SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRANÝ

Městský úřad ve Slaném

stavební úřad

úřad územního plánování

Velvarská 136, 274 53  Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771

 

 

Spis. zn.:

3939/2012/-SÚ/Dr

 

Slaný dne 10. 9. 2014

 

Č.j.:

MUSLANY/42692/2014/SÚ

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel:
E-mail:

Jaromír Drvota

312 511 152

drvota@meuslany.cz

 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRANÝ

(dále jen ÚP Vraný)

Městský úřad ve Slaném, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu Vraný pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu ÚP Vraný. Požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebyl uplatněn.  Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje, že

společné jednání o návrhu ÚP VRANÝ se koná

7. října 2014 od  9.30hod.

 v zasedací síni Městského úřadu ve Slaném (Velvarská 136, 1. patro)

Návrh ÚP Vraný je zpracován  dle přílohy č. 7 k vyhl. č.500/2006 Sb. a bude projednán dle ustanovení § 50, zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění.

Grafická a textová část návrhu ÚP Vraný  bude vystavena k nahlédnutí v kanceláři stavebního úřadu Městského úřadu ve Slaném a na obecním úřadu ve Vraném a od oznámení na  internetových stánkách www.meuslany.cz/cs/mestky-urad-a-odbory/stavebni/uzemni-planovani/ a to

 

11.září –  6.listopadu  2014 

Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

v y z ý v á

dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. 

 Do 30 dnů od doručení  veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemně připomínky.

Stanoviska a připomínky k návrhu ÚP Vraný zasílejte písemně ve stanovené lhůtě na adresu:   Městský úřad ve Slaném, stavební úřad, Velvarská 136, 274 01 Slaný.

 

Jaromír  Drvota

úřad územního plánování
stavebního úřadu MěÚ ve Slaném

 

 

 vyvěšeno : 

 sejmuto   :

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode