Zápis č. 10 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - říjen 2014

Zápis č. 10 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný.

 Datum konání: 7.10. 2014 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny –  9  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

 

Datum vyhotovení zápisu: 9.10. 2014           Zapisovatel: Dominika Patčová

 

PROGRAM:  1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                        2, Schválení programu

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Rozpočtové opatření č. 9

                        5, Hodnotící komise – veřej.zakázka Zateplení budovy úřadu

                        6, Otevírání a vyhodnocení nabídek

                        7, Uzavření Smlouvy o dílo

                        8, Diskuse

                        9, Usnesení a závěr                           

             

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu:  Ing. Z. Bláha, T. Vokurka  

Hlasování:       Pro: 9                  Proti. 0                Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: Ing. Z. Bláha, T. Vokurka.  

 

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 9                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

 

K bodu 4:  Starosta seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatření č. 9. V příjmových položkách se jedná zejména o navýšení položek 4213 a 4216 – poměrná část schválené dotace na Intenzifikaci ČOV Vraný, navýšení rozpočtu o 5.400 tis. Kč, dále o navýšení položky 4111 dotace na volby ve výši 37.600 Kč, pronájem pozemků navýšení o 18 tis. Kč, svoz odpadu o 15 tis. Kč, služby KD a stočné o 27 tis. Kč, ostatní příjmy o 2 tis. Kč a příjmy z daní od FÚ do 200 tis. Kč. Ve výdajových položkách se jedná o navýšení: 6121 Investice ČOV Vraný o 5.400 tis. Kč, dále položky elektrická energie ČOV ve výši 10 tis. Kč, ostatní služby ČOV o 10 tis. Kč, ostatní služby správa obce o 60 tis. Kč, navýšení výdajových položek náklady na volby do zastupitelstva obce.  Konkrétní rozpis všech upravovaných položek je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

Hlasování:       Pro: 9                Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočtové opatření č. 9. 

 

K bodu 5: Výběrové řízení -  Rekonstrukce budovy úřadu městyse Vraný: Zateplení budovy obecního úřadu Městyse Vraný II. Bylo osloveno 5 firem k podání nabídky na tuto akci a zároveň byla Výzva zveřejněna na elektronické úřední desce městyse Vraný. Ve stanové lhůtě do 7.10 .2014 do 15.00 hodin podaly své nabídky 4 firmy. K hodnocení těchto nabídek musí být jmenována hodnotící komise z řad členů zastupitelstva. Starosta jmenoval hodnotící komisi v tomto složení:

Předseda: Ing. Zdeněk Bláha, členové: Renata Urbanová, Jan Turek, Václav Linhart, Tomáš Vokurka. 

 

Členové zastupitelstva berou na vědomí.

 

 

K bodu 6:  Hodnotící komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami na akci: „Zateplení budovy obecního úřadu Městys Vraný“ v pořadí, v jakém byly nabídky doručeny:

 

Název firmy                                                                       Cena bez DPH

 

Vanderlaan s.r.o.                                                              1.290.488.82 Kč

(kompletní nabídka, vyhovuje požadavkům zadavatele)

Slánská stavební spol. s.r.o.                                              1.018.299,25 Kč

(kompletní nabídka, vyhovuje požadavkům zadavatele)

JUMAR s.r.o.                                                                     1.138.083,80 Kč

(kompletní nabídka, vyhovuje požadavkům zadavatele)

Petr Štulík                                                                         1.273.769,60 Kč

(neposkytnuta peněžní jistina dle výzvy, nevyhovuje

požadavkům zadavatele)

 

Hodnotící komise posoudila kompletnost nabídek, byly zkontrolovány všechny dodané údaje a doklady. Kromě firmy Petr Štulík, byly nabídky podány kompletní bez závad. Nabídka firmy Petra Štulíka byla z hodnocení vyřazena.

 

Hodnocení nabídek: Hlavní kritérium pro vyhodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise určila toto pořadí uchazečů:

 

1. pořadí - Slánská stavební spol. s.r.o.                             1.018.299,25 Kč

 

2. pořadí  - JUMAR s.r.o.                                                   1.138.083,80 Kč

 

3. pořadíVanderlaan s.r.o.                                            1.290.488.82 Kč

 

Bude proveden Zápis o otevírání a hodnocení nabídek.

 

K bodu 7:  Hodnotící komise na základně provedeného výběrového řízení doporučuje zadavateli uzavřít na akci: „Zateplení budovy obecního úřadu Městys Vraný II“  Smlouvu o dílo s uchazečem – Slánská stavební, spol. s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 Praha 6, IČO 28179650 s cenou za dílo: 1.018.299,25 Kč bez DPH.

 

Hlasování:       Pro: 9                 Proti: 0                Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili uzavření Smlouvy o dílo na akci: Zateplení budovy obecního úřadu Městys Vraný“ s firmou Slánská stavební, spol. s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 Praha 6, IČO 28179650 s cenou za dílo: 1.018.299,25 Kč bez DPH.

           

 Usnesení č. 10/2014:

 

 Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

 

1,  Ověřovatele zápisu: Ing. Z. Bláha, T. Vokurka

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Rozpočtové opatření č. 9.

5, Uzavření Smlouvy o dílo na akci: Zateplení budovy obecního úřadu Městys Vraný“ s firmou Slánská stavební, spol. s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 Praha 6, IČO 28179650 s cenou za dílo: 1.018.299,25 Kč bez DPH.

 

Ve Vraném dne 7.10. 2014

 

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                        ……………………………………

                                                                                             

                                                              Ing. Miroslav Zázvorka

                                                             Starosta městyse Vraný       

Zveřejněno na úřední desce dne: 9.10. 2014

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode