Zápis č. 13 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - prosinec 2014

     Zápis č. 13 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný.

Datum konání: 10.12. 2014 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny –  10  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

Datum vyhotovení zápisu: 15.12. 2014             Zapisovatel: Dominika Patčová

PROGRAM:  1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                        2, Schválení programu

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Návrh rozpočtu na rok 2015

                        5, Rozpočtový výhled na r. 2015 – r. 2017

                        6, Plán inventarizace

                        7, Smlouva o dotaci ze SFŽP – zateplení budovy úřadu

                        8, Dotace pro vítěze soutěže Vesnice roku – výběr záměru

                        9, Stanovení poplatku za vývoz odpadu pro rok 2015

                      10, Intenzifikace ČOV Vraný – průběh akce

                      11, Došlá pošta

                      12, Diskuse

                      13, Usnesení a závěr                           

             

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu: T.Vokurku  a Ing.Z. Bláhu   

Hlasování:       Pro: 10                  Proti. 0                  Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: T. Vokurka, Ing. Z. Bláha  

 

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 10                 Proti: 0                   Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

 

K bodu 4:  Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtu na rok 2015. Tento návrh zpracovali členové finančního výboru a starosta. Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný, příjmy činí částku 17.841 tis. Kč, výdaje taktéž částku 17.841 tis. Kč. Nejvyšší částkou v příjmových položkách  jsou daňové příjmy z daní od FÚ, dále doplatek dotace na Intenzifikaci ČOV Vraný ve výši 5.799 tis. Kč a dále příjmy v vlastní činnosti úřadu. Naproti tomu je nejvyšší výdajovou položku Intenzifikace ČOV Vraný ve výši 7.180 tis. Kč, dále péče o vzhled a údržbu zeleně, činnost místní správy, odpadové hospodářství, příspěvky zřizovaným organizacím MŚ a ZŠ Vraný a SDH Vraný, příspěvky zájmovým sdružením,  náklady na opravy komunikací, provoz úpravny vody, náklady na bytové hospodářství a další provozní náklady. Návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu. Dle zákona o obcích bude návrh rozpočtu zveřejněn po dobu nejméně 15-ti dnů na pevné i elektronické úřední desce a po té schválen členy zastupitelstva na svém zasedání do konce roku 2014.

Hlasování:       Pro: 10                 Proti: 0                Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Návrh rozpočtu na rok 2015 – jako rozpočet vyrovnaný.

 

K bodu 5: Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtu výhledu na rok 2015 až rok 2017. Rozpočtový výhled zobrazuje plán příjmů a plán výdajů – zejména investic na období 2 až 5 let. Členové zastupitelstva svými připomínkami tento výhled postupně doplnili o potřebné investice s ohledem na reálné finanční příjmy městyse Vraný. Do tohoto výhledu jsou zejména zařazeny tyto investice:

Intenzifikace ČOV Vraný, zateplení budovy úřadu městyse, projektová dokumentace – vodovod Horní Kamenice, projektová dokumentace – dostavba kanalizační sítě a přečerpávací stanice ulice Pod humny, rekonstrukce komunikace k vodojemu, rekonstrukce chodníků na náměstí, rekonstrukce Víchova rybníka, oprava hráze – rybník Lukov, vybudování kanalizační sítě a přečerpávací stanice ulice Pod humny, následná rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Pod humny.     

Hlasování:       Pro: 10               Proti: 0                Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočtový výhled městyse Vraný na r. 2015 – r. 2017.

 

K bodu 6: Starosta seznámil členy zastupitelstva s vyhlášením Plánu inventarizace městyse Vraný. Datum vyhlášení 10.12. 2014, datum ukončení inventur 9.1. 2015. Inventarizační komise ve složení: J. Linhart, T. Vokurka a R. Otta. Bude inventarizován veškerý majetek městyse Vraný, včetně dokladové inventury. S výsledkem inventury budou členové ZM seznámeni na lednovém zasedání.

Členové ZM berou na vědomí. 

 

K bodu 7: Uzavření Smlouvy o poskytnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu ŽP na zateplení budovy úřadu městyse Vraný. Podíl ze SFŽP ve výši 51.982,-- Kč, podíl ze státního rozpočtu 883.701,-- Kč, vlastní náklady městyse na tento projekt: 103.967,-- Kč v rámci financování projektu z dotace.

Hlasování:       Pro: 10               Proti: 0               Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu ŽP č. 14174213 na  projekt: Zateplení budovy úřadu městyse Vraný a následně přijetí této dotace.

 

K bodu 8: Vyhlášení MMR ČR – dotační titul pro vítěze soutěže Vesnice roku 2014. Městys Vraný získal 1. místo v kategorii Oranžová stuha, za toto umístění náleží odměna ve výši 600 tis.Kč. Podmínkou pro získání této odměny je žádost o dotaci na konkrétní záměr a podíl obce ve výši 20 %. Minimální náklady na projekt tak musí činit 750 tis. Kč.    Z tohoto dotačního titulu je možno realizovat: opravy nebytových budov ve vlastnictví obce, opravy a rekonstrukce veřejných prostranství, opravy komunikace, výsadba veřejné zeleně. Jelikož bude v roce 2015 probíhat rekonstrukce budovy úřadu městyse – zejména zateplení, výměna oken a dveří,  je také nutná rekonstrukce střechy a věžičky s hodinami na budově. Z tohoto důvodu navrhli členové ZM požádat z dotačního titulu pro vítěze soutěže Vesnice roku 2014 na rekonstrukci střechy budovy úřadu. Žádost o dotaci musí být podána do 16.2. 2015 na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.     

Hlasování:       Pro: 10               Proti: 0                 Zdržel se: 0 

Členové ZM schválili podání žádosti o dotaci z programu Obnovy venkova – MMR ČR na rekonstrukci střechy budovy úřadu městyse Vraný, výše požadované dotace 600 tis. Kč.   

 

K bodu 9: Dle sdělení dodavatelské firmy pro vývoz odpadu – Marius Pedersen Žatec, nebudou výrazně zvyšovány ceny pro vývoz domovního odpadu na rok 2015. Z tohoto důvodu bylo navrženo ponechat stávající poplatky za svoz odpadu v dosavadní výši: Vývoz 1 x za týden ve výši 1.950,-- Kč, vývoz 1 x za 14 dní ve výši 1.120,-- Kč, vývoz kombinovaný ve výši 1.600,-- Kč, pytlový svoz pro důchodce a chalupáře – 10 pytlů za rok ve výši 600,-- Kč a pronájem nádoby – plastové popelnice 135,-- Kč za rok. Bude vypracována Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad pro rok 2015.

Hlasování:       Pro: 10               Proti: 0                Zdržel se: 0 

Členové ZM schválili zachování stávajících poplatků za svoz domovního odpadu ve výše uvedených částkách. Dále schvalují OZV č. 1/2014, která stanoví poplatek za komunální odpad pro rok 2015.

 

 

K bodu 10: Starosta seznámil členy zastupitelstva s průběhem prací na akci Intenzifikace ČOV Vraný. Jsou dodržovány kontrolní dny za účasti stavebního dozoru, zástupců dodavatelské firmy a starosty s místostarostou. Hotové jsou podzemní části čistírny, včetně zabudování podzemních nádrží. Do konce roku bude hotová i hrubá nadzemní část. Byl podán návrh na prodloužení termínu dokončení díla z termínu 15. duben 2015 na termín 31.5. 2015 z důvodu dodržení kvality stavebních prací, které jsou závislé na počasí.

Hlasování:       Pro: 10             Proti: 0                Zdržel se: 0 

Členové ZM schválili dodatek č.2 Smlouvy o dílo PÚ/16 P/2014 na realizaci Intenzifikace ČOV Vraný, prodloužení termínu dokončení díla do 31.5. 2015.

K bodu 11: Došlá pošta:

- Vzorky rozboru pitné vody – zcela vyhovující, bez závad. Na vědomí.

- Organizace veřejného bruslení pro občany, rodiče s děmi, termín 29.12. 2014, městys Vraný hradí dopravu.

- Stížnost p. Radvanovského a občanů, které bydlí v jeho sousedství na průjezd těžkých kamionů, poškozování nemovitostí. Probíhají jednání s odborem dopravy Slaný s možností omezení tranzitní dopravy přes střed městyse.

- Žádost ředitele ZŠ Zlonice na příspěvek na rekonstrukci tělocvičny. Bude zjištěno kolik dětí z Vraného chodí do ZŠ Zlonice a po té bude rozhodnuto o příspěvku.

- Žádost p. Vokouna – kácení stromů před jeho nemovitostí. Obhlídka na místě – stavební komise s vyhodnocením situace.

- Žádost mládež na zakoupení dalšího prvku – překážky na skatepark. Bude zjištěna aktuální cenová nabídka od dodavatelské firmy.

- Žádost p. Staňka – kácení náletových křovin. Obhlídka na místě.

- Žádost p. Galgonek – hasičárna v Lukově, která je využívána také jako volební místnost. Nutnost stavebních oprav, dále špatná slyšitelnost rozhlasu v Lukově. Stavební komise provede místní šetření s návrhem stavebních oprav, slyšitelnost rozhlasu bude konzultována se servisní firmou s následnou opravou rozhlasu.

-  Žádost p. Hulcrové – vybudování dětského hřiště v Horní Kamenici. Výběr vhodného místa, objednávka herních prvků.

- Žádost Juraj Temer – prodloužení Nájemní smlouvy KD Vraný.  Prodloužení do 30.6. 2015.

Hlasování:       Pro: 10                 Proti: 0               Zdržel se: 0 

Členové ZM schválili prodloužení Nájemní smlouvy KD Vraný p. Juraji Temerovi do 30.6. 2015

 

Usnesení č. 13/2014:

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

 

1,  Ověřovatele zápisu: Tomáš Vokurka, Ing. Z. Bláha

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Návrh rozpočtu na rok 2015 – rozpočet vyrovnaný.

5,  Rozpočtový výhled na rok 2015 – rok 2017

6,  Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu ŽP č. 14174213 na projekt: Zateplení budovy úřadu městyse Vraný a následně přijetí této dotace.

7,  Podání žádosti o dotaci z programu Obnovy venkova – MMR ČR na rekonstrukci střechy budovy úřadu městyse Vraný, výše požadované dotace 600 tis. Kč.  

8,   Poplatek za vývoz domovního odpadu – vývoz 1 x za týden 1.950,-- Kč, vývoz 1 x za 14 dní 1.120,-- Kč, vývoz kombinovaný 1.600,-- Kč, pytlový svoz 600,-- Kč, pronájem nádoby popelnice 135,-- Kč za rok.  OZV č. 1/2014, která stanoví poplatek za komunální dopad na rok 2015.

9,  Dodatek č.2 Smlouvy o dílo PÚ/16P/2014 na realizaci Intenzifikace ČOV Vraný, prodloužení termínu dokončení díla do 31.5. 2015.

10,  Prodloužení Nájemní smlouvy KD Vraný p. Juraji Temerovi do 30.6. 2015

 

Ve Vraném dne 15.12. 2014

 

Ověřovatelé:      ……………………………………

 

                         ……………………………………

                                                                                             

                                                                            Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                           Starosta městyse Vraný       

Zveřejněno na úřední desce dne: 15.12. 2014

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode