Zápis č. 6 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - červen 2014

Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny –  6  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

 

Datum vyhotovení zápisu: 23.6. 2014              Zapisovatel: Dominika Patčová

 

PROGRAM:  1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                 2, Schválení programu

                 3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                 4, Rozpočtové opatření č. 5

                 5, Schválení Závěrečného účtu městyse Vraný a Roční závěrky

                    za r.2013

                 6, Zpráva starosty – postup stavby „Intenzifikace ČOV Vraný“

                 7, Stanovení počtu členů zastupitelstva – nové volební období 

                     r. 2014-2018

                 8, Došlá pošta

                 9, Diskuse

                10, Usnesení a závěr                           

             

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu: R. Urbanová, Ing. Z. Bláha  

Hlasování:       Pro: 6               Proti. 0              Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: R. Urbanová, Ing. Z. Bláha.  

 

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 9              Proti: 0               Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

 

K bodu 4:  Starosta seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatření č.5. V příjmových položkách navýšení odvody z výherních automatů a za sběr komunálního odpadu v celkové výši 10 tis. Kč. Ve výdajových položkách navýšení: služby spojené s akcí Intenzifikace ČOV, která začíná probíhat, náklady na volby, náklady na montáž zabezpečovacího zařízení KD Vraný, náklady na prezentaci obce a SDH Vraný v celkové výši 107.500 Kč,   oproti tomu snížení výdajové rezervy ve výši 97.500,-- Kč.   Konkrétní rozpis upravovaných položek je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:       Pro: 6               Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočtové opatření č. 5. 

 

K bodu 5: Závěrečný účet městyse Vraný za rok 2013 – zveřejněn na úřední elektronické i pevné desce od 29.5. 2014 do 13.6. 2014 včetně příloh: Přehled o hospodaření obce v r. 2013, Zpráva o výsledku hospodaření, Vypořádání dotací a Rozvaha výkaz zisku a ztráty za r. 2013.

 

Hlasování:       Pro: 6                Proti: 0                Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Závěrečný účet městyse Vraný za rok 2013 bez výhrad.

 

Roční závěrka městyse Vraný za r. 2013 – předložena Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za rok 2013, dále Inventarizační zpráva za r. 2013 a zprávy finančního výboru.

Výsledkem hospodaření městyse Vraný za rok 2013 je zisk ve výši 3.475.420,31 Kč.

 

Hlasování:       Pro: 6              Proti: 0                   Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Roční závěrku městyse Vraný za rok 2013.

 

K bodu 6: Starosta seznámil členy zastupitelstva s průběhem stavby: „Intenzifikace ČOV Vraný“. Smlouvu o dílo podepsala dne 30.5. 2014 firma 1.SčV, a.s,, sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, IČO 47549793, DIČ CZ47549793, cena za dílo ve výši 14.455.000,-- Kč bez DPH. 

Termín plnění: červenec 2014 – únor 2015. Zároveň byly předány všechny podklady ke zhotovení Smlouvy o přidělení dotace na SFŽP. Od Středočeského krajského úřadu – z Fondu životního prostředí byla schválena dotace na dofinancování akce „Intenzifikace ČOV Vraný“ ve výši 1.566 tis. Kč. Tato dotace podléhá schválení členů ZM.

Hlasování:       Pro: 6             Proti. 0                  Zdržel se: 0

Členové ZM odsouhlasili přijetí dotace na dofinancování akce: „Intenzifikace ČOV Vraný“ od Středočeského kraje Fondu životní prostředí  ve výši 1.566 tis. Kč.

 

K bodu 7: Dle Zákona č. 491/2001 Sb.  o volbách do zastupitelstev musí současné zastupitelstvo stanovit počet členů zastupitelstva pro nové volební období r. 2014 - r.2018. Počet členů zastupitelstva v obcích od 500 – 3 tis. obyvatel stanoven v rozmezí 7 – 15 členů

Návrh pro městys Vraný – 10 členů zastupitelstva.

Hlasování:       Pro: 6             Proti: 0                  Zdržel se: 0

Členové ZM odsouhlasili pro nové volební období r. 2014 – r. 2018 počet zastupitelů 10.

 

K bodu 8 : Došlá pošta:

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č.: IV-12-6017391/VB/1, název stavby: Vraný – kNN pro p.č. 1632, V. Cvrk.

Jedná se o pozemky ve vlastnictví městyse Vraný p.č. 1526, p.č. 151, p.č. 179/1, druh pozemků – ostatní plocha, v k.p. Vraný.  Na těchto pozemcích bude umístěno dálkové kabelové vedení NN, v rozsahu 28 m, přípojková skříň – 2 kusy. Výše jednorázové náhrady činí 2.000,-- Kč .

Hlasování:       Pro. 6             Proti: 0                Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva odsouhlasili uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.: IV-12-6017391/VB/1, název stavby: Vraný – kNN pro p.č. 1632, V. Cvrk.

 

Žádost p. Z. Kosa – o pronájem a užívání obecního pozemku, který sousedí s nemovitostí č.p. 131. Jedná se o pozemek p.č. 1516/1 – ostatní komunikace. Na tomto pozemku vedou inženýrské sítě. Členové ZM souhlasí s užíváním pozemku, s jeho vyčištěním, ale z důvodu vedení sítí není vhodné tuto část pozemku oplocovat či osazovat stromy nebo keři. 

 

Oslavy 130 let založení SDH Vraný, pozvánka s programem, datum konání 22.6. 2014 – na vědomí.

 

Manželé Sáblovy – oslava diamantové svatby v kostele ve Vraném – dne 21.6. 2014 – na vědomí.

  

K bodu 9: Diskuse:

Kontrola hospodaření Základní školy Vraný – po účetním uzavření 1. pololetí 2014. Termín konec měsíce července, datum bude upřesněn po dohodě s ředitelkou ZŠ Vraný. Kontrolní komise ve složení: R. Urbanová, J. Linhart, D. Patčová.

 

Provoz KD Vraný – neustálé problémy s nájemcem – nedodržování podmínek nájemní smlouvy. Bude proveden průzkum zájmu o nový pronájem Kulturního domu Vraný, formou podání inzerátu do oblastních novin.

 

Usnesení č. 6/2014:

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

 

1,  Ověřovatele zápisu: R. Urbanová, Ing. Z. Bláha.

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Rozpočtové opatření č. 5.

5,  Závěrečný účet městyse Vraný za rok 2013 bez výhrad.

6,  Roční závěrku městyse Vraný za rok 2013

7, Přijetí dotace od Středočeského kraje FŽP ve výši 1.566 tis. Kč na dofinancování akce: „Intenzifikace ČOV Vraný“.

8,  Počet zastupitelů pro nové volební období r. 2014 – r. 2018 pro městys Vraný -  10 členů zastupitelstva.

9, Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.: IV-12-6017391/VB/1, název stavby: Vraný – kNN pro p.č. 1632,

p. V. Cvrk.

 

Ve Vraném dne 23. 6. 2014

 

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                        ……………………………………

 

                                                                      Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                     Starosta městyse Vraný       

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 23.6. 2014

Sejmuto z úřední desky dne:

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode