Zápis č. 6 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - srpen 2015

     Zápis č. 6 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný.

Datum konání: 19.8. 2015 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny –  7  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

 

Datum vyhotovení zápisu: 24.8. 2015                 Zapisovatel: Dominika Patčová

 

 

PROGRAM:        1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                        2, Schválení programu

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Rozpočtové opatření č. 6

                        5, Dotace MMR – střecha budovy úřadu

                        6, Organizační záležitosti

                        7, Diskuse

                        8, Usnesení a závěr                           

 

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu: P. Štulík, Ing. Z. Bláha     

Hlasování:       Pro: 7                 Proti. 0                  Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: P. Štulík, Ing. Z. Bláha  

 

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 7                 Proti: 0                  Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

K bodu 4: Členové zastupitelstva byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 6. Jedná se zejména o  navýšení těchto příjmových položek: Daň z příjmu fyz. osob o 20 tis.Kč, odvoz z loterií o 20 tis.Kč, ostatní odvody a správní popl. o 5 tis. Kč, příjem za třídění odpadu do 50 tis. Kč, příjmy z poskytování služeb o 6 tis.Kč, změna v položkách – dotace střecha úřadu 600 tis. Kč.  Naproti tomu navýšení provozních výdajových položek, zejména za: materiál, odvody sociálního a zdravotního zabezpečení, ochranné pomůcky, odběr vody, spotřebu elektr.energie, výdaje na dopravní obslužnost, navýšení nadměrného odpočtu DPH   a navýšení výdajové rezervy o 703 tis. Kč. Konkrétní rozpis rozpočtového opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:       Pro: 7               Proti: 0               Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočtové opatření č. 6.

 

K bodu 5: Z Ministerstva pro místní rozvoj bylo doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace

č. 117D8150036184 na akci: „Budova úřadu městyse Vraný – rekonstrukce střechy“. O tuto dotaci bylo žádáno v rámci soutěže Vesnice roku 2014, kdy městys Vraný získal ocenění „Oranžová stuha“ za spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Za toto ocenění náleží odměna ve výši 600 tis,. Kč, která je předmětem dotace z MMR. Celkové předpokládané náklady na rekonstrukci střechy jsou 887.560,-- Kč, schválená dotace 600 tis. Kč. Termín realizace akce do 31.8. 2015 – práce jsou před dokončením, termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu je do 29.2. 2016.

Hlasování:       Pro: 7               Proti: 0               Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili přijetí dotace z MMR ČR ve výši 600 tis. Kč na akci: „Budova úřadu městyse Vraný – rekonstrukce střechy“ a následné podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

K bodu 6:   

V organizačních záležitostech bylo projednáno:

Organizace celostátního kola Vesnice roku 2015. Městys Vraný v této soutěží zvítězil jako Vesnice Středočeského kraje roku 2015 a postoupil tak do celostátního kola. Hodnotící komise celostátního kola navštíví městys Vraný v pondělí 31.8. 2015, v době od 13.30 do 17.30 hodin.

Příprava prezentace celostátního kola:

Rozšíření a doplnění počítačové prezentace Vraného v jídelně Agrosu Vraný s účastí zástupců všech spolků a organizací ve Vraném   

Kulturní program – oslovení tanečního kroužku TANVRA – Z. Procházková, vystoupení Vranských pěvců – p. L. Svobodová, prezentace hasičů – V. Sýkora, M. Izerová, TJ Sokol Vraný – P. Patč, R. Hájek, prezentace letního tábora s vojenskou tématikou – Jana Formánková.  

Občerstvení – Kuchyň Agros Vraný, Roman Vrba – v rámci prezentace letního tábora – vaření  v polní kuchyni, kiosek na Pastoušce – zabezpečí TJ Sokol Vraný. 

Načasování kompletní prezentace od 13.30 do 17.30 hodin zajistí starosta a místostarosta. Rozpis prezentace bude předán všem zúčastněným zástupcům spolků a organizací.   

Členové ZM berou na vědomí.

 

Usnesení č. 6/2015:

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

1,  Ověřovatele zápisu: Ing. Zdeněk Bláha, P. Štulík. 

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Rozpočtové opatření č. 6

5, Přijetí dotace z MMR ČR ve výši 600 tis. Kč na akci: „Budova úřadu městyse Vraný – rekonstrukce střechy“, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D815003184.

 

Ve Vraném dne 24.8. 2015

 

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                        ……………………………………  

 

                                                                           Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                          Starosta městyse Vraný       

Zveřejněno na úřední desce dne: 28.6. 2015

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode