Zápis č. 14 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - prosinec 2014

     Zápis č. 14 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný.

Datum konání: 12.12. 2014 od 17.00 hodin v budově Kulturního domu Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny – 10  členů zastupitelstva,  Ing. Z. Bucek, R. Urbanová – omluveni,   zasedání je usnášení schopné.

 

Datum vyhotovení zápisu: 17.12. 2014                  Zapisovatel: Dominika Patčová

 

PROGRAM:         1, Kulturní vystoupení dětí  ZŠ a MŠ Vraný

                        2, Schválení programu zasedání, určení ověřovatelů

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Zpráva starosty o hospodaření městyse Vraný za rok 2014

                        5, Diskuse a připomínky občanů

                        6, Usnesení a závěr    

                       

K bodu 1: Veřejné zasedání v Kulturním domě Vraný tradičně zahájily děti z MŠ a ZŠ Vraný svým tanečním vystoupením.

             

K bodu 2: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu  P. Štulíka a J. Linharta. Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.  

Hlasování:       Pro: 10                       Proti. 0                     Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: P. Štulík a J. Linhart, program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

 

K bodu 4: Starosta přednesl svou zprávu o hospodaření městyse Vraný za rok 2014. Občané byli seznámeni s průběhem všech akcí v tomto roce a s hospodařením městyse.

 

K bodu 5: V diskusi bylo projednáno:

Dotaz p. Pavlové – oprava a údržba mostku v Horní Kamenici. Mostek je součástí státní komunikace, možná oprava bude konzultována se SÚS Kladno.

P. Nový – zveřejňování zápisů ze zasedání  a pořádaných akcí na webových stránkách. Webové stránky městyse Vraný jsou pravidelně aktualizovány, jsou zveřejňovány zápisy i usnesení ze všech zasedání – i přes to, že to dle zákona o obcích není povinné. Taktéž jsou zveřejňovány informace o kulturních akcí i informace z úřadu městyse Vraný – vyhlášky, termíny vybírání poplatků a další informace.

 

K bodu 6:

Usnesení č. 14/2013:

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

 

1,  Ověřovatele zápisu: J. Linhart, P. Štulík

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

 

Ve Vraném dne 17.12. 2014

 

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                        ……………………………………

 

                                                                            Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                           Starosta městyse Vraný       

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 17.12. 2014

Sejmuto z úřední desky dne:

   

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode