Zápis č. 12 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - listopad 2014

Zápis č. 12 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný.

Datum konání: 19.11. 2014 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny –  6  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

 

Datum vyhotovení zápisu: 24.11. 2014              Zapisovatel: Dominika Patčová

 

PROGRAM:  1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                        2, Schválení programu

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Rozpočtové opatření č. 10

                        5, Příprava rozpočtu na rok 2015

                        6, Intenzifikace ČOV – průběh akce

                        7, Usnesení a závěr                            

             

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu:  J. Linhart, P. Štulík  

Hlasování:       Pro: 6                   Proti. 0                   Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: J. Linhart, P. Štulík  

 

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 6                   Proti: 0                   Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

 

K bodu 4:  Starosta seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatření č. 10. V příjmových položkách navýšení daně z přidané hodnoty o 200 tis. Kč, navýšení daně z příjmu fyzických osob, navýšení odvodu z výherního automatu a za třídění odpadu. Naproti tomu zvýšení výdajových položek – dotace ÚP o 22 tis. Kč, DHM knihovna, elektřina úpravna vody, odvoz komunálního odpadu, navýšení výdajové rezervy. Konkrétní rozpis všech upravovaných položek je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

Hlasování:       Pro: 6                Proti: 0                     Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočtové opatření č. 9. 

 

K bodu 5: Členové finančního výboru a starosta vypracovali návrh rozpočtu v paragrafovém členění na rok 2015. Jedná se o rozpočet vyrovnaný. Příjmy jsou ve výši 17.841 tis. Kč, výdaje taktéž ve výši 17.841 tis. Kč. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech ve výši 11 tis. Kč není do rozpočtu na rok 2015 zahrnut. Konkrétní rozpis rozpočtu v příjmových a výdajových položkách je nedílnou součástí tohoto zápisu. Návrh rozpočtu bude předložen ke schválení členům zastupitelstva na dalším zasedání dne 10.12.2014 a po té bude zveřejněn na úřední elektronické i pevné desce po dobu 15-ti dnů.

 

Členové ZM berou na vědomí.         

 

K bodu 6: Starosta informoval členy zastupitelstva o průběhu akce Intenzifikace ČOV Vraný. Stavební práce pokračují dle harmonogramu, 1 x za 14 dní  - vždy v pondělí jsou kontrolní dny za účastí technického dozoru, zástupců stavební firmy a zástupců městyse Vraný. Z každého kontrolního dnu jsou zpracovány zápisy s podpisy všech zúčastněných stran.

Členové ZM berou na vědomí.

 

Usnesení č. 12/2014:

 Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

1,  Ověřovatele zápisu: J. Linhart, P. Štulík

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Rozpočtové opatření č. 10.

 

Ve Vraném dne 24.11. 2014

 

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                      ……………………………………

                                                                                             

                                                                              Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                              Starosta městyse Vraný       

Zveřejněno na úřední desce dne: 25.11. 2014

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode