VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE VRANÝ

09.12.2019 14:32

6. prosince 2019 se od 17.00 hod. konalo v Kulturním domě ve Vraném veřejné zasedání zastupitelstva městyse. Zasedání zahájil starosta městyse Ing. Miroslav Zázvorka, který přivítal přítomné a seznámil je s programem. V první části vystoupí s kulturní vložkou žáci Mateřské školy, Základní školy a taneční kroužky. Po krátké přestávce bude následovat zpráva o činnosti zastupitelstva a dění ve Vraném, Lukově a Horní Kamenici v roce 2019.

První vystoupily děti z Mateřské školy s pásmem o přáních, co se nám líbí a co máme rádi „Přání máme všichni“. Následovalo vystoupení flétnistů Základní školy, kteří zahráli koledy, např. Štědrý večer nastal, Dej Bůh štěstí a Hore bratři. Následovalo písničkové pásmo žáků Základní školy se střídáním sólistu a doprovázené hrou na elektrofonické varhany Mgr. Ludmily Svobodové. Úvodem bylo sólo na flétnu – průvodní melodie provázející film Tři oříšky pro Popelku. Mimo jiné zazněly písně Vánoční jabloň, Nad horama vyšla hvězda, Z jedné strany chvojka a Jak jsi krásné neviňátko. V pořadu pokračovalo Klubíčko Jany Formánkové, jak uvádí - velké klubíčko malých dětí - s taneční kreací „Včelka Mája a včelí medvídci“. Žáci Základní školy se předvedli tancem s třásněmi, doprovázený akrobatickými prvky. Malé děti tanečního kroužku TANVRA, vedeného Zuzanou Procházkovou, předvedli své umění ve vystoupení „Den je slunečný“. Větší děti tohoto kroužku pro svůj tanec na téma „Milion snů ? Žít život“ potřebovaly větší prostor a proto se přemístily na parket. Všechna vystoupení měla u diváků veliký úspěch a byla odměňována dlouhým potleskem. Je potřeba poděkovat všem, kteří se na přípravě kulturní vložky podíleli a hlavně dětem, které svá vystoupení perfektně zvládly. Jejich vystoupení ocenil i starosta městyse, který dětem poděkoval a vyzval je, aby si vyzvedly pitíčko a Kinder vejce.

Po krátké přestávce pořad pokračoval vystoupením starosty městyse Ing. Miroslava Zázvorky, ve kterém shrnul události roku 2019 ve Vraném, Lukově a Horní Kamenici. Ve svém vystoupení uvedl:

Dovolte, abych zahájil veřejné zasedání zastupitelstva městyse Vraný. Chci Vás všechny za sebe i jménem zastupitelstva přivítat. Opět Vás seznámím s tím nejdůležitějším děním v obci a na zasedání zastupitelstva. Ještě chci požádat rodiče, aby si ohlídali své děti a případně je ztišili, aby si zprávu mohli všichni v klidu vyslechnout.

V prosinci roku 2018 byl připraven, vyvěšen a schválen rozpočet městyse Vraný na rok 2019. Rozpočet byl plánován ve výši 15 880 tis. Kč a schválen jako vyrovnaný. Stav účtu k 31. 12. 2018 u KB a ČNB byl 5 815 tis. Kč, tj. vlastně ušetřená částka z minulých let, kterou převádíme do hospodaření v roce 2019 a slouží jako nutná rezerva finančních prostředků.

V lednu jsme jako každoročně projednali a schválili inventury obecního majetku. Zastupitelstvo schválilo inventarizační zprávu městyse Vraný za rok 2018 bez závad.

Dále jsme aktualizovali Strategický plán městyse Vraný a doplnili v něm projektové karty č. 26 – č. 31. Zařadili jsme do něho plánované akce z dotací: Restaurování památek, oprava koupaliště – Farský rybník, k němu nové kovové zábradlí a žebříkové vstupy, Revitalizace Víchova rybníka s vytvořením míst pasivního odpočinku, rekonstrukce budovy Zdravotního střediska včetně bytů a přestavba domu č.p. 89 – p. Kotous.

K tomuto domu Vám podám několik informací. Bylo zadáno vypracování Studie proveditelnosti v několika různých variantách, kdy záměrem je přestavět tento dům na byty pro seniory včetně společenského a sociálního vybavení. Bylo nutné udělat i kompletní geodetické zaměření celého objektu. V průběhu jara jsme měli několik schůzek s projektanty, projednávali různé varianty studií a nakonec jednu vybrali. Po té jsme zadali vypracování projektové dokumentace na celou stavbu. Uskutečnily se již 2 upřesňující schůzky s projektanty a do konce ledna bude projektová dokumentace hotová. Po té budeme žádat o stavební povolení a o vypracování prováděcí projektové dokumentace i s výkazem výměr ke stavbě a pak to nejdůležitější - sehnat přes dotace peníze ke stavbě.

V lednu jsme také projednali a schválili podání žádostí o dotace z MMR:

1. Podpora obnovy místních komunikací – II. etapa.

2. Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů – na celkem 8 soch a centrální kříž na hřbitově ve Vraném.

3. Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

  • Dřevěná pergola a sezení u nádrže v Horní Kamenici

  • Dřevěná pergola se sezením, ohniště a koše u Víchova rybníka

  • Vraný pastouška – nové herní prvky pro děti.

Smlouva s firmou Promitens – zpracování žádostí o dotace. Z důvodu velkého množství podaných žádostí jsme tentokrát nebyli úspěšní.

Dále byla schválena montáž termostatických hlavic k radiátorům v budově Zdravotního střediska – provedl T. Koutník za 29 530 Kč.

Také byla schválena smlouva o Veřejných službách s ČSAD Slaný – dotace ztrátových spojů č. 19 a č. 1 – městys Vraný hradí 43 714 Kč.

Koncem ledna proběhlo také výběrové řízení na velkou veřejnou zakázku, kterou jsme nazvali „Snížení energetické náročnosti budovy KD Vraný č.p. 15“. Byly podány 3 nabídky - Slánská stavební s.r.o, Petr Štulík a Šturmbau s.r.o. Po vyhodnocení nabídek zastupitelstvo schválilo sepsání smlouvy o dílo na tuto akci s firmou Šturmbau s.r.o. za cenu 2 714 343 Kč bez DPH, tj. 3 284 360 Kč s DPH. Na tuto akci byla získána dotace 1 268 133 Kč. Předání staveniště se uskutečnilo k 8. 4. 2019, proto měl p. Klouček nájemní smlouvu do 31. 3. 2019, po dobu stavby byl Kulturní dům bez pronájmu – nelze provozovat. Dokončení prací bylo plánováno ke konci září 2019. Proto byl hledán nový nájemce Kulturního důmu Vraný. Bylo mnoho zájemců, proto byl těžký výběr. Nakonec byla vybrána p. Štěpánka Podskalská a p. Ferianček s pronájmem od 1. 10. 2019. Jedná se o pronájem pohostinství a veškerých přilehlých prostor včetně sálu.

V jarních měsících byla dokončena také rozsáhlá stavební akce – Oprava pláště bytového domu č.p. 110 ve Vraném – 12-ti bytovka – zateplení stěn budovy, zateplení stropů ve sklepě, zcela nově silně zateplená střecha s novým povrchem a rekonstrukce balkonů. Tuto stavbu prováděla firma Slánská stavební s.r.o. za celkovou cenu 2 995 044 bez DPH, tj. 3 444 300 Kč s DPH. Dne 10 .4. 2019 byla akce dokončena s předávacím protokolem. Na tuto stavební akci jsme získali dotaci ve výši 1 804 800 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V průběhu jara a léta 2019 proběhlo několik jednání ke zcela nově připravované integrované autobusové dopravě v oblasti Slánska za účasti starostů a všech dopravců. Došlo k velmi pečlivě připravované změně, s projednáním nových tras a rozšířením autobusové dopravy. Změna měla původně platit od konce července, nakonecje je platná od 24. 8. 2019. Jedná se o 3 autobusové linky č. 590, č. 591 a č. 595 s větší četností jízd, víkendovými spoji, dobře vybavenými autobusy a nižší cenou. Od 1. 12. 2019 došlo k drobné změně na lince č. 590 - ranní spoj do Slaného odjíždí o 5 minut dříve, tj. v 6.52 hod.

V dubnu bylo provedeno výběrové řízení na akci „Rekonstrukce chodníku u brány ve Vraném“, nabídku podaly dvě firmy, vybrána byla nabídka firmy Romana Otty s Pavlem Patčem za cenu 141 015 Kč. Tato akce byla následně realizována – položen nový chodník, provedena izolace vedlejší zdi, upravena obvodní zeď u Památníku Vraný – omítka, krytina, nátěr, provedena i oprava spodní části Vranské brány a nově osazen jeden sloup veřejného osvětlení pro zlepšení viditelnost a zvýšení bezpečí.

V dubnu nám také firma Provod předala vodohospodářské studie na odkanalizování a stavbu ČOV Lukov, Horní Kamenice a dvě varianty zdroje a výstavby vodovodu Horní Kamenice. Jedná se o vysoce nákladové akce, vysoké náklady na jednoho obyvatele – není šance na dotaci a tím ekonomicky nereálné. Závěr – v budoucnu budou odpadní vody z Lukova a Horní Kamenice vyváženy na ČOV Vraný. Byla vybrána jedna varianta studie pitné vody pro Horní Kamenici, v současné době je zadáno vypracování konkrétní podrobné studie.

V červnu zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet městyse Vraný za r. 2018, který byl zveřejněn na pevné i elektronické desce od 17. 4. do 10. 5. 2019 se všemi přílohami. Jednou z příloh je i Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Vraný za rok 2018, tzv. audit, který je prováděn vždy dvakrát ročně kontrolorkami z Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěr zprávy – nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Zastupitelstvo následně schválilo Závěrečný účet městyse Vraný bez výhrad.

Dále v červnu zastupitelstvo projednalo možnost podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje z Programu obnovy venkova. Jedná se o nárokovou dotaci ve výši 764 000 Kč, spoluúčast obce ve výši 20 %. Tato dotace bude použita na výstavbu dvou dětských hřišť – jedno velké na Pastoušce, jedno malé na Bohdále a dále pro vybudování odpočinkové zóny u Víchova rybníka – altán, stůl, lavice, ohniště a odpadkové koše. Na tuto akci následně proběhlo výběrové řízení na dodavatelskou firmu a v říjnu byla vybrána firma TEWIKO systém s. r. o. za cenu 793 248 Kč a s 60 měsíční zárukou. Tato firma vyrábí kvalitní herní dětské prvky a má výborné reference. Výběrové řízení na montáž a výrobu altánu bude teprve vypsáno.

V červenci byl schválen prodej starého hasičského vozu TATRA 148. Tento záměr byl zveřejněn a podařilo se tento vůz prodat za cenu 60 000 Kč do Dobříše, kde bude sloužit pro zalévání stromků v lesích, případně hašení požáru v lesích.

V červenci se dále uskutečnila kontrola ČOV Vraný za období roku 2016 – 2019 Českou inspekcí ŽP. Jednalo se o nahlášenou rozsáhlou kontrolu, proběhla se závěrem – vše bez závad.

V srpnu dvě důležité události – od 24. 8 .2019 jsme součástí Pražské integrované dopravy v oblasti Slánska. Nové linky č. 590, 591 a 595, o kterých jsem mluvil již dříve.

Bylo vypsáno výběrové řízení na pozici účetní městyse Vraný. Jednalo se o obsazení pracovního místa po paní Grygarové, která ukončila pracovní poměr k 31. 10. 2019. Výběrové řízení bylo zveřejněno 26. 8. 2019. V termínu byly podány dvě nabídky na pozici nové účetní. Byla vybrána pí. Radka Kotěrová, se kterou byla sepsána pracovní smlouva od 1. 10. 2019 na pracovní úvazek 0,75 %. Jedná se o velmi zkušenou účetní s potřebným vzděláním. Paní Grygarová se bude nadále podílet na péči o naše klienty v Domově Vraný, kterým děláme opatrovníky a s touto prací má zkušenosti.

V září byla dokončena projektová dokumentace na akci „Obnova rybníku v Lukově“ od p. Vitáka za 30 000 Kč.

Dále byla podepsána dohoda o výsadbě 24 ks stromů v Lukově a ve Vraném se společností Sázíme stromy. Tato společnost získává peníze na výsadbu stromů sponzorsky od firem v ČR. Pro nás bylo vysázení těchto stromů zcela zdarma. Předem jsme vybrali místa pro výsadbu a také jednotlivé druhy stromů - ořešáky, jeřabiny buky i duby. Samotná výsadba se uskutečnila ve třech termínech :

  • Lukov a Vraný – Víchův rybník, Pod humny, Pod Bohdálem

  • Školní zahrada - kde se výsadby s výkladem správného sázení zúčastnily děti MŠ a ZŠ

  • Výsadba 7 ořešáků Pod Humny.

Na základě dohody bude spolupráce pokračovat i v roce 2020.

V posledním období byly problémy s pitnou vodou. Bylo nutné vyměnit čerpadla a řešit filtraci vody. Technologie úpravny vody byla stavěna na obsah železa ve vodě 4,2%. Nyní je to 5,6 %, což vyžaduje změnu technologie. Předpokládají se dva stupně filtace, rozšíření budovy úpravny a zřízení oxidační nádrže, která filtraci usnadní. Nyní jsou vyměněna čerpadla, filry vyčištěny a vyměněna v nich náplň. Voda je nyní v pořádku a připravuje se modernizace a rozšíření úpravny pitné vody. Z uvedeného důvodu je vodné pro rok 2020 stanoveno na 30 Kč za m3.

Problematika ČOV – cenotvorba – požadavek SFŽP na stočné 61 Kč včetně DPH. Naše žádost na snížení ceny pro rok 2020 byla akceptována a stočné je stanoveno na 45 Kč včetně DPH za m3. Jedná se o náklady na elektrickou energii a rozbory vody.

U odpadového hospodářství stále stoupají náklady, proto stoupne cena za odvoz komunálního a separovaného odpadu o 50 Kč u všech forem odvozu. Nově se počítá se sběrem jedlých tuků a oleje Důraz je kladen na třídění odpadu, které by mělo být zvýhodněno.

 

DARY V ROCE 2019

  • Linka bezpečí – finanční dar 2 000 Kč

  • Vranští pěvci – 12 000 Kč a doprava na Světový mírový festival sborů ve Vídni zdarma

  • Záchranná služba Slaný – 15 000 Kč na nový špičkový defibrilátor

 

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTÍ O DOTACE NA TYTO AKCE:

Vraný – kanalizace Pod Humny a přečerpávací stanice

Vraný – ČOV – kalové hospodářství

Vraný – revitalizace Močidelského potoka

Vraný – rekonstrukce koupaliště – II. etapa

Lukov – rekonstrukce a odbahnění rybníka

Vraný – budova zdravotního střediska (zateplení, fasáda, okna, dveře)

Vraný – úpravna pitné vody – rozšíření a modernizace

Vraný – pečovatelský dům čp. 89 (p. Kotous)

Vraný – kuchyně ZŠ a MŠ

Vraný – chodník na náměstí

 

Připraven je návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2020 – příjmy i výdaje ve výši 17 325 tisíc Kč.

Předpokládaný zůstatek na účtech KB a ČNB k 31. 12. 2019 - 6 mil. Kč.

 

Na závěr starosta poděkoval za podporu a činnost při zvelebování a udržování pořádku v městysi a popřal všem příjemné prožití nastávajících svátečních dnů a vše nejlepší v roce 2020.

 

Následná diskuze se týkala požadavku, aby všechny autobusy zajížděly na zastávku na náměstí městyse. Otázka je v řešení a zatím se s provozovatelem dopravy nenašlo shodné stanovisko, jak o tom informoval místostatosta městyse Ing. Zdeněk Bláha.

                                               Celkové pohledy - sál

                                                      přístěnek

                                                        vstup

                   Zasedání zahajuje starosta městyse Ing. Miroslav Zázvorka

                                       Vystoupení dětí Mateřské školy

                                          Vystoupení flétnistů

                                         Zpívají žáci Základní školy

                                                 Klubíčko v akci

                                Základní škola - vystoupení s třásněmi

                                            TANVRA - meší děti

                                           TANVRA - větší děti

                                        Pohled na zastupitelstvo

Tři obrázky ze sázení stromků na školní zahradě

                                         Výklad k postupu sázení

                                                  Vlastní sázení

                                                 Pomocníci v akci

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode