Zápis č. 8 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - listopad 2015

     Zápis č. 8 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný.

Datum konání: 11.11. 2015 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny –  7  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

 

Datum vyhotovení zápisu: 16.11. 2015                Zapisovatel: Dominika Patčová

 

 

PROGRAM:        1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                        2, Schválení programu

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Rozpočtové opatření č. 8

                        5, Příprava rozpočtu na rok 2016

                        6, Plán inventur za rok 2015

                        7, Výběr projektu – dotace za ocenění Vesnice roku

                            Středoč.kraje

                        8, Živnostenské oprávnění – provozování vodovodu a kanalizace

                        9, Stanovení ceny za stočné od 1.1. 2016

                        10, Zpráva o dílčí kontrole hospodaření za rok 2015

                        11, Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – ZŠ Zlonice

                        12, Směrnice k finanční kontrole a k podrozvahovým účtům

                        13, Došlá pošta – Smlouvy o VB, žádosti na odkoupení

                              pozemků, pokácen stromů

                        14, Diskuse

                        15, Usnesení a závěr                        

 

             

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu: J. Linhart, T. Vokurka      

Hlasování:       Pro: 7                  Proti. 0                   Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: J. Linhart, T. Vokurka   

 

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 7                 Proti: 0                    Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

 

K bodu 4: Členové zastupitelstva byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 8. Jedná se zejména o  přesun v těchto příjmových položek: snížení položky 4213 – investiční transfery ze státních fondů o 424 tis.Kč, navýšení položky 4216 – transfery ze státního rozpočtu ve výši o 625 tis. Kč, dále navýšení položek příjmy z daní – položka 1211 daň z přidané hodnoty o 400 tis Kč, daň z příjmu fyz.osob o 25 tis Kč a navýšení v dalších příjmových položkách – dle přiloženého rozpisu.  Ve výdajových položkách se jedná o navýšení zejména na opravách budovy úřadu o 275 tis. Kč, navýšení u nákupu služeb o 120 tis. Kč, navýšení spotřeby elektr.energie o 38 tis. Kč, další navýšení provozních nákladů na správu úřadu – dle přiloženého rozpisu a navýšení výdajové rezervy ve výši 144 tis.Kč. Konkrétní rozpis rozpočtového opatření č. 8 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:       Pro: 7                Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Rozpočtové opatření č. 8.

 

K bodu 5: Starosta vyzval členy finančního výboru k přípravě rozpočtu na rok 2016, který musí být zveřejněn nejméně 15 dnů na úřední desce před jeho schválením. Rozpočet musí být schválen do konce roku 2015. Předseda finančního výboru stanovil první schůzku k přípravě rozpočtu na rok 2016 na pondělí 16.11. 2015 od 16.00 hodin.

Členové ZM berou na vědomí.

 

K bodu 6: Starosta seznámil členy zastupitelstva s Plánem inventur na rok 2015. Inventarizace majetku je vyhlášena od 12.12. 2015 do 10.1. 2016. Členy inventární komise jsou jmenováni: Jaroslav Linhart – předseda, dále Tomáš Vokurka a Roman Otta. Inventární seznamy majetku budou komisi předány do 10.12. 2015.

Členové ZM berou na vědomí.

 

K bodu 7: Jako vítězové krajského kola soutěže Vesnice roku 2015, městys Vraný získává odměnu 1 mil. Kč. Poskytnutí této odměny je podmíněno žádostí o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Dotační titul č. 1. Žádost o dotaci musí být zpracována a doručena do 15.1. 2016. Podporovány jsou akce zaměřené na: obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (radnice, školy, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, památky), dále na komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci a výstavbu místních komunikaci, stezek a veřejného osvětlení a na realizaci propagačních materiálů a prezentace obce.

Dotace je poskytována pouze na majetek ve vlastnictví obce, bez vlastnických omezení. Dotace tvoří maximálně 80 % z celkových nákladů.

Členové zastupitelstva navrhli pro žádost o dotaci akci: „Rekonstrukce střechy na budově KD Vraný“, která by zahrnovala obnovu ocelové konstrukce střechy,  zateplení střechy, nové podhledy a novou elektroinstalaci včetně výměny světel. Tato akce je žádoucí z důvodu úniku tepla v KD Vraný a také z důvodu zatékání dešťové vody do tohoto objektu. Budova KD Vraný je výhradně majetkem městyse.  

Hlasování:       Pro: 7                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili akci: „Rekonstrukce střechy na budově KD Vraný“ pro žádost o dotaci z MMR ČR. Následné podání žádosti o dotaci do 15.1. 2016, zpracování projektové dokumentace včetně technické zprávy a rozpočtu.

 

K bodu 8:  Pro provozování nové ČOV a úpravny vody je třeba, aby městys Vraný měl živnostenské oprávnění k této činnosti. Vydání tohoto oprávnění podléhá schválení členům zastupitelstva – jedná se o doplňkovou činnost, živnostenské oprávnění v oblasti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až č. 3 živnostenského zákona, obor činnosti – provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody. Starosta doporučil živnostenské oprávnění rozšířit o další obory, které jsou nebo mohou být v dalších letech s činností městyse spojeny, jedná se o tyto další obory: Nakládání s odpady, provozování kulturních, vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání zábav, výstav, prodejních a obdobných akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, poskytování služeb pro rodinu a domácnost.   

Hlasování:       Pro: 7                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili zřízení Živnostenského oprávnění, předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až č. 3 živnostenského zákona, obor činnosti – provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody a další přidružené obory výše uvedené.

 

K bodu 9:  Nová ČOV je ve zkušebním ročním provozu od 3.4. 2015. Podmínkou dotace na intenizifikaci této ČOV ze SFŽP je zvýšení cen stočného tak, aby provozování ČOV bylo samoudržitelné – provozování nesmí být financováno z jiných zdrojů. Dle kalkulace nákladů je vypočítaná cena stočného 35,42,-- Kč za m3, včetně DPH. Tato cena musí být navýšena od kolaudačního rozhodnutí k této akci – to znamená v roce 2016. U domácností, kde je vodoměr a není jiný zdroj vody, je stočné v m3 shodné se stavem na vodoměru,. U domácností, kde je zdrojem vody i vlastní studna, která není napojena na vodoměr, bude muset být stočné počítáno paušálem. Zrovna tak u domácností, kde není přípojka vody vůbec. Dle vyhlášky je průměrná hodnota stočného na 1 osobu 35 m3 za rok. Členové zastupitelstva musí konkrétně stanovit způsoby výpočtu stočného v několika variantách s následným vypracováním nových smluv na vodné a stočné s občany.  Ke konzultaci bude pozván Ing. Plichta z Provodu. Cena stočné bude stanovena na dalším zasedání. 

Členové ZM berou na vědomí.

 

K bodu 10: Starosta seznámil členy zastupitelstva se zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Vraný, které bylo provedeno Středočeským krajem, odborem kontroly dne 12.10. 2015. Po přezkoumání všech podkladů, účetních dokumentů a smluv nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Byla doporučena aktualizace vnitřních směrnic – o finanční kontrole a směrnice k podrozvahovým účtům.

Členové ZM berou na vědomí.

 

K bodu 11: Městys Vraný a ZŠ Zlonice uzavřely dne 25.3. 2015 Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybavení tělocvičny a školní dílny v Základní škole ve Zlonicích. V této dohodě chybělo ustanovení o termínu vyúčtování této dotace. Starosta proto navrhl uzavřít dodatek č. 1 k této dohodě o poskytnutí finančního příspěvku, kde bude uveden termín předložení vyúčtování dotace do 15.12. 2015. V případě nevyčerpání finančních prostředků vrácení na účet poskytovatele nejpozději do 20.12. 2012.

Hlasování:       Pro: 7                  Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 25.3. 2015 mezi Městysem Vraný a Základní školou Zlonice.

 

K bodu 12: Starosta předložil členům zastupitelstva ke schválení aktualizovanou Směrnici o finanční kontrole a Směrnici k podrozvahovým účtům. Směrnice jsou zaktualizovány dle platné legislativy, jsou v souladu se zákonem o účetnictví.

Hlasování:       Pro: 7                Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili Směrnici o finanční kontrole a Směrnici k podrozvahovým účtům.

 

K bodu 13: Došlá pošta:

- Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českým hydrometeoroligickým ústavem Praha. Jedná se o stavbu „Prameniště Lukov“na pozemku č. par. 300/5 k.ú. Horní Kamenice u Lukova. Záměrem je rekonstrukce stávajícího měrného objektu Prameniště Lukov. Úplata za zřízení služebnosti ve výši 10 tis. Kč. 

 

Hlasování:       Pro: 7                Proti: 0                Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva odsouhlasili uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českým hydrometeoroligickým ústavem Praha - „Prameniště Lukov“na pozemku č. par. 300/5 k.ú. Horní Kamenice u Lukova.

- Žádost manželů Staňkových na odkoupení části pozemku p.č. 372 v k.ú. Lukov o výměře 212 m2 z důvodu využití pozemku na umístění včelstev.

Hlasování:       Pro: 0                Proti: 7                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva záměr na odprodej pozemku p.č. 372 v k.ú. Lukov o výměře 212 m2 neschvalují.

- Žádost Kateřiny Bláhové na odkoupení pozemků p.č. 1029/1 a 1028/30 v k.ú. Vraný. Jedná se o pozemky, které navazují na zahradu p. K. Bláhové. Dle nákresu je požadován odkup celých pozemků. Členové zastupitelstva navrhují jednání s p. K Bláhovou s domluvou na odprodeji jen částí těchto pozemků, které bezprostředně navazují na zahradu p. Bláhové,  z důvodu umožnění přístupu k dalším parcelám. Pokud bude p. K. Bláhová souhlasit s touto podmínkou, bude zveřejněn záměr na prodej části pozemku p.č. 1029/1 a 1028/30 v k.ú. Vraný. Náklady na geometrický plán a další náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující.

Hlasování:       Pro: 0               Proti: 7                  Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schvalují záměr na odprodej části pozemku p.č. 1029/1 a  1028/30 v k.ú. Vraný.

- Informace z ČSAD Slaný – stav autobusové linky č. 220067 Vraný – Velvary – Praha,  ztrátovost této linky ve výši 471 tis. Kč. Oznámení o schůzce dotčených obcí a ČSAD k projednání zachování této autobusové linky s následnou úhradou vzniklé ztráty. Další informace budou členům ZM podány na dalším zasedání. Členové ZM berou na vědomí.

- Informace ARMEX Energy a.s. o snížení ceny plynu pro odběrná místa městyse Vraný. Po vzájemné dohodě je cena plynu stanovena na 729,-- Kč/MWh, smlouv na dobu určitou do 31.12. 2016. Členové ZM berou na vědomí.

- p. Michaela Cífková – žádost k pokácení nebo radikální prořezání kaštanu za domem č.p. 46 z důvodu ohrožení domu. Jedná se o letitý strom, v případě že není dutý nebo napadaný škůdcem, tak bude proveden radikální prořez v době vegetačního klidu odbornou firmou.

- p. Strnadová Libuše – žádost o pokácení stromu břízy na vlastním pozemku z důvodu vyvrácení kůlny kořeny tohoto stromu. Bude provedena obhlídka na místě  a po té rozhodnuto o pokácení stromu.

- p. Malečková Lukov – žádost o přidělení trampolíny a dalších dětských prvků na veřejné prostranství v Lukově k bytovkám. Žádost bude projednána na dalším zasedání ZM, obhlídka na místě – p. Šrámek, člen zastupitelstva z Lukova.

- p. Juraj Temer – žádost o prodloužení Nájemní smlouvy pro KD Vraný. Byla projednána problematika provozu kulturního domu. Velká spotřeba plynu a elektřiny, tím spojená výše záloh. Na rok 2016 je naplánována rekonstrukce střechy KD, zateplení, výměna elektřiny a světel. Upozornění nájemce na dodržování pořádku v prostorách kulturního domu i venkovního okolí. Prodloužení nájemní smlouvy do 30.6. 2016.

Hlasování:       Pro: 7                Proti: 0                Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schvalují prodloužení nájemní smlouvy KD Vraný – nájemce p. Juraj Temer do 30.6. 2015.

 

K bodu 14: Diskuse

V diskusi bylo projednáno:

- Instalace nové venkovní úřední desky -  vzhledem k nové fasádě na budově se nebude úřední deska montovat zpět na budovu, bude zakoupena nová deska s umístěním před budovu úřadu.

- Kontrola měřičů tepla v bytovém domě č.p. 110 – kontrolní výbor, p. Petr Štulík – v co nejkratším termínu.

- Projednání výše nájemného v bytovém domě č.p. 110 – nájemné se naposledy navyšovalo v roce 2010, cena 33,74 Kč/m2. Bude  zjištěna výše nájemného v okolních obcích. Případná nová výše nájemného bude předmětem jednání na dalším zasedání.

- Neustálé stížnosti na nefunkční studnu na hřbitově. Je objednána instalace vodovodního kohoutu přímo z řadu obce.  Montáž do 15.11. 2015. Dále bude provedena reklamace ručního čerpadla u studny na hřbitově.

- Studna v ulici ke zdravotnímu středisku a k místní škole u prodejny potravin – nebezpečný otvor – zabezpečí p. Petr Štulík.

- Náletové jasany u cesty k zahrádkám – silnice k Černochovu, špatná viditelnost, obhlídka na místě s následným rozhodnutím o prořezu či pokácení.   

 

Usnesení č. 8/2015:

 

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

1,  Ověřovatele zápisu: J. Linhart, P. Vokurka

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Rozpočtové opatření č. 8

5, Podání žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce střechy na budově KD Vraný“ z Ministerstva pro místní rozvoj ČR Zpracování projektové dokumentace včetně technické zprávy a rozpočtu - příloha k žádosti o dotaci.

6, Živnostenské oprávnění, předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až č. 3 živnostenského zákona, obor činnosti – provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody a další přidružené obory k činnosti městyse Vraný.

7, Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 25.3. 2015 mezi Městysem Vraný a Základní školou Zlonice.

8, Směrnici o finanční kontrole a Směrnici k podrozvahovým účtům.

9,Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českým hydrometeoroligickým ústavem Praha - „Prameniště Lukov“na pozemku č. par. 300/5 k.ú. Horní Kamenice u Lukova.

10,Záměr na odprodej části pozemku p.č. 1029/1 a  1028/30 v k.ú. Vraný.

11,Prodloužení nájemní smlouvy KD Vraný – nájemce p. Juraj Temer do 30.6. 2016.

 

 

Ve Vraném dne 16.11. 2015

 

Ověřovatelé:      ……………………………………

 

                        ……………………………………  

 

                                                                     Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                    Starosta městyse Vraný       

Zveřejněno na úřední desce dne: 16.11. 2015

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode