Zápis č. 5 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - květen 2014

Datum konání: 19. 5. 2014 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

Přítomni: dle prezenční listiny – 9  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

Datum vyhotovení zápisu: 23. 5. 2014              Zapisovatel: Dominika Patčová

 

PROGRAM:  1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                        2, Schválení programu

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Rozpočtové opatření č. 4

                        5, Smlouva o dílo na akci: „Intenzifikace ČOV Vraný“

                        6, Usnesení a závěr                           

             

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu: R. Urbanová, Ing. Z. Bláha  

Hlasování:       Pro: 9             Proti. 0              Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: R. Urbanová, Ing. Z. Bláha.  

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 9            Proti: 0               Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

K bodu 4:  Starosta seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatření č.4. V příjmech se jedná  zejména o navýšení v položce – dotace na volby ve výši 35.600,-- Kč  a vratku zálohy za odběr podzemní vody ve výši 26 tis. Kč. Ve výdajových položkách navýšení rozpočtu na zajištění voleb ve výši 25 tis.Kč, navýšení položky nákup zařízení do posilovny ve výši  33.800,-- Kč, navýšení položky lékařské prohlídky a technická kontrola hasiči ve výši 10 tis. Kč, snížení - nákup DHM hasiči 10 tis. Kč.   Konkrétní rozpis upravovaných položek je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:       Pro: 9            Proti: 0                Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočtové opatření č. 4. 

K bodu 5: Starosta seznámil členy zastupitelstva s průběhem uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Intenzifikace ČOV Vraný“. K podpisu smlouvy byla vyzvána firma FUTURE BAU, s.r.o., sídlem K Nemocnici 2. 350 02 Cheb, IČO 279 68 782, cenová nabídka ve výši 14.005.379,-- Kč (schváleno v ZM Tato firma sdělila, že nemůže smlouvu o dílo uzavřít, jelikož nejsou schopni doložit bankovní záruku ve výši 1.500 tis. Kč po dobu realizace stavby. Tato skutečnost je posouzena tak, že vybraný uchazeč neposkytl součinnost při podpisu smlouvy o dílo v souladu se zadávací dokumentací a dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách musí být vyzván  druhý uchazeč k uzavření smlouvy o dílo.

Druhým uchazečem v pořadí je firma 1.SčV, a.s,, sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, IČO 47549793, DIČ CZ47549793, nabídka ve výši 14.455.000,-- Kč bez DPH. 

Hlasování:       Pro: 9            Proti: 0                Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Intenzifikace ČOV Vraný“ s firmou 1.SčV, a.s,, se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, IČO 47549793, DIČ CZ47549793, nabídka ve výši 14.455.000,-- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 5/2014:

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

1,  Ověřovatele zápisu: R. Urbanová, Ing. Z. Bláha.

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Rozpočtové opatření č. 4.

5, Uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Intenzifikace ČOV Vraný“ s firmou 1.SčV, a.s,, se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, IČO 47549793, DIČ CZ47549793, nabídka ve výši 14.455.000,-- Kč bez DPH. 

 

Ve Vraném dne 23.5. 2014

 

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                        ……………………………………

                                                            Ing. Miroslav Zázvorka

                                                           Starosta městyse Vraný       

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 23.5. 2014

Sejmuto z úřední desky dne:

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode