč. Pan Kotous má v domě zřízenou doživotní služebnost. Městys Vraný se pak již následně postaral o demolici nebezpečného objektu a zajistil snížení obvodových zdí do výše 2,5 m, které slouží jako hradební zeď.

Dále jsme v dubnu projednali několik investičních akcí a bylo schváleno vypsání výběrová řízení na

  1. Opravu hasičské zbrojnice Lukov volební místnost, klubovna, zázemí pro naše pracovníky

  2. Příjezdová komunikace, chodníky, terénní úpravy a odvod dešťových vod u čp. 110

  3. KD Vraný rekonstrukce celého vnitřku budovy.

Koncem května zastupitelstvo projednávalo a schválilo roční účetní závěrku městyse Vraný za rok 2016. Výsledkem je zisk hospodaření ve výši 1.664.175 Kč. Následně v červnu byl od 2. 6. do 20. 6. zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce Závěrečný účet Městyse Vraný za rok 2016, který zastupitelstvo schválilo bez výhrad.

V květnu také zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu ze Základní školou Zlonice – pro 2. stupeň dětí z Vraného, Lukova a Horní Kamenice. Na základě této dohody je škola Zlonice povinna zajistit plnění povinné školní docházky dětí s trvalým pobytem ve Vraném, Lukově a Horní Kamenici.

Dále v květnu zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s fi Provod Ústí n. L. na projekční práce a inženýrskou činnost na akci“ ČOV Vraný- kalové hospodářství". Schválena byla i cenová nabídka 138 tis. Kč bez DPH. V ceně je zpracování PD pro vydání územního rozhodnutí, projednání PD s účastníky územního řízení, zajištění souhlasu majitelů dotčených pozemků, zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení, soupis stavebních prací s následným výkazem výměr. ČOV produkuje velké množství tekutého kalu. Záměrem je odvodnění přebytečného kalu a jeho následné využití do kompostů .

Tato akce navazuje na připravovanou velkou investiční akci „ Odkanalizování ulice pod humny ve Vraném“. PD na tuto akci je dokončena, pro vydání stavebního povolení je nutné mít podepsány souhlasy vlastníků dotčených pozemků, přes které kanalizace povede. Byla svolána schůzka všech dotčených vlastníků uvedených pozemků, která se uskutečnila zde v KD, protože je nutný souhlas všech vlastníků – bylo nutné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene pro uložení kanalizace na jejich pozemcích. Dnes máme podepsané souhlasy na většinu pozemků a u zbylých máme příslib. Jakmile budeme mít podepsané souhlasy na celou trasu , bude požádáno o stavební povolení a následně se pokusíme sehnat dotaci na tuto akci.

V červnu se uskutečnilo několik výběrových řízení na plánované investiční akce:

1. Oprava střechy požární zbrojnice Lukov – 3 cenové nabídky nejnižší byla od fi Štulík za 159.817 Kč bez DPH – tato firma získala tuto zakázku a práce byly provedeny. Dále byla provedena oprava celé elektroinstalace - zcela nové el. vedení a nová světla – vytápění přímotopy. Dále dojde ještě v lednu k pokládce nové podlahové krytiny – fi MATAS Slaný . Bude provedena výměna starých vstupních dveří a dvou oken ve volební místnosti za nová z dřevěných europrofilů – tuto zakázku získala fi Štulík za cenu okolo 42 tis. Kč.

2. Rekonstrukce komunikace k bytovému domu čp. 110 Vraný – opět osloveny 3 firmy, i u této stavby měla nejnižší nabídku fi Štulík a to za 483.190 Kč bez DPH. Stav komunikace byl velmi špatný, propadlé panely, velké louže děšťové vody, vlhkost se dostávala do celého domu, nebylo kde parkovat, úzký průjezd okolo zaparkovaných aut, propadlý chodník a p. Provedeno odizolování domu, výstavba nového chodníku, významné rozšíření nové komunikace a nově položených panelů – použité panely z Víchova rybníka, odvedení dešťových vod do kanalizace a další práce.

3. Rekonstrukce vnitřních prostor KD Vraný – opět osloveny 3 firmy – na tuto akci byla vybrána fi Slánská stavební za cenu 1.183 549 Kč - termín září – konec října. Rekonstrukce bytu – termín listopad.

Koncem června bylo také provedeno zpevnění komunikace k vodojemu recyklátem a následně válcování – povedlo se za hezkého počasí, což je důležité pro vyšší kvalitu práce.

Pronájem KD Vraný - záměr byl vyvěšen na úřední desce pevné i elektronické po dobu 15 dnů. Jediný zájemce – pan Jan Klouček. Pronájem pohostinství a bytu od 3.11. a od 1.12. 2017. Předpokládá se větší využítí KD pro

  1. ping pong

  2. badminton

  3. posilovnu

  4. prostory nabídnuty pro cvičení, pro Vranské pěvce

V říjnu zastupitelstvo projednalo a chválilo přípravu několika projektů s podáním žádosti o dotaci a to :

1. z ROP - projekt snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 110 Vraný oprava pláště, nová zateplená fasáda, oprava a zateplení střechy, oprava balkonů. Již máme zpracovánu PD a energetický posudek, předběžný rozpočet 3,7 mil. Kč bez DPH.

2. Také z IROP – snížení energetické náročnosti budovy KD Vraný čp. 15, opět máme vypracovánu PD, energetický posudek. Předběžný rozpočet 3,1 mil . Kč bez DPH.

3. Z PROGRAMU MMr – Podpora a rozvoj venkova s projektem „ Oprava místní komunikace k vodojemu Vraný". Zde by se jednalo o nové podkladové vrstvy a nový asfaltový povrch. Zde se však poskytuje dotace max. 1 mil. Kč a zároveň 50% nákladů.

Na posledním zasedání zastupitelstva v listopadu jsme se také věnovali odpadovému hospodářství, pitné vodě a stočnému.

Pitná voda – cena zůstává 27 Kč za m3, Lukov 15 Kč za m3.

Stočné – cena po žádosti zůstává 40 Kč za m3

TDO popelnice požadavek fi Marius Pedersen na zvýšení ceny o 4% - zastupitelstvo schvaluje – důvod vyšší cena za skládkovné, vyšší mzdy

1 x týdně – 2.100 Kč, velká popelnice 240 l – 3.700

1x za 14 dní – 1.250 Kč

Kombinovaná - 1.700 Kč, jednorázové pytle – cena za kus 70 Kč.

Na závěr starosta poděkoval za práci hasičům, Vranským pěvcům, Duze Vraný, tanečnímu kroužku Tanvra, Základní a Mateřské škole, za cvičení Štěpánce Vítové, Janě Formánkovéna na př. za uspořádání Letního tábora, myslivcům, sokolníkům, a trenerům Sokola Vraný. Dále pak pracovníkům obce - pracovníkům úřadu, zastupitelstvu a všem občanům, kteří se na čínnosti v obci podíleli. Popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchu v roce 2018.

Dále pokračovala volná zábava.

                                                         Celkový pohled

                                             Vystoupení s třásněmi

                                                    Zastupitelstvo

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode