Zápis č. 3 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - březen 2014.

Datum konání: 31. 3. 2014 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

Přítomni: dle prezenční listiny –6  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

Datum vyhotovení zápisu: 4. 4. 2014           Zapisovatel: Dominika Patčová

PROGRAM:  1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                  2, Schválení programu

                  3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                  4, Rozpočtové opatření č. 2

                  5, Informace o výběrovém řízení: Intenzifikace ČOV Vraný

                  6, Projednání investičních záměrů na rok 2014

                  7, Došlá pošta  

                  8, Diskuse

                  9, Usnesení a závěr                           

             

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu: Ing. Z. Bucek, V. Linhart  

Hlasování:       Pro: 6              Proti. 0                 Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: Ing. Z. Bucek, V. Linhart  

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 6              Proti: 0                 Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

K bodu 4:  Starosta seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatření č.2. Jedná se o přesuny ve výdajových položkách.  Navýšení položky – údržba obce dodavatelsky o 100 tis. Kč, navýšení dodávky centrální překážky do skateparku o 70 tis. Kč a naproti tomu  snížení výdajové rezervy o 170 tis. Kč. Konkrétní rozpis upravovaných položek je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:       Pro: 6              Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočtové opatření č. 2. 

K bodu 5: Starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledkem výběrového řízení na Intenzifikaci ČOV Vraný. Zástupkyně firmy Provod – inženýrská spol., s.r.o. p. Bc. Iva Kořánová provedla podrobnou analýzu všech nabídek a dne 18.3. 2014 proběhlo  v kanceláři městyse Vraný hodnocení nabídek.

Firma   VHS Brno a.s., Masná 102, Brno s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 12.848.995,09 Kč byla vyzvána ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 77 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  Jedná se o specifikaci a vysvětlení u konkrétních materiálů, specifikaci strojohodin a druhy použitých strojů. Nabídka firmy VHS Brno a.s. je o 18 % nižší oproti předpokládané nabídkové ceně.

Firma Petr Štulík, Slaný byla vyloučena z účasti v zadávacím řízení z důvodu chybějícího ocenění VRN 1 a v části VRN 2 – nebyly tak dodrženy stanové podmínky v zadávací dokumentaci.

Hodnotící komise se opětovně sejde 10. dubna 2014 k posouzení zdůvodnění mimořádné nízké nabídkové ceny od firmy VHS Brno a.s.

Členové ZM berou na vědomí.

Dále starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem Smlouvy o dílo na autorský dozor na akci: „Intenizifikace ČOV Vraný“ od firmy PROVOD – inženýrská spol. s.r.o. Ústí nad Labem v cenové výši 90.750,-- Kč včetně DPH.

Hlasování:  Pro:  6                 Proti: 0               Zdržel se: 0

Členové ZM odsouhlasili uzavření Smlouvy o dílo na autorský dozor na Intenzifikaci ČOV Vraný s firmou  PROVOD – inženýrská spol. s.r.o. Ústí nad Labem.

Dále je třeba vybrat firmu na technický dozor stavby Intenzifikace ČOV Vraný. Budou osloveny nejméně dvě firmy a na příštím zasedání zastupitelstva bude proveden výběr dodavatele na tuto službu.

K bodu 6:  Členové zastupitelstva projednaly plánované investiční záměry na rok 2014.

První investiční akcí bude rekonstrukce kanalizace v KD Vraný včetně odvodu jímky do kanalizaci – vypracování cenové nabídky, firma Štulík. Dále oprava podlahy v MŠ Vraný,  oprava propadlých panelů (překopy)  – cesta u bytovek, na obě tyto akci zajistit vypracování cenových nabídek. Dále je do budoucna uvažováno o opravě střechy – bytový dům č. p.36.

Hlasování:       Pro: 6               Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové ZM schválili realizaci těchto investičních akcí: rekonstrukce kanalizace v KD Vraný, včetně odvodu jímky do kanalizace, opravu podlahy v MŠ Vraný, opravu propadlých panelů – cesta u bytovek.

K bodu 7: Došlá pošta:

- Žádost ředitelky MŠ Vraný p. O. Bláhové o schválení účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku do rezervního fondu. Byl předložen Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha a Příloha k výkazům. Hospodářský výsledek byl zisk ve výši 33.580, 15 Kč. Členové ZM navrhli převod hospodářského výsledku zpět na účet městyse Vraný, nepřevádět do rezervního fondu.

Hlasování:       Pro: 6                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové ZM schválili účetní závěrku MŠ Vraný za rok 2013. Převod hospodářského výsledku do rezervního fondu schválen nebyl, tyto prostředky bude převedeny zpět na účet městyse Vraný.       

- Žádost ředitelky ZŠ Vraný p. L. Svobodové o schválení účetní závěrky za rok 2013. Byl předložen Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha a Příloha k výkazům. Výsledek hospodaření ZŠ Vraný je ztráta ve výši 5.154,74 Kč

Hlasování:       Pro: 6                   Proti: 0                Zdržel se: 0

Členové ZM schválili účetní závěrku ZŠ Vraný za rok 2013. Bude provedena kontrola účetnictví za 1. čtvrtletí 2014, aby se předešlo ztrátovému hospodaření školy.

- Žádost p. Jany Formánkové a žen, které chodí pravidelně cvičit do KD Vraný na zakoupení nového reproduktoru, který byl odcizen. Reproduktor byl využíván i na hasičské soutěže, při kulturních akcí TJ Sokol Vraný. Předpokládané náklady 5.700,-- Kč. 

Hlasování:       Pro: 6                  Proti: 0                   Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili nákup reproduktoru ve výši 5.700,-- Kč.

- Žádost p. Hany Čermákové, majitelky rekreačního domu č.p. 33 ve Vraném na pronájem pozemku před tímto rodinným domem, za účelem oplocení.

Na tomto pozemku vedou inženýrské sítě, oplocení zde z tohoto důvodu není vhodné. Členové zastupitelstva pronájem tohoto pozemku neodsouhlasili.

- Žádost p. Zdeňka Kose, majitele nemovitosti č.p. 131 – která sousedí s nemovitostí p. H. Čermákové, na koupi pozemku p.č. 128/3 o výměře 250 m2. Tento pozemek je přilehlý k domu č.p. 131, záměr je zde provést zpevnění a srovnání pozemku. Opět zde vedou inženýrské sítě, prodej pozemku není možný. Co se týče dalších úprav, bude provedena obhlídka na místě s další dohodou.   

- P. Bernášek – pokrývač z Telec, zpráva o špatném stavu střechy v č.p. 36 ve Vraném, bude zahrnuto do plánovaných investičních akcí.

K bodu 8:

V diskusi byla projednána problematika nepovolené těžby dřeva v místním lese „Práč“. Do tohoto lesa je přístup jen po obecní cestě a bylo zde viděno několik osob s traktory či jinými dopravními prostředky, které devastují cestu a zároveň ničí les nepovoleným kácením stromů.

Návrh instalace závor na zámek u příjezdu z Vraného – u hřiště a u příjezdu z Horní Kamenice, možnost vyzvednutí klíče pro majitele pozemků. Bude provedena obhlídka na místě.

Hlasování.       Pro: 6                 Proti: 0               Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva odsouhlasili instalaci závor na cestu do místního lesa „Práč“.

K bodu 9:

Usnesení č. 3/2014:

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

1,  Ověřovatele zápisu: Ing. Z. Bucek, V. Linhart

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Rozpočtové opatření č. 2.

5, Smlouvu o dílo na autorský dozor na akci: „Intenizifikace ČOV Vraný“ od firmy PROVOD – inženýrská spol. s.r.o. Ústí nad Labem v cenové výši 90.750,-- Kč včetně DPH.

6. Realizaci investičních akcí: rekonstrukce kanalizace v KD Vraný, včetně odvodu jímky do kanalizace, opravu podlahy v MŠ Vraný, opravu propadlých panelů – cesta u bytovek.

7, Účetní závěrku ZŠ a MŠ Vraný za rok 2013.

8, Nákup reproduktoru ve výši 5.700,-- Kč na cvičení žen v KD Vraný.

9, Instalaci závor na příjezdovou cestu do místního lesa „Práč“.

 

Ve Vraném dne 4.4. 2014

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                        ……………………………………

                                                                           Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                          Starosta městyse Vraný       

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 5.4. 2014

Sejmuto z úřední desky dne:

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode