Zápis č. 1 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - leden 2014.

Datum konání: 22. 1. 2014 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny –8  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné, Ing. Z. Bucek - omluven

 

Datum vyhotovení zápisu: 27. 1. 2014             Zapisovatel: Dominika Patčová

 

PROGRAM:         1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                        2, Schválení programu

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Schválení inventarizace za rok 2013

                        5, Stanovení výběrové komise – veřejná zakázka „Intenzifikace

                            ČOV Vraný“

                        6, Prodej pozemků p.č. 1028/30, p.č. 1029 v k.ú. Vraný

                        7, Došlá pošta

                        8, Diskuse

                        9, Usnesení a závěr                          

             

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Z. Bláha, P. Štulík.  

Hlasování:       Pro: 8               Proti. 0                 Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: Ing. Z. Bláha, P. Štulík.

 

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 8                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

 

K bodu 4:  Předseda finančního výboru seznámil členy zastupitelstva s výsledkem inventarizace za rok 2013. Inventarizace proběhla od 12.12. 2013 do 10.1. 2014. Nebyly zjištěny žádné škody na majetku. Zařazen byl nový majetek – pořízení nákupem, vyřazení majetku nebylo žádné. Převeden byl letecký snímek Vraného z majetku obce do majetku památníku městyse Vraný. Byly předloženy Inventarizační soupisy a sumáře. 

Hlasování:       Pro: 8                 Proti: 0                  Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Inventarizaci majetku za rok 2013.          

 

K bodu 5: K výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Intenzifikace ČOV Vraný“ je třeba jmenovat členy komise pro otevírání obálek a zároveň  hodnotící komise. Zveřejnění a celý průběh této veřejné zakázky zajišťuje pro městys Vraný firma PROVOD – inženýrská spol.,  s.r.o., zastoupená BC. Ivou Kořánovou. Z členů zastupitelstva byli do hodnotící komise navrženi: Ing. Zdeněk Bláha, Jaroslav Linhart, Jan Turek, za firmu Provod – Ing. Zdeněk Vašíček, Bc, Iva Kolářová.  Náhradníci: Ing. Zdeněk Bucek, Renata Urbanová, Václav Linhart, Tomáš Vokurka, za firmu Provod – Ing. Jitka Malá a Pavlína Guerrerová.

Hlasování:      Pro: 9                  Proti: 0                     Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili jmenování komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise na veřejnou zakázku „Intenzifikace ČOV Vraný“ v tomto složení:  Ing. Zdeněk Bláha, Jaroslav Linhart, Jan Turek, za firmu Provod: Ing. Zdeněk Vašíček a Bc. Iva Kořánová. Náhradníci: ostatní členové zastupitelstva.

K bodu 6:  Prodej části pozemku p.č. 1029 v k.ú. Vraný, druh pozemku ostatní plocha, výměra cca 263 m2 a prodej části pozemku p.č. 1028/30 v k.ú. Vraný, druh pozemku ostatní plocha, výměra cca 151 m2. Záměr na prodej těchto pozemků byl zveřejnění na úřední pevné i elektronické desce od 4.11. 2013 do 22.11. 2013.

Přihlásil se jediný zájemce o koupi těchto pozemků jako celku – sl. Kateřina Bláhová, bytem Vraný č.p. 113. Byl předložen odhad těchto nemovitostí v celkové výši 3.120,--Kč za 414 m2.

Hlasování:  Pro: 8                    Proti: 0                         Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili prodej části pozemku p.č. 1029 v k.ú. Vraný o výměře 263 m2 a p.č. 1028/30 v k.ú. Vraný o výměře 151 m2 sl. Kateřině Bláhové, bytem Vraný č.p. 113 za cenu odhadní ve výši 3.120,-- Kč za oba pozemky.

K bodu 7 : Došlá pošta:

- Česká školní inspekce – protokol o kontrole ZŠ Vraný. Nebyly shledány žádné nedostatky, bez závad (na vědomí).

- Pozemkový fond ČR – dotaz na využitelnost pozemků dle Územního plánu z důvodu požadavků církevních restitucí.

- Cenová nabídka na skatesmartovou překážku – skatepark na Pastoušce od firmy Parkpilot-rams z Vamberku. Navýšení o proti nabídce z roku 2011 o 68.284,-- Kč. Celková cena této překážky pro mládež, která byl v roce 2012 podpořena peticí občanů  činí částku 218.284,-- Kč.  

Hlasování:     Pro: 8                  Proti: 0                       Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva odsouhlasili nákup skatesmartové překážky pro skatepark na Pastoušce ve výši 218.284,-- Kč včetně DPH.

K bodu 8: Diskuse

V diskusi byla projednána problematika pronájmu Kulturního domu Vraný.

V současné době špatná údržba prostor KD, nepořádek uvnitř zařízení i v jeho okolí, nedoplatky na zálohách za plyn a elektřinu, nedostatek zboží.

K jednání  byl pozván Juraj Temer, který je za provoz KD zodpovědný. Přislíbil doplacení všech pohledávek do pátku 24.1. 2014.  Dále přislíbil zlepšení úklidu a udržování prostor KD, a zlepšení kvality služeb. 

Prodloužení nájemní smlouvy bude zváženo po zaplacení všech pohledávek vůči městysi Vraný  a po měsíční zkušební době, po které bude prověřeno, zda došlo k nápravě vedení a udržování KD Vraný.  

                         

Usnesení č. 1/2014:

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

 

1,  Ověřovatele zápisu: Ing. Z. Bláha, P. Štulík.

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Inventarizaci majetku za rok 2013

5, Jmenování komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise na veřejnou zakázku „Intenzifikace ČOV Vraný“ v tomto složení:  Ing. Zdeněk Bláha, Jaroslav Linhart, Jan Turek, za firmu Provod: Ing. Zdeněk Vašíček a Bc. Iva Kořánová. Náhradníci: ostatní členové zastupitelstva.

6, Prodej části pozemku p.č. 1029 v k.ú. Vraný o výměře 263 m2 a p.č. 1028/30 v k.ú. Vraný o výměře 151 m2 sl. Kateřině Bláhové, bytem Vraný č.p. 113 za cenu odhadní ve výši 3.120,-- Kč za oba pozemky.

7, Nákup skatesmartové překážky pro skatepark na Pastoušce ve výši 218.284,-- Kč včetně DPH.

 

Ve Vraném dne 24.1. 2014

 

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                      ……………………………………

 

                                                                                   Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                                  Starosta městyse Vraný       

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 24.1. 2014

Sejmuto z úřední desky dne:

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode