OZV č. 4/2007 o místních poplatcích.

 

Městys VRANÝ

okres Kladno

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 4/2007

ze dne 28.února 2007

 

 

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo městyse Vraný se podle § 10 písm. d/ a § 84 odst. 2/ písm.h/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

ODDÍL I.

 

Základní ustanovení

 

 

Článek 1

 

Úřad městyse Vraný vybírá tyto poplatky:

 

a/ poplatek ze psů

b/ poplatek za užívání veřejného prostranství

c/ poplatek ze vstupného

 

Článek 2

 

Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává zdejší úřad městyse /dále jen správce poplatku/ a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jinak.

 

 

 

ODDÍL II.

 

Poplatek ze psů

 

 

Článek 3

 

Poplatek ze psů platí držitelé psů. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má pobyt nebo sídlo na území České republiky, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek ze psů se platí úřadu městyse příslušné dle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa. Při změně trvalého pobytu během kal. roku bude poplatek placen od začátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově městysi a to za jednotlivé kalendářní měsíce trvalého pobytu nebo sídla držitele v tomto městysi, v roce, kdy nastala změna.

 

 

 

 

Článek 4

Sazby poplatků

 

 

Za každého psa    …………………………………..100,-- Kč

 

 

 

Článek 5

 

Osvobození od poplatku.

 

a/ Poplatek neplatí držitelé psů, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

b/ Nárok na osvobození od poplatku ze psů je vlastník povinen prokázat na požádání.

c/ Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

Článek 6

 

a/ Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přiznání se podává bez vyzvání úřadu městyse a to písemným oznámením a zaplacením příslušného poplatku.

b/ Poplatník je povinen ohlásit úřadu městyse do 15 dnů každou skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek nebo každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

 

Článek 7

 

a/ Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření nejpozději do 30. března každého roku.

b/ V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

c/ Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou městyse, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

e/ Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

 

 

Článek 8

 

Úřad městyse vydá vlastníkům psů známky pro psy, s vyznačením jména městyse a evidenčního čísla psa. Známka je nepřenosná na jiného psa.

 

 

ODDÍL III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Článek 9

 

Předmět poplatku

 

a/ Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

b/ Za akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.

c/ Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna místa, která slouží k veřejnému užívání nebo jsou veřejnosti volně přístupná / silnice, ulice, náměstí, chodníky, tržiště/, a volné plochy kolem státních a obecních komunikací, to je mezi komunikací a nejbližším

domem, zahradou či ohradní zdí. Veřejná prostranství, která jsou předmětem této Obecně závazné vyhlášky jsou zakreslena na mapě obcí, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky a

vypsána seznamem parcelních čísel v k.ú. Vraný, Lukov, Horní Kamenice.

 

Článek 10

 

Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo zvláštní užívání veřejného prostranství do dne, kdy poplatník skončil zvláštní užívání veřejného prostranství, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu. / odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz stavebního materiálu, rumů, odpadů, uklizení skladovaného písku apod./ a skutečně se tak stalo.

 

Článek 11

Sazby poplatků činí:

 

a/ Za užívání veřejného prostranství pro umístění zařízení zařízení sloužícího k poskytování prodeje a pro umístění skládek za m2 a den                                                      10,-- Kč

 

 

- za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil ročně                 300,-- Kč

 

- nákladní automobil ročně                                                                                   3.000,-- Kč

 

- za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků a cirkusů za m2 a den     10,-- Kč

 

 

 

 

 

Článek 12

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni:

a/ uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného, nebo jejich výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

b/ invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství

c/ stavebníci, kteří mají stavební povolení, jsou osvobozeni ode dne vydání povolení ke stavbě do ukončení stavby v termínu daném stavebním rozhodnutím

 

 

Článek 13

 

Každý kdo hodlá veřejné prostranství trvale nebo přechodně užívat je povinen 1 den před začátkem užívání toto oznámit úřadu městyse.

a/ Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

b/ Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení, nebo název právnické osoby, bydliště,sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů .

 

Článek 14

 

a/ Při placení v hotovosti je poplatek splatný ihned. Při užití veřejného prostranství je poplatek splatný předem před počátkem užívání.

 

 

ODDÍL IV.

 

Poplatek ze vstupného

 

Článek 15

 

1.      Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. 

2.      Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které akci pořádají.

 

 

 

 

 

Článek 16

 

Poplatek ze vstupného neplatí nebo jsou osvobozeni:

-          akce, jejich celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

-          sportovní a kulturní akce pořádané místními složkami / TJ Sokol, hasiči, myslivci/

 

Článek 17

 

Sazba poplatku ze vstupného činí:

 

Úhrnná částka vybraného vstupného ……………….. do 10 tis. Kč      2%

                                                          ……………… nad 10 tis. Kč      5%

 

Článek 18

 

Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce nahlásit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno pořadatele, datum, hodina a místo konání akce.

 

Článek 19

 

Poplatek je splatný do 15ti dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

 

ODDÍL V.

 

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

 

Článek 20

 

a/ Nebudou-li poplatky zaplaceny / odvedeny/ včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o trojnásobek.. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

b/ Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a §37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 21

 

Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech na žádost poplatníka poplatky zcela nebo částečně prominout.

 

 

 

 

 

 

Článek 22

 

a/ Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné čászky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

b/ Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn..

c/ Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Článek 23

 

Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1.1.2004 se použijí předpisy platné před účinností této vyhlášky.

 

 

 

Článek 24

 

Ruší se vyhláška o místních poplatcích ze dne 16.3.1995

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …………….

 

 

 

 

…………………………. ..                                   ……………………………….

Ing. Zdeněk Bláha zástupce                                 Ing. Miroslav Zázvorka starosta

 

Ve Vraném dne …………..

 

 

 

 

 

Projednáno v ZO dne ……………

Vyvěšeno: ………….

Sejmuto:…………….

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode