Zápis č. 15 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - prosinec 2014

              Zápis č. 15 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný.

Datum konání: 29.12. 2014 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny – 10 členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopné.

 

Datum vyhotovení zápisu: 5.1. 2015 Zapisovatel: Dominika Patčová

 

PROGRAM: 1, Stanovení ověřovatelů zápisu

2, Schválení programu

3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

4, Rozpočtové opatření č. 11

5, Schválení rozpočtu na rok 2015

6, Diskuse

7, Usnesení a závěr

 

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu: P. Štulíka a J. Linharta

Hlasování: Pro: 10 Proti. 0 Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: P. Štulík, J. Linhart

 

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

 

K bodu 4 : Starosta seznámil členy s posledním rozpočtovým opatřením č. 11 v roce 2014. Jedná se o rozsáhlé rozpočtové opatření zejména z důvodu dotační akce: Intenzifikace ČOV Vraný. Příjmové položky jsou navyšovány ve výši 2.439.782, -- Kč, výdajové položky jsou navyšovány ve výši 5.119.893,-- Kč a zároveň snižovány ve výši 2.680.111,-- Kč.

Nejvyšším upravovanými příjmovými položkami jsou: daňové příjmy z přerozdělených daní od FÚ – navýšení o 500 tis. Kč, část poskytnuté dotace na Intenzifikaci ČOV Vraný ve výši 1.927 tis. Kč, naproti tomu navýšení ve výdajových položkách – výstavba ČOV ve výši 4.700 tis. Kč, další navýšení v položkách nákup služeb, údržba obce, energie za vytápění, snížení v položkách opravy budov, spotřeba elektr.energie, odpočet DPH, náklady na provoz správy úřadu a další. Konkrétní rozpis rozpočtového opatření č. 11 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Členové ZM schválili rozpočtové opatření č. 11.

 

K bodu 5: Návrh vyrovnaného rozpočtu v paragrafovém členění na rok 2015 byl zveřejněn na úřední elektronické i pevné desce od 11.12. 2014 do 29.12. 2014. Rozpočet je vyrovnaný – příjmy roku 2015 jsou vyrovnané s výdaji roku 2015. Příjmy činí částku 17.841 tis. Kč, výdaje taktéž částku 17.841 tis. Kč. Nejvyšší částkou v příjmových položkách jsou daňové příjmy z daní od FÚ, dále doplatek dotace na Intenzifikaci ČOV Vraný ve výši 5.799 tis. Kč a dále příjmy z vlastní činnosti úřadu. Naproti tomu je nejvyšší výdajovou položkou dokončení Intenzifikace ČOV Vraný ve výši 7.180 tis. Kč, dále péče o vzhled a údržbu zeleně, činnost místní správy, odpadové hospodářství, příspěvky zřizovaným organizacím MŚ a ZŠ Vraný a SDH Vraný, příspěvky zájmovým sdružením, náklady na opravy komunikací, provoz úpravny vody, náklady na bytové hospodářství a další provozní náklady.

Návrh rozpočtu v paragrafovém členění je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočet na rok 2015 v paragrafovém členění – jako rozpočet vyrovnaný.

K bodu 6:

V diskusi bylo projednáno:

Průběh akce Intenzifikace ČOV, průběh inventarizace majetku – z větší části je inventura provedena, termín ukončení bude dodržen.

Kontrola provozu KD Vraný, problematika s odpady, parkování osobních aut na veřejných prostranstvích – špatná průjezdnost komunikaci, či špatný výhled na křižovatkách.

 

Usnesení č. 14/2014:

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

 

1, Ověřovatele zápisu: Petr Štulík, Jaroslav Linhart

2, Program zasedání – beze změn.

3, Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4, Rozpočtové opatření č. 11

5, Vyrovnaný rozpočet na rok 2015.

 

Ve Vraném dne 5.1. 2015

 

Ověřovatelé: …………………………………

 

……………………………………

 

Ing. Miroslav Zázvorka

Starosta městyse Vraný

Zveřejněno na úřední desce dne: 5.1. 2015

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode