Zápis č. 4 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - duben 2014.

Datum konání: 14. 4. 2014 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

Přítomni: dle prezenční listiny – 9  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

Datum vyhotovení zápisu: 19. 4. 2014       Zapisovatel: Dominika Patčová

 

PROGRAM:  1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                  2, Schválení programu

                  3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                 4, Rozpočtové opatření č. 3

                 5, Schválení dodavatel. firmy na akci: „Intenzifikace ČOV Vraný“

                 6, Schválení výběru firmy – stavební dozor na akci: „Intenz.ČOV

                    Vraný“

                 7, Diskuse

                 8, Usnesení a závěr                           

            

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu: T. Vokurka, P. Štulík  

Hlasování:       Pro: 9              Proti. 0                Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: T. Vokurka, P. Štulík.  

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 9               Proti: 0                Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

K bodu 4:  Starosta seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatření č.3. Jedná se  navýšení za montáže zabezpečovacích zařízení v budovách, které jsou majetkem městyse Vraný, z důvodu častých neoprávněných vniknutí do těchto objektů. Jedná se o zabezpečovací zařízení v KD Vraný, navýšení o 27 tis. Kč, zabezpečovaní zařízení na úpravně vody – navýšení o 8 tis. Kč a montáž zabezpečovacího zařízení do hasičárny. Dále o navýšení výdajové položky – příspěvek Přemyslovci o 2 tis. Kč, snížení položky opravy na úpravně vody o 8 tis.Kč  - oproti úpravám snížení výdajové rezervy o 29 tis. Kč.   Konkrétní rozpis upravovaných položek je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:       Pro: 9              Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočtové opatření č. 3. 

K bodu 5: Starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledkem výběrového řízení na Intenzifikaci ČOV Vraný. Zástupkyně firmy Provod – inženýrská spolp. Bc. Iva Kořánová s hodnotící komisi zasedala dne 10.4. 2014.  

Firma   VHS Brno a.s., Masná 102, Brno s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 12.848.995,09 Kč byla vyzvána ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 77 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  Jedná se o specifikaci a vysvětlení u konkrétních materiálů, specifikaci strojohodin a druhy použitých strojů. Nabídka firmy VHS Brno a.s. je o 18 % nižší oproti předpokládané nabídkové ceně.

Tato firma ale své zdůvodnění nejnižší cenové nabídky do stanoveného termínu nepředložila. Dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách musí hodnotící komise tuto firmu z výběrového řízení vyloučit. Jako další v pořadí postupuje druhá firma s nejnižší cenovou nabídkou. Jedná se o firmu FUTURE BAU, s.r.o., sídlem K Nemocnici 2. 350 02 Cheb, IČO 279 68 782, cenová nabídka ve výši 14.005.379,-- Kč. Cenová nabídka obsahuje všechny povinné náležitosti. Hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu městyse Vraný výběr firmy FUTURE BAU. s.r.o jako dodavatele veřejné zakázky: „Intenzifikace ČOV Vraný“

Hlasování:       Pro:  9              Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové ZM odsouhlasili uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Intenzifikace ČOV Vraný“ s firmou FUTURE BAU, s.r.o., sídlem K Nemocnici 2. 350 02 Cheb, IČO 279 68 782, dle cenové nabídky ve výši 14.005.379,-- Kč. Následně bude tato firma vyzvána k uzavření Smlouvy o dílo.

K bodu 6:  Členové zastupitelstva projednaly cenové nabídky na výkon technické dozoru na akci: „Intenzifikace ČOV Vraný“.

Nabídky podaly tyto firmy: PRO-SYSTÉM vodohospodářské služby, s.r.o, sídlem Praha 5 – Radotín, cenová nabídka ve výši 225.060,-- Kč včetně DPH. Další nabídka je od fyzické osoby – p. František Rychnovský z Evaně, který je oprávněný stavební dozor provádět. Cenová nabídka byla předložena ve 2. variantách: sazby za hodinu stavebního dozoru, sazba za kancelářskou činnost a cestovné, nebo 1,6 % z celkové nabídky dodavatelské firmy což je 224. tis. Kč.

Firma PRO-SYSTÉM je firma spolupracující s f. PROVOD Ústí nad Labem, která zajišťuje autorský dozor na akci: „Intenzifikace ČOV Vraný“ a které také prováděla projektovou dokumentaci. Jedná se o firmu, která má zkušenosti s realizací ČOV.

Pan F. Rychnovský prováděl stavební dozor na různých stavbách, ale s ČOV zkušenosti nemá. Členové zastupitelstva pro delší diskusi se usnesli na schválení firmy PRO-SYSTÉM s.r.o. hlavně z důvodů zkušeností s výstavbou ČOV.

Hlasování:       Pro: 8                Proti: 0                Zdržel se: 1

Členové ZM odsouhlasili uzavření Smlouvy o dílo na výkon technického dozoru na akci “Intenzifikace   ČOV Vraný“  s firmou PRO-SYSTÉM vodohospodářské služby, s.r.o, sídlem Praha 5 – Radotín, cenová nabídka ve výši 225.060,-- Kč včetně DPH.        

K bodu 7: Diskuse:

Montáž zabezpečovacího zařízení do objektů: KD Vraný, hasičárna a úpravna vody z důvodu častého vniknutí neoprávněných osob (hlavně do KD) – bylo již předmětěm rozpočtového opatření č. 3, odsouhlaseno.

Žádost mládeže na dovybavení posilovny v KD Vraný, nabídka firmy Zdeněk Bláha – dodání a montáž posilovacího vybavení v rozmezí od 45 do 50 tis. Kč.

Hlasování:       Pro: 9              Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové ZM odsouhlasili dovybavení posilovny v KD Vraný ve výši do 50 tis. Kč – firma Zd. Bláha Vraný.

Pozvání na koncert rodičů s dětmi – 20. dubna v kostele ve Vraném a 26. dubna koncert Michala Mačuhy a jeho hostů v kostele v Lukově.     

 

Usnesení č. 4/2014:

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

1,  Ověřovatele zápisu: T. Vokurka, P. Štulík

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Rozpočtové opatření č. 3.

5, Uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Intenzifikace ČOV Vraný“ s firmou FUTURE BAU, s.r.o., sídlem K Nemocnici 2, 350 02 Cheb, IČO 279 68 782, dle cenová nabídky ve výši 14.005.379,-- Kč bez DPH.

6, Uzavření Smlouvy o dílo na výkon technického dozoru na akci “Intenzifikace ČOV Vraný“  s firmou PRO-SYSTÉM vodohospodářské služby, s.r.o, sídlem Praha 5 – Radotín, cenová nabídka ve výši 225.060,-- Kč včetně DPH.

7, Dovybavení posilovny pro mládež v KD Vraný ve výši do 50 tis. Kč – dodavatel. firma

 Zd. Bláha Vraný.

              

Ve Vraném dne 19.4. 2014

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                        ……………………………………

                                                                             Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                            Starosta městyse Vraný       

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 20.4. 2014

Sejmuto z úřední desky dne:

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode