Zápis č. 10 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - prosinec 2015

     Zápis č. 10 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný.

Datum konání: 29. 12. 2015 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny –  8  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

 

Datum vyhotovení zápisu: 4. 1. 2016                       Zapisovatel: Dominika Patčová

 

 

PROGRAM:        1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                        2, Schválení programu

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Schválení rozpočtu na rok 2016

                        5, Rozpočtové opatření č. 9

                        6, Žádosti o dotace z Fondů KÚSK

                        7, Odměny členů zastupitelstva

                        8, Diskuse

                        9, Usnesení a závěr                           

 

             

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu: J. Linhart, J. Bernášek      

Hlasování:       Pro: 8                  Proti. 0                    Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: J. Linhart, J. Bernášek    

 

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 8                  Proti: 0                     Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

 

K bodu 4: Návrh rozpočtu na rok 2016 dle paragrafů byl zveřejněn na úřední pevné i elektronické desce od 10.12.2015 do 28.12.2015.  Rozpočet je navržený jako vyrovnaný – příjmy jsou shodné s výdaji ve výši 12.888 tis. Kč. Daňové příjmy činí částku ve výši 9.320 tis. Kč, dotace částku ve výši 1.189 tis. Kč,příjmy z vlastní činnosti jsou ve výši 2.379 tis. Kč.

Nejvyššími výdaji dle paragrafů je: správa obecního úřadu včetně výdajové rezervy  v celkové výši 3.199 tis. Kč, náklady na opravu a provoz kulturního domu ve výši 2.205 tis. Kč, péče a údržba obce ve výši 1.300 tis. Kč, odpadové hospodářství 700 tis Kč, požární ochrana 410 tis. Kč, místní komunikace 500 tis. Kč, tělovýchova 520 tis. Kč a další výdajové položky členěné dle paragrafů.  Návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:       Pro: 8                  Proti: 0                 Zdržel se:

Členové zastupitelstva schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2016 v paragrafovém členění .

 

K bodu 5:  Návrh rozpočtového opatření č. 9. Jedná se zejména o navýšení příjmu z přerozdělených daní – položka 1111 o 130 tis. Kč, položka 1211 o 200 tis. Kč, položka 1511 o 300 tis. Kč, správní poplatky navýšení o 5 tis. Kč. Ve výdajích se jedná o snížení položky za služby KD , dále navýšení u položek za zdravotní pojištění, ochranné pomůcky, za spotřebu elektr. energie na úpravně vody, nákup služeb ČOV, opravy úpravna vody a ČOV, opravy ZŠ a veřejného osvětlení, dále se jedná o přesuny položek hrazených z dotací – kde nebylo rozpočtováno dle nástrojů a zdrojů. Jedná se o dotaci na ČOV – jak v příjmech tak ve výdajích a o dotaci Zelená úsporám na zateplení budovy úřadu. Rozpočtové opatření č. 9 je nedílnou součástí tohoto zápisu.  

Hlasování:       Pro: 8                   Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili rozpočtové opatření č. 9 

 

K bodu 6:

Podání žádostí z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z jednotlivých fondů. Termín do 1. února 2016. Návrh žádostí – Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, žádost na opravu vozidla T 148 CAS 32, možnost získání dotace do výše 1 mil. Kč, bude vyžádána cenová nabídka na tuto opravu. Další žádost – Fond rozvoje měst a obcí, žádost na rekonstrukci komunikace k vodojemu ve Vraném, dotace do výše 95 %, předpokládané náklady 2.880 tis. Kč. Na tuto akci bylo žádáno několikrát, ale bezúspěšně. 

Hlasování:       Pro: 8                   Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili podání žádostí o dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na akci „Oprava vozidla T 148 CAS 32“  a z FROM na akci „Rekonstrukce komunikace ve Vraném“.

 

K bodu 7:  

Dle nařízení vlády č. 352/2015, které bylo schváleno 14. prosince 2015 je upraveno odměňování za výkon funkce člena zastupitelstva. Jedná se o navýšení o 3 %, jak pro uvolněné, tak neuvolněné funkce.  Pro starostu městyse Vraný je tak odměna ve výši   24.219,-- Kč, pro místostarostu 19.133,-- Kč a pro předsedy finančního a kontrolního výboru 1.429,-- Kč.

Hlasování:       Pro: 8                   Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili zvýšení odměny od 1.1. 2016 měsíčně pro starostu ve výši 24.219,-- Kč, pro místostarostu 19.133,-- Kč a pro předsedy finančního a kontrolního výboru 1.429,-- Kč.

 

K bodu 8: Diskuse

V diskusi bylo projednáno:

- Informace pro občany o výši stočného od 1.1. 2016 – zveřejněno na úřední pevné i elektronické desce. Členové ZM berou na vědomí.

- Návrh smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod s uvedením vlastníka kanalizace, adresy připojené nemovitosti, počtem osob s trvalým pobytem. Dále je uveden zdroj vody – několik variant, stanovení množství odváděné a čištěné odpadní vody paušálem – v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., 35 m3/za rok. Výše stočného bude vždy zveřejněna k 31.12. běžného roku. Platba pololetně.

Hlasování:       Pro: 8                   Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod pro občany Vraného, s účinností od 1.1. 2016.

 

Usnesení č. 10/2015:

 

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

 

1,  Ověřovatele zápisu: J. Linhart, J. Bernášek   

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Vyrovnaný rozpočet na rok 2016 v paragrafovém členění .

5,  Rozpočtové opatření č. 9 

6, Podání žádostí o dotace z KÚSK z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na akci „Oprava vozidla T 148 CAS 32“  a z FROM na akci „Rekonstrukce komunikace ve Vraném“.

7, Zvýšení odměny od 1.1. 2016 pro starostu ve výši 24.219,-- Kč, pro místostarostu ve výši 19.133,-- Kč a pro předsedy finančního a kontrolního výboru 1.429,-- Kč měsíčně.

8, Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod pro občany Vraného, s účinností od 1.1. 2016.

 

 

Ve Vraném dne 4.1. 2016

 

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                        ……………………………………  

 

                                                                         Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                        Starosta městyse Vraný       

Zveřejněno na úřední desce dne: 4.1. 2016

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode