VESNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE ROKU 2015 - průběh vyhlášení a předávání cen ve Vraném

21.07.2015 09:29

VESNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE ROKU 2015.

Vyhlašovatelé soutěže jsou:                         Spoluvyhlašovatelé soutěže:

Ministerstvo pro místní rozvoj                       Kancelář prezidenta republiky

Ministerstvo zemědělství                               Ministerstvo kultury

Spolek pro obnovu venkova                           Ministerstvo životního prostředí

Svaz měst a obcí                                           Svaz knihovníků a informačních

                                                                    pracovníků

                                                                     Společnost pro zahradní a

                                                                    krajinářskou tvorbu

                                                                     Sdružení místních samospráv a

                                                                    v případě krajského kola

                                                                     Středočeský kraj.

V letošním roce se do 21. ročníku soutěže Vesnice roku přihlásilo celkem 210 obcí a za Středočeský kraj 20 obcí. V průběhu května a dubna probíhalo hodnocení všech přihlášených obcí.

18. července 2015 se ve Vraném konalo slavnostní vyhlášení a předávání ocenění v rámci krajského kola soutěže o udělení titulu „Vesnice Středočeského kraje roku 2015“. Stalo se tak měsíc poté, co byly výsledky soutěže zveřejněny 18. června v Kutné Hoře. Vlastní předávání ocenění se pak dle propozic soutěže uskutečňuje v obci, která se stala Vesnicí roku a tou je letos městys Vraný.

Městys se na tuto akci dobře připravil. Byly vytištěny vkusné pozvánky, rozeslány předpokládaným účastníkům a dodány do všech domů ve Vraném, Lukově a Horní Kamenici.  Pro slavnostní předávání byl vybrán víceúčelový areál Pastouška. Pro případ nepříznivého počasí zde byly postaveny stany, zajištěn dostatek hygienického zázemí i stánků na občerstvení, které bylo účastníkům k dispozici zdarma. Míst byl dostatek, takže každý účastník a bylo jich skoro 600, mohl sedět. Při prezenci dostal každý odznak Vesnice roku a lísteček na jedno z jídel dle vlastního výběru.  V nabídce byly pečené husy, kachny, párky, zeleninové saláty a později i grilované krůty. Mimo to byl pro všechny na stolech zajištěn dostatek koláčů, škvarkových placek a u stánků nealkoholické nápoje i pivo. Pro VIP návštěvníky byl připraven švédský stůl, kde nechyběly řízky a různé masové rolády. Jídlo zajistili pracovníci kuchyně AGROSU Vraný a krůty grilovali členové SDH Vraný, kteří se také významně podíleli na „vyšperkování“ Pastoušky. Průběh akce i program byl připravován ve spolupráci s organizátory soutěže i členy hodnotící komise a byl následující:

13.00 – 14.00    Prezentace hostů

14.00 – 16.00    Oficiální část programu

16.00               Hraje a zpívá skupina TRAXAS

17.00               Koncert Vranských pěvců v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Vraném

16.00 - 18.00    Prohlídka městyse Vraný

Slavnost byla zahájena státní hymnou zpívanou Martinou Tajtlovou ze skupiny TRAXAS. Následovalo přivítání hostů i všech přítomných Renatou Urbanovou, která slavnost moderovala. V prvé řadě přivítala hejtmana Středočeského kraje pana Ing. Miloše Peteru, za Spolek pro obnovu venkova ČR paní Veroniku Vrecionovou - 1. místopředsedkyni a senátorku, za Ministerstvo pro místní rozvoj paní Zdenu Tuhou - vedoucí oddělení národních programů, za Svaz měst a obcí ČR pana Pavla Drahovzala - předsedu Komory obcí, za Ministerstvo zemědělství Pana Martina Bendu a ředitele soutěže, který je zároveň starostou „Vesnice roku 2013“ Jeseník nad Odrou pana Tomáše Machýčka. Přivítala i další vzácné hosty z řad zástupců Parlamentu ČR, spolu vyhlašovatelů soutěže a přátel soutěže. Představila členy hodnotitelské komise - předsedkyni paní Blanku Čebišovou - starostku obce Čistá (vítěz krajského kola 2013), paní Ing. Jarmilu Smotlachovou - Spolek pro obnovu venkova a Sdružení místních samospráv, pana Ivana Kašpara - Svaz měst a obcí, pana Martina Bendu - Ministerstvo zemědělství, pana Aleše Rudla - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Ministerstvo životního prostředí, paní Janu Berkovou - Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav, paní Lucii Macháčkovou - Svaz knihovníků a informačních pracovníků a paní Jitku Královou - Krajský úřad Středočeského kraje. Ze slavnosti se omluvil místopředseda pan Milan Kazda - starosta obce Kněžice (vítěz krajského kola 2014) a tajemnice komise paní Ivana Svojtková - Ministerstvo pro místní rozvoj.

Ve svém vystoupení přivítal hosty i starosta městyse Vraný Ing. Miroslav Zázvorka s přáním prožití pěkného odpoledne. První s úvodním slovem vystoupil Ing. Miloš Petera, poté Veronika Vrecionová, Zdena Tuhá, Pavel Drahoslav a Tomáš Machýček, kteří ze svého pohledu hodnotili význam i přínos soutěže, její vliv na zlepšování životního prostředí a života v obcích. Zaznělo zde, že to není jen o tom, jak vesnice vypadá, ale jak žije. Po krátkém vystoupení Vranských pěvců a slova se ujala Blanka Čebišová a Ing. Jarmila Smotlachová, které slovem provázely vyhlašování jednotlivých ocenění. Ve svém úvodním vystoupení zdůraznily, že zvítězil každý, „kdo šel se svojí kůží na trh“. Jedná se o 20 vítězů z přibližně 1 200 obcí Středočeského kraje, kteří zde budou představeni. Rovněž byla zdůrazněna těžká práce komise při výběru obcí k ocenění při velmi rozdílném počtu obyvatel a tím jejich možnostem. Komise nanejvýš zodpovědně splnila svůj úkol, o čemž svědčí následující vyhodnocení. K vyhlášení byli postupně přizváváni zástupci instituce, do jejíž gesce oblast spadala a jednotlivě zváni zástupci oceněných obcí. U většiny byl přítomen hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.

 

Nejprve se jednalo o ocenění hodnotitelskou komisí:

 

Ocenění za práci s dětmi získává                               Obec Stará Huť (okres Příbram)

Ocenění za péči o historickou zástavbu získává          Město Březnice (okres Příbram)

Ocenění za spolupráci s místními podnikateli získává Městys Kácov (okres Kutná Hora)

Ocenění za obnovu místních tradic získává                 Obec Ledčice (okres Mělník)

Ocenění za vybudování Centra volného času získává   Obec Měšice (okres Praha -východ)

Ocenění za vybudování parku pro seniory získává       Obec Bašť  (okres Praha - východ)

Ocenění předával Ing. Miloš Petera a Blanka Čebišová - následovalo společné foto.

 

Diplomy udělené hodnotitelskou komisí:

 

Diplom za moderní knihovnické a informační            Obec Líbeznice (Praha – východ)

služby

Diplom za vzorné vedení kroniky                             Městys Davle (okres Praha – západ)

Diplomy předával Ing. Miloš Petera a Lucie Macháčková - následovalo společné foto.

 

Diplom za kvalitní sociální služby                             Obec Psáry (okres Praha - západ)

Diplom za péči o veřejná prostranství                      Obec Ostrov (okres Benešov)

Diplom za rozvoj komunitní společnosti                    Obec Dolní Slivno (okres Mladá Boleslav)

Diplomy předává Ing. Miloš Petera a Ing. Jarmila Smotlachová - následovalo společné foto.

 

Diplom za spolupráci se zemědělskými subjekty      Obec Žižice (okres Kladno)

Diplom za společenský život                                   Obec Cítov (okres Mělník)

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci          Obec Zichovec (okres Kladno)

(tzv. Fulínova cena)

Diplomy předává Ing. Miloš Petera a Martin Benda - společné foto.

 

Ocenění Zlatá cihla v Programu pro obnovu venkova:

Kategorie – Obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

Obec Úholičky, za Kulturně společenské centrum obce a soubor budov čp. 10

Další kategorie – Nové venkovské stavby

Obec Zichovec, za Společenské centrum obce Zichovec

Ocenění předává Jana Berková, Lucie Macháčková a Tomáš Machýček - společné foto.

 

Cena naděje pro živý venkov – garantem ocenění je Sdružení místních samospráv  - ocenění je udělováno za spolkový život v obci.

Cena Naděje pro živý venkov                                   Obec Psáry (okres Praha-západ)

Cenu předává Ing. Miloš Petera a Věra Kovářová, členka předsednictva Sdružení místních samospráv - společné foto.
 

Pro oddech program pokračoval vystoupením tanečního kroužku TANVRA. Kroužek byl založen v roce 2005, má dvě taneční formace dětí, rozdělené dle věkových kategorií na mladší a starší. Dobrovolně a s obrovským nadšením ho vede cvičitelka Zuzana Procházková. Tréninky probíhají minimálně 1 x týdně v tělocvičně místní základní školy. Úspěchy, kterými se mohou děti pochlubit - v roce 2013 taneční soutěž Josefovský klíč v Jaroměři – 2. místo starší a 3. místo mladší. Taneční soutěž Slánské tančení v roce 2013 – 1. místo mladší a 2. místo starší. V roce 2014 Slánské tančení – 2. místo mladší a 3. místo starší. V letošním roce Slánské tančení – 1. místo mladší. Vystoupení bylo oceněno bouřlivým potleskem.

 

Po vystoupení pokračovalo předávání ocenění. Nejprve byla předána zástupcům obce Dolní Slivno (okres Mladá Boleslav) Koláčová cena – předávala Jitka Králová a Blanka Čebišová - nechybělo ani společné foto. Pak již došlo na nejvýznamnější ceny – stuhy:

 

Modrou stuhu - za společenský život získal MĚSTYS MARŠOV (okres Benešov).

Stuhu předává Ing. Miloš Petera, Veronika Vrecionová a Karel Horčička.

Bílou stuhu – za činnost mládeže získala OBEC KOLEŠOV (okres Rakovník).

Stuhu předává Ing. Miloš Petera, Věra Kovářová a Pavel Drahovzal.

Oranžovou stuhu – za spolupráci obce a zemědělského subjektu získal MĚSTYS ČECHTICE (okres Benešov).

Stuhu předává Ing. Miloš Petera, Martin Benda a Věra Kovářová.

Zelenou stuhu – za péči o zeleň a životní prostředí získala OBEC DOBŠICE (okres Nymburk).

Stuhu předává Ing. Miloš Petera, Zdena Tuhá a Aleš Rudl.

Před předáním Zlaté stuhy zazněla Fanfára.

Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole a titul „Vesnice Středočeského kraje roku 2015“ získal MĚSTYS VRANÝ.

Stuhu předává Ing. Miloš Petera, Zdena Tuhá, Veronika Vrecionová, Pavel Drahovzal a Tomáš Machýček.

Po každém předání stuhy byl čas na společné foto.

Po gratulaci předávajících v závěrečném slově vyjádřil starosta městyse Ing. Miroslav Zázvorka radost ze získání Zlaté stuhy, která je závazkem pro další úspěšnou činnost v obci a její přípravu na celorepublikové kolo soutěže. Poděkoval organizátorům soutěže, hodnotící komisi i občanům Vraného za vykonanou prácí a popřál zástupcům zúčastněných obcí hodně úspěchů do dalších kol soutěže.

Na závěr slavnostního odpoledne ještě jednou vystoupili VRANŠTÍ PĚVCI. Jedná se o sdružení rodičů, učitelů a dětí založené v roce 2011. V současné době mají 15 dospělých členů a 12 dětí. Jejich pěvecké zkoušky probíhají pravidelně 1 x týdně. Pořádají vánoční a velikonoční koncerty ve vranském kostele, slavnostně vystupují při kulturních akcích a koncertují na pozvání v dalších obcích. Hosty jejich koncertů byl operní pěvec Michal Mačuha a Marie Fišerová zpěvačka z Vraného. V roce 2015 již proběhly koncerty v kostele v Lukově, v Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích, v kostele v Příchovicích, ve Vraném, v Dolíně. Dále jsou naplánovány koncerty v nedostavěném Chrámu v Panenském Týnci a v kostele ve Vraném. Spolupracují také s Domovem Vraný, který je ústavem sociálních služeb a sídlí v místním zámku. Městys Vraný přispěl souboru na nákup akustických varhan ve výši 20 tis. Kč.

Jejich zpěvem byla zakončena oficiální část programu. Starosta městyse popřál všem účastníkům příjemný zbytek odpoledne a zároveň je srdečně pozval na prohlídku městyse Vraný a na koncert Vranských pěvců, který se konal od 17.00 hodin v místním kostele Narození sv. Jana Křtitele. Vranští pěvci nezklamali a svým hodinovým vystoupením, kde jim byla hostem zpěvačka Maruška Fišerová, nadchli diváky, kteří je odměňovali dlouhým potleskem.

Do pozdních večerních hodin pokračovala volná zábava s hudebním doprovodem skupiny TRAXAS. Počasí této velice úspěšné akci přálo a přítomnými byla vysoce hodnocena. Kdo se zúčastnil, určitě nelitoval.

Poznámka na závěr – všechna společná fota z předávání ocenění jsou uvedena ve Fotogalerii. Nejedná se o  profesionální kvalitu, ale vystihují průběh akce a její atmosféru. Pokud občané některých obcí své zástupce na fotkách nenašli, je to proto, že se slavnostního předání ocenění, které získali, nezúčastnili.

                                                Předání Zlaté stuhy

                    Organizační kolektiv přípravy Vraného na soutěž 2015

 

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8gÚřední hodiny:
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.30 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 12.00 - 13.30

Úřední hodiny starosty Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode