Zápis č. 8 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - září 2014.

     Zápis č. 8 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný.

Datum konání: 15.9. 2014 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny –  8  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

 

Datum vyhotovení zápisu: 22.9. 2014          Zapisovatel: Dominika Patčová

 

PROGRAM:  1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                        2, Schválení programu

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Rozpočtové opatření č. 8

                        5, Rekonstrukce budovy úřadu městyse Vraný

                        6, Územní plán

                        7, Volby do zastupitelstva obce

                        8, Průběh akce: Intenzifikace ČOV

                        9, Došlá pošta

                      10, Diskuse

                      11, Usnesení a závěr                           

             

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu:  Linhart Václav, Linhart Jaroslav.  

Hlasování:       Pro: 8               Proti. 0                Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: Václav Linhart a Jaroslav Linhart  

 

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 7              Proti: 0               Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

 

K bodu 4:  Starosta seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatření č.8. Přesun financí z výdajové rezervy na akci: Intenzifikace ČOV Vraný ve výši 1.200 tis. Kč a na opravy a udržování v MŠ Vraný 300 tis. Kč. Celkem snížení výdajové rezervy o 1.500 tis. Kč, zbývá výdajová rezerva ve výši 476 tis. Kč.  Konkrétní rozpis upravovaných položek je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:       Pro: 7              Proti: 0            Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočtové opatření č. 8. 

 

K bodu 5: Rekonstrukce budovy úřadu městyse Vraný: Zateplení budovy obecního úřadu Městyse Vraný – dotace z programu Zelená úsporám ve výši 1.025 tis. Kč. Zveřejnění nové výzvy k  účasti na výběrovém řízení, výběr dodavatele dne 7. října 2014. Upravený výkaz výměr: Zateplení budovy kamennou vlnou, sokl bez zateplení – obnažený, rozměr oken stávající – typ eurookna. Oslovení odborníka k návrhu barvy fasády a k návrhu členění oken.

Termín plnění: jaro 2015, ukončení projektu do konce roku 2015. .    

Hlasování:       Pro: 7            Proti: 0            Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Výzvu č. 2 k účasti na výběrovém řízení – Rekonstrukce budovy úřadu městys Vraný.

 

K bodu 6: Společné jednání o návrhu Územního plánu obce Vraný – zveřejněna Veřejná vyhláška – Oznámení společného jednání o návrhu ÚP obce Vraný, jednání ke zpracování návrhu ÚP se bude konat dne 7. října 2014 od 9.30 hodin na MěÚ Slaný. Do 30-ti dnů od jednání lze uplatnit svá stanoviska a připomínky. Schůzka členů ZM k projednání návrhu ÚP městyse Vraný bude ve středu 1.10.2014 od 18.00 hodin v budově úřadu ve Vraném.

Členové ZM berou na vědomí.

 

K bodu 7: Zajištění voleb do zastupitelstev obcí – datum konání 10.- 11.10. 2014, schůzka okrskových volebních komisí dne 15.9. 2014, volba předsedy a místopředsedy komise, školení členů komise dne 24.10. 2014. Nové zastupitelstvo bude mít 10 členů, do voleb kandiduje 14 nezávislých kandidátů. 

Členové ZM berou na vědomí.

 

K bodu 8:  Průběh akce: Intenzifikace ČOV Vraný – akce započata v srpnu 2014, každé pondělí probíhají pravidelné kontrolní dny. Starosta předložil členům ZM Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo PÚ/16/P/2014 – změna smluvních stran ze zhotovitele: Společnost Vraný, vedoucí účastník společenství: 1. SčV, a.s., účastník sdružení: INZET s.r.o. na zhotovitele: Společnosti Vraný, vedoucí účastník sdružení: INZET s.r.o., účastník společenství: 1. SčV,a.s. Změna spočívá jen v prohození funkcí vedoucí účastníka společenství a účastníka společenství, podmínky obdržení dotace jsou i přes tuto změnu dodrženy.

 

Hlasování:       Pro: 7              Proti: 0                Zdržel se: 0 

Členové ZM schválili Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo PÚ/16P/2014 uzavřené dne 30.5.2014 na akci: „Intenzifikace ČOV Vraný“.

 

K bodu 9: Došlá pošta:

- Dodatek k nájemní smlouvě o užívání pozemků z důvodu digitalizace – pronájem pozemků Agrosu Vraný – celkem 6,401 ha, na dobu neurčitou – navýšení ceny za 1 ha orné půdy na 2.700,-- Kč a u druhu pozemku chmelnice na 4.000,-- Kč za 1 ha.

 

Hlasování:       Pro: 7             Proti: 0               Zdržel se: 0

Členové ZM schválili Dodatek k nájemní smlouvě o užívání pozemků.

 

- Žádost ředitelky školy Mgr. Ludmily Svobodové o udělení vyjímky z počtu žáků na školní rok 2014/2015. Normativ je 24 dětí, v letošním školním roce zapsáno 22 dětí. Proběhla diskuse ohledně kvality výuky ve škole, bude zpracována statistika, kolik dětí navštěvuje vranskou školu a kolik dětí dojíždí do jiné školy – průzkum z dětí s TP ve Vraném, Lukově a Horní Kamenice.

Hlasování:       Pro: 7            Proti: 0               Zdržel se: 0

Členové ZM schválili udělení vyjímky z počtu žáků na školní roku 2014/2015 ve výši 22 žáků.

- Žádosti p. L. Muchové a p. M. Izerové na prodloužení nájemních smluv v bytových domech, odsouhlaseno na dobu určitou – 1 rok.

Hlasování:       Pro: 7           Proti: 0               Zdržel se: 0      

Členové ZM schválili prodloužení nájemních smluv v bytových domech, p. L. Muchová, M. Izerová na dobu určitou – prodloužení o 1 rok.

- Žádost rodiny Křepelkových na trvalý pobyt do objektu bytu č.p. 23 na fotbalovém hřišti – majitel městys Vraný.

Hlasování:       Pro: 7           Proti: 0               Zdržel se: 0

Členové ZM schválili trvalý pobyt pro manželé Křepelkovi a jejich syna do objektu bytu č.p. 23 na fotbalovém hřišti ve Vraném.

- Žádost Hokejového klubu Vraný na příspěvek na činnost ve výši 15 tis. Kč na rok 2014.

Hlasování:       Pro: 7            Proti: 0             Zdržel se: 0

Členové ZM schválili příspěvek HC Vraný na činnost ve výši 15 tis. Kč na rok 2014.

- Žádost mládeže a občanů vraného na příspěvek na zakoupení multifunkčního posilovacího stroje do posilovny v KD Vraný ve výši 20  tis. Kč.

Bude provedena obhlídka tohoto stroje – Ing. Z. Bláha, rozhodnutí posunuto  na další zasedání.

Členové ZM berou na vědomí.

- P. Sádovský – žádost na využití obecní cesty – větrolam k pastvě ovcí. Na jeho pozemku vedou inženýrské sítě – vodovod, plyn a kabely veřejného osvětlení. Dořešení vlastnických vztahů, ověření vedení sítí. Oslovit k jednání majitele domu a přilehlých nemovitostí – dcery p. Sádovského.

Členové ZM berou na vědomí.

 

 Usnesení č. 8/2014:

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

1,  Ověřovatele zápisu: Jaroslav Linhart, Václav Linhart

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Rozpočtové opatření č. 8.

5,  Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo PÚ/16P/2014 uzavřené dne 30.5.2014 na akci: „Intenzifikace ČOV Vraný“.

6,  Dodatek k nájemní smlouvě o užívání pozemků s Agrosem Vraný.

7,  Udělení vyjímky z počtu žáků v ZŠ Vraný na školní rok 2014/2015 ve výši 22 žáků.

8, Prodloužení nájemních smluv v bytových domech, p. L. Muchová, M. Izerová na dobu určitou – prodloužení o 1 rok.

9,  Trvalý pobyt pro manželé Křepelkovi a jejich syna do objektu bytu č.p. 23 na fotbalovém hřišti ve Vraném.

10, Příspěvek HC Vraný na činnost ve výši 15 tis. Kč na rok 2014.

 

Ve Vraném dne 22.9. 2014

 

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                        ……………………………………

                                                                                             

 

 

                                                           Ing. Miroslav Zázvorka

                                                          Starosta městyse Vraný       

Zveřejněno na úřední desce dne: 22.9. 2014

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode