Zápis č. 7 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - září 2015

     Zápis č. 7 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný.

Datum konání: 16.9. 2015 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny –  8  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

 

Datum vyhotovení zápisu: 17.9. 2015                  Zapisovatel: Dominika Patčová

 

 

PROGRAM:        1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                        2, Schválení programu

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Rozpočtové opatření č. 7

                        5, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Intenzifikace ČOV Vraný

                        6, Došlá pošta

                        7, Organizační záležitosti

                        8, Diskuse

                        9, Usnesení a závěr                           

 

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu: V. Šrámek, R. Otta      

Hlasování:       Pro: 8                  Proti. 0                  Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: V. Šrámek, R. Otta,   

 

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 8                 Proti: 0                   Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

 

K bodu 4: Členové zastupitelstva byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 7. Jedná se zejména o  navýšení těchto příjmových položek: Daň z příjmu fyz. osob o 120 tis.Kč, daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů o 20 tis.Kč, správní popl. o 1 tis. Kč  Naproti tomu navýšení provozních výdajových položek, zejména za: materiál, odvody zdravotního zabezpečení, nákup služeb, přesun položek z oprav budovy úřadu na investici – zateplení budovy, navýšení výdajů stavební práce ČOV,  navýšení nadměrného odpočtu DPH   a snížení výdajové rezervy o 744 tis. Kč. Konkrétní rozpis rozpočtového opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:       Pro: 8                 Proti: 0                Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočtové opatření č. 7.

 

K bodu 5: Starosta předložil členům zastupitelstva Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: Intenzifikace ČOV Vraný ze dne 30.5. 2014, zhotovitel INZET, s.r.o.  Jedná se o navýšení ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během realizace stavby, které projektant nemohl předpokládat a které měly vliv na nutné úpravy či změny při realizaci stavby, tak aby nebyla ohrožena bezpečnost práce a aby byla zachována funkčnost realizované stavby. Podrobnosti jsou uvedeny v Odůvodnění nezbytnosti stavebních pracích a ve Změnových listech č. 1 a č.4. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo. Celková cena za dílo je dle Dodatku č. 2 navýšena o 441.921,16 Kč bez DPH.

Hlasování:       Pro: 8                Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci Intenzifikaci ČOV Vraný.

 

K bodu 6: Došlá pošta:

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017391 Vraný – kNN pro p.č. 1632 V. Cvrk. Dotčené pozemky ve vlastnictví městyse Vraný: p.č. 151, 179/1, 1526 v k.ú. Vraný, za jednorázovou náhradu 2 tis. Kč.

Hlasování:       Pro: 8                Proti: 0                  Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017391 Vraný – kNN pro p.č. 1632 V. Cvrk.

- Nabídka restaurátora p. Pavla Kytky na zhotovení znaku městyse Vraný z Hořického pískovce na budovu úřadu. Byl proveden průzkum trhu, telefonicky osloveno několik restaurátorů a kameníků, cenové nabídky přes 200 tis. Kč z důvodu časové náročnosti. Nabídka p. P. Kytky je ve výši 169.100,-- Kč. 

Hlasování:       Pro: 8                 Proti: 0                  Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva odsouhlasili zadání rekonstrukce znaku městyse Vraný restaurátorovi p. P. Kytkovi, cena díla 156.100,-- Kč.

- Přihláška do Svazu měst a obcí ČR. Na základě vítězství městyse Vraný v krajské kole soutěže Vesnice roku 2015 byl městys Vraný osloven ke členství ve Svazu měst a obcí ČR. Tento svaz je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizace, která hájí zájmy měst a obcí a místní samosprávy. Členství je spojeno s finančními příspěvky na administrativu svazu. Členský příspěvek je pro městys Vraný pevná sazba ve výši 2.200,-- Kč + 1,80 Kč za každého obyvatele, celkem za rok 3.550,-- Kč.

Hlasování:       Pro: 8                  Proti: 0                  Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili přihlášení městyse Vraný do Svazu měst a obcí České republiky.

- Žádost hokejového klubu HC Městys Vraný o finanční příspěvek na činnost hokejového klubu ve výši 15 tis. Kč. Tento klub reprezentuje měst Vraný v Lounské amatérské lize ledního hokeje.

Hlasování:       Pro: 8                  Proti: 0                  Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili poskytnutí finančního příspěvku na činnosti hokejovému klubu HC Městys Vraný ve výši 15 tis. Kč. 

 

K bodu 7:   

V organizačních záležitostech bylo projednáno:

Vyhlášení výsledků celostátního kola Vesnice roku 2015 - 19. září v Luhačovicích. Městys Vraný v této soutěží zvítězil jako Vesnice Středočeského kraje roku 2015 a postoupil tak do celostátního kola. Občané Vraného projevili zájem se tohoto slavnostního vyhlášení v Luhačovicích zúčastnit. Přihlásilo se kolem 40 občanů, bude zajištěna doprava autobusem zdarma, ubytování si hradí každý na vlastní náklady.

Hlasování:       Pro: 8                   Proti: 0                  Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva odsouhlasili zajištění dopravy autobusem pro občany Vraného do Luhačovic na Vyhlášení výsledků celostátního kola Vesnice roku 2015. 

 

- Rozmnožení potkanů po obci, nutnost objednávky deratizace. Zajistí starosta obce.

 

- Přeplněné kontejnery na separovaný odpad v Lukově a v Horní Kamenici, hlavně plast. Bude zjištěna četnost vývozu, popřípadě navýšen počet nádob, nebo bude zajištěn častější vývoz.

 

- Veřejné osvětlení v Lukově, častá poruchovost, zjištění stavu - objednávka oprav veřejného osvětlení.   

 

Usnesení č. 7/2015:

 

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

1,  Ověřovatele zápisu: R. Otta, V. Šrámek 

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Rozpočtové opatření č. 7

5,  Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci Intenzifikaci ČOV Vraný.

6, Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017391 Vraný – kNN pro p.č. 1632

V. Cvrk.

7, Zadání rekonstrukce znaku městyse Vraný restaurátorovi p. P. Kytkovi,cena díla 169.100,-- Kč.

8, Přihlášení městyse Vraný do Svazu měst a obcí České republiky.

9, Poskytnutí finančního příspěvku na činnosti hokejovému klubu HC Městys Vraný ve výši 15 tis. Kč. 

10, Zajištění dopravy autobusem pro občany Vraného do Luhačovic na Vyhlášení výsledků celostátního kola Vesnice roku 2015.

 

 

Ve Vraném dne 17.9. 2015

 

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                        ……………………………………  

 

                                                                                Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                               Starosta městyse Vraný       

Zveřejněno na úřední desce dne: 17.9. 2015

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode