Zápis č. 2 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - únor 2014.

Datum konání: 25. 2. 2014 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

Přítomni: dle prezenční listiny –7  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

Datum vyhotovení zápisu: 28. 2. 2014           Zapisovatel: Dominika Patčová

 

PROGRAM:        1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                        2, Schválení programu

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Rozpočtové opatření č. 1

                        5, Podané nabídky na akci: Intenzifikace ČOV Vraný

                        6, KD Vraný – prodloužení Nájemní smlouvy  

                        7, Usnesení a závěr                           

            

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu: J. Turek, J. Linhart.  

Hlasování:       Pro: 7            Proti. 0              Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: J. Turek, J. Linhart.  

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 7              Proti: 0              Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

K bodu 4:  Starosta seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatření č.1. Jedná se zejména o přesuny v jednotlivých příjmových a výdajových položkách. Příjmy – převod z položky vodné, na položku stočné 50 tis. Kč, snížení globální dotace dle rozpisu z Krajské úřadu na částku 138.200,-- Kč (snížení o 13.800,-- Kč), ve výdajích převod z materiálu na potraviny (5.000,-- kč), převod z oprav a udržování ČOV na investici – stavbu (300 tis.kč), navýšení výdajové položky platby daní o 3 tis.Kč, , snížení výdajové rezervy o 15.800 Kč. Konkrétní rozpis upravovaných položek je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:       Pro: 7             Proti: 0              Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočtové opatření č. 1. 

K bodu 5: Komise pro otevírání obálek s nabídkami k veřejné zakázce na zhotovitele stavby: Intenzifikace ČOV Vraný“ seznámila členy zastupitelstva s podanými nabídkami. Otevírání obálek proběhlo 25.2. 2014 v 10.00 hodin v kanceláři městyse Vraný. Nabídky podalo celkem 5 firem:

Název firmy:                                   Datum doručení:            Cena bez DPH:

                                                                                              v Kč:

VHS Brno a.s., Masná 102, Brno        21.2. 2014                       12.848.995.09

FUTURE BAU, s.r.o., Cheb                25.2. 2014                       14.005.379,--

Swietelsky stavební s.r.o. Praha       25.2. 2014                       14.495.432.28

Sdružení Vraný 1. SčV. a.s, Praha     25.2. 2014                       14.455.000,--

Petr Štulík, Slaný                             25.2. 2014                       14.991.191,06

 

Hlavním kritériem pro výběr nabídky je nejnižší cena. Všechny nabídky byly podány v českém jazyce a obsahovaly návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou. Zástupkyně firmy Provod – inženýrská spol., s.r.o. p. Bc. Iva Kořánová provede podrobnou analýzu všech nabídek a dne 18.3. v 10.00 hodin proběhne  v kanceláři městyse Vraný hodnocení nabídek.

Členové zastupitelstva berou na vědomí.                            

         

K bodu 6:  Starosta seznámil členy zastupitelstva se splněním pohledávek - nájemce KD Vraný p. Juraj Temer. Všechny pohledávky byly dne 24.1. 2014 zaplaceny. Taktéž je řádně zaplaceno nájemné a zálohy na služby za únor 2014. Byla provedena obhlídka prostor v KD Vraný, zlepšila se kvalita služeb i pořádek nebytových prostor. Starosta navrhl prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12. 2014, nájemné a zálohy na služby splatné vždy do 20. dne v měsíci, při nedodržení splatnosti, výpověď okamžitá. Průběžně bude prováděna kontrola pořádku a služeb v KD Vraný.

Hlasování:       Pro: 7              Proti: 0              Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva odsouhlasili prodloužení Nájemní smlouvy na pronájem KD Vraný  – p. Juraj Temer na dobu určitou do 31.12. 2014.

K bodu 7:

Usnesení č. 2/2014:

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

1,  Ověřovatele zápisu: J. Turek, J. Linhart

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Rozpočtové opatření č. 1.

5, Prodloužení Nájemní smlouvy – KD Vraný do 31.12.2014, nájemce p. Juraj Téměř.

 

Ve Vraném dne 28.2. 2014

 

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                        ……………………………………

 

                                                                         Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                        Starosta městyse Vraný       

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 28.2. 2014

Sejmuto z úřední desky dne:

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode