Zápis č. 7 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - srpen 2014

    Zápis č. 7 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný.

Datum konání: 13. 8. 2014 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny  –  7  členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopné.

 

Datum vyhotovení zápisu: 18. 8. 2014      Zapisovatel: Dominika Patčová

 

PROGRAM:        1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                        2, Schválení programu

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Rozpočtové opatření č. 7

                        5, Rekonstrukce budovy úřadu městyse Vraný

                        6, Došlá pošta

                        7, Diskuse

                        8, Usnesení a závěr                             

             

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu:  Ing. Z. Bucek, J.Turek  

Hlasování:        Pro: 7        Proti. 0       Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: Ing. Z. Bucek, J. Turek  

 

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:        Pro: 7       Proti: 0       Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

 

K bodu 4:  Starosta seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatření č. 7. V příjmech  navýšení o 366.339,-- Kč v těchto položkách: daň z příjmu fyz. osob ze sam. výď.činnosti  ve výši 300 tis.Kč, finanční vypořádání minulých let – vratka MŠ Vraný ve výši 33.581,-- Kč,  odvoz z výherních automatů 20 tis.kč, příjem za třídění odpadu 20 tis. Kč a snížení dotace na volby dle skutečných výdajů ve výši 7.240,90 Kč. Oproti tomu navýšení ve výdajových  položkách : Opravy a udržování budova MŠ Vraný 263 tis. Kč, využití volného času dětí a mládeže – nákup pingpongového stolu 23 tis. Kč, drobný hmotný majetek obec 30 tis. Kč, odběr vody 20 tis.Kč, opravy – údržba obce 30 tis.Kč. Konkrétní rozpis upravovaných položek je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:        Pro: 7        Proti: 0        Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočtové opatření č. 7.       

 

K bodu 5: Rekonstrukce budovy úřadu městyse Vraný: Zateplení budovy obecního úřadu Městyse Vraný – dotace z programu Zelená úsporám ve výši 1.025 tis. Kč. Zveřejněna výzva k účasti ve výběrovém řízení, obesláno 5 firem, zveřejněno na úřední elektronické desce. Po prohlídce místa plnění bylo zjištěno, že je nutno přistoupit ke změně rozsahu projektu, výběrové řízení bylo následně zrušeno. Pro splnění podmínek dotace je nutné dodržení vypočteného koeficientu a následně sdělit projektantovi požadavky na vzhled budovy. Požadavky se týkají: způsobu zateplení budovy, rozhodnutí o zateplení soklu, určení velikosti oken a jejich dalšího členění, rozhodnutí o rekonstrukci střechy.

Po delší diskusi byly rozhodnuty tyto varianty: Zateplení budovy kamennou vlnou, sokl bez zateplení – obnažený, rozměr oken stávající – typ eurookna. Oslovení odborníka k návrhu barvy fasády a k návrhu členění oken. Odsouhlasena byla i rekonstrukce střechy, rozsah a způsob bude dořešen dle zpracované cenové nabídky. Rekonstrukce střechy by byla hrazena z prostředků obce. Není předmětem dotace z programu Zelená úsporám. Termín plnění: jaro 2015, ukončení projektu do konce roku 2015. Po přepracování projektové dokumentace a výkazu výměr bude zveřejněna nová výzva k podání nabídek.    

Hlasování:        Pro: 7      Proti: 0       Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili způsob provedení rekonstrukce budovy úřadu městyse Vraný vyhovující podmínkám dotace z programu Zelená úsporám.

 

K bodu 6: Došlá pošta:

- Žádost SDH Vraný na úhradu materiálu na opravu laviček z Pastoušky. Celkové náklady 4.200,-- Kč, lavice budou používány pro tréninky dětí, prodloužené víkendy a různé soutěže.

Hlasování.        Pro: 7       Proti: 0       Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili úhradu materiálu na opravu laviček z Pastoušky pro SDH Vraný.

 - Žádost p. Formánkové, p. Izerové a p. Hájka – organizátorů prodlouženého víkendu pro vranské děti na úhradu dopravy autobusem na výlet – zámek Loučeň, předpokládané náklady 8-10 tis. Kč, programu se zúčastní minimálně 35 dětí.

Hlasování.        Pro: 7       Proti: 0      Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili úhradu dopravy autobusem na výlet pro děti do zámku Loučeň.

- Manželé Linhartovi, žádost o stanovisko k přípojce vodovodu, kanalizace a dalších sítí k novostavbě domu na p.č. 68/19 a p.č. 1546 v k.ú. Vraný. Členové zastupitelstva byli seznámeni se zněním souhlasného stanoviska, včetně uvedených podmínek

Hlasování.        Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili souhlasné stanovisko k přípojkám inženýrských sítí k novostavbě domu manželů Linhartových.

 

- Oznámení Ministerstva zemědělství ČR o návštěvě celostátní hodnotitelské komise Oranžové stuhy 2014 a zhodnocení městyse Vraný v této soutěži. Tato komise přijede do obce v pondělí 8. 9. 2014 v 8.30 hod. k posouzení prezentace městyse Vraný v celorepublikovém kole. Městys Vraný získal Oranžovou stuhu za Středočeský kraj za spolupráci obce se zemědělskými subjekty. 

Členové zastupitelstva berou na vědomí.

 

Usnesení č. 7/2014:

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

 

1,  Ověřovatele zápisu: Ing. Z. Bucek, J. Turek

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Rozpočtové opatření č. 7.

5, Způsob provedení rekonstrukce budovy úřadu městyse Vraný vyhovující podmínkám dotace z programu Zelená úsporám.

6,  Úhradu materiálu na opravu laviček z Pastoušky pro SDH Vraný.

7,  Úhradu dopravy autobusem na výlet pro děti z Vraného do zámku Loučeň.

8, Souhlasné stanovisko k přípojkám inženýrských sítí k novostavbě domu manželů Linhartových na p.č. 68 a p.č 1546 v k.ú. Vraný.

 

Ve Vraném dne 18. 8. 2014

 

Ověřovatelé:    ……………………………………

 

                        ……………………………………

 

 

                                                            Ing. Miroslav Zázvorka

                                                            Starosta městyse Vraný       

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 25. 8. 2014

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode