Zápis č. 9 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - prosinec 2015

     Zápis č. 9 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný.

Datum konání: 9. 12. 2015 od 18.00 hodin v budově úřadu městyse Vraný.

 

Přítomni: dle prezenční listiny –  10  členů zastupitelstva,   zasedání je usnášení schopné.

 

Datum vyhotovení zápisu: 15. 12. 2015                 Zapisovatel: Dominika Patčová

 

 

PROGRAM:        1, Stanovení ověřovatelů zápisu

                        2, Schválení programu

                        3, Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                        4, Návrh rozpočtu na rok 2016

                        5, Stanovení ceny za stočné od 1.1. 2016

                        6, Došlá pošta

                        7, Diskuse

                        8, Usnesení a závěr                           

 

             

K bodu 1: Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu: P. Štulík, Z. Bláha      

Hlasování:       Pro: 10                  Proti. 0                 Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli schváleni: P.Štulík, Z. Bláha   

 

K bodu 2: Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni členy k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování na schválení předloženého programu.

Hlasování:       Pro: 10                Proti: 0                  Zdržel se: 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

 

K bodu 3: Starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.

 

K bodu 4: Předseda finančního výboru Jaroslav Linhart seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtu na rok 2016 dle paragrafů.  Rozpočet je navržený jako vyrovnaný – příjmy jsou shodné s výdaji ve výši 12.888 tis. Kč. Daňové příjmy činí částku ve výši 9.320 tis. Kč, dotace částku ve výši 1.189,-- Kč,  příjmy z vlastní činnosti jsou ve výši 2.379,-- Kč.

Nejvyššími výdaji dle paragrafů je: správa obecního úřadu včetně výdajové rezervy  v celkové výši 3.199 tis. Kč, náklady na opravu a provoz kulturního domu ve výši 2.205 tis. Kč, péče a údržba obce ve výši 1.300 tis. Kč, odpadové hospodářství 700 tis Kč, požární ochrana 410 tis. Kč, místní komunikace 500 tis. Kč, tělovýchova 520 tis. Kč a další výdajové položky členěné dle paragrafů.  Návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu. Před schválením zastupitelstvem musí být návrh rozpočtu zveřejněn nejméně po dobu 15-ti na úřední pevné i elektronické desce. Přepokládaný termín schvalování rozpočtu je 29. prosince 2015.

Hlasování:       Pro: 9                  Proti: 0                   Zdržel se: 1

Členové zastupitelstva schválili Návrh rozpočtu na rok 2016 v paragrafovém členění – rozpočet je vyrovnaný.

 

K bodu 5: Nová ČOV je ve zkušebním ročním provozu od 3.4. 2015. Podmínkou dotace na intenizifikaci této ČOV ze SFŽP je zvýšení cen stočného tak, aby provozování ČOV bylo samoudržitelné – provozování nesmí být financováno z jiných zdrojů. Dle kalkulace nákladů je vypočítaná cena stočného 35,42 Kč za m3, včetně DPH. Tato cena musí být navýšena od kolaudačního rozhodnutí k této akci – to znamená v roce 2016. U domácností, kde je vodoměr a není jiný zdroj vody, je stočné v m3 shodné se stavem na vodoměru,. U domácností, kde je zdrojem vody i vlastní studna, která není napojena na vodoměr, bude muset být stočné počítáno paušálem. Zrovna tak u domácností, kde není přípojka vody vůbec. Dle vyhlášky je průměrná hodnota stočného na 1 osobu 35 m3 za rok. Členové zastupitelstva musí konkrétně stanovit způsoby výpočtu stočného v několika variantách s následným vypracováním nových smluv na vodné a stočné pro občany. Po delší diskusi členů zastupitelstva byla navržena varianta platba stočného paušálem pro všechny občany dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. – 35 m3 na osobu s trvalým pobytem a pro chalupáře bez ohledu na počet osob 35 m3 za rok na nemovitost. Na další zasedání bude připravena ke schválení Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod.

Hlasování:       Pro: 10                Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili pro rok 2016 cenu stočného 35,42 Kč za m3, včetně DPH za spotřebované množství stanovené paušálem 35 m3 za osobu na rok, pro chalupáře 35 m3 na nemovitost. 

 

K bodu 6: Došlá pošta:

 

- Firma Marius Pedersen Žatec, která sváží odpad informuje o zachování stávajících cen za odvoz odpadu. Městys Vraný tak nemusí navyšovat cenu pro občany za vývoz popelnic. Návrh je zachovat ceny z roku 2015 v této výši: svoz každý týden 1.950,-- Kč, kombinovaný svoz 1.600,-- Kč, vývoz 1 x za 14 dní 1.120,-- Kč. Jednorázové pytle na odpad 10 kusů za 600,-- Kč a 135,-- Kč za pronájem popelnic. Následně bude upravena příloha k vyhlášce o poplatku za svoz odpadu pro rok 2016.

Hlasování:       Pro: 10                  Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili ceny za vývoz komunální odpadu pro rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015:  svoz každý týden 1.950,-- Kč, kombinovaný svoz 1.600,-- Kč, vývoz 1 x za 14 dní 1.120,-- Kč. Jednorázové pytle na odpad 10 kusů za 600,-- Kč a 135,-- Kč za pronájem popelnic.  

- ČSAD Slaný – Smlouva o veřejných službách na rok 2016. Kompenzace linky č. 19 ze Slaného do Vraného a části linky č. 1 z Vraného do Prahy. Celkový odhad ztráty za rok je ve výši 33.814,-- Kč.

Hlasování:       Pro: 10                 Proti: 0                  Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili uzavření Smlouvy o veřejných službách na rok 2016 s ČSAD Slaný.

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – pracoviště Kladno, žádost o sdělení zda městys Vraný nemá zájem na odkoupení pozemku p.č. 45/4 o výměře 101 m2 v k.ú,. Lukov za cenu v místě obvyklou.

Hlasování:       Pro: 10                  Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili odkoupení pozemku p.č. 45/4 o výměře 101 m2 v k.ú,. Lukov za cenu v místě obvyklou od Úřadu pro zastupování státu, pracoviště Kladno.

- Žádost p. Romana Kučery z Peruce na odkoupení pozemku st.p.č. 119 u domu č.p. 38 ve Vraném za účelem přístupu k nemovitosti, který bude rekonstruován.  Bude provedena obhlídka na místě, se schůzkou s p. Kučerou, s upřesněním vzniklé situace.

Členové ZM berou na vědomí.

- Žádost p. Romana Otty na odkoupení obecního pozemku p.č. 1064/11 v k.ú. Vraný o výměře 1169 m2 za účelem stavby domu. Tento pozemek není prozatím zahrnut v Územním plánu na případnou stavbu. Bude konzultováno s MěÚ Slaným, odborem územního plánování a řešeno na dalším zasedání zastupitelstva.

Členové ZM berou na vědomí.

- Žádost p. Ivany Kováčové na odstranění stromu – vzrostlé lípy před domem č.p. 22 ve Vraném z důvodu narušení statiky domů od kořenů stromu, poškozování střešní krytiny vlivem padajících větví.

Hlasování:       Pro: 10                  Proti: 0                 Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva schválili pokácení vzrostlé lípy u domu č.p. 22 ve Vraném. 

- p. Malečková Lukov – žádost o přidělení trampolíny a dalších dětských prvků na veřejné prostranství v Lukově k bytovkám.

Hlasování:       Pro: 0                    Proti: 10                Zdržel se: 0

Členové zastupitelstva neschválili nákup trampolíny a dalších dětských prvků na veřejné prostranství v Lukově k bytovkám.

 

K bodu 7: Diskuse

V diskusi bylo projednáno:

- Odstranění odpadu za hřbitovní zdí – jakmile bude umrznuto, bude vývoz proveden.

- Spadlé kameny u mostku u p. Fišera, bude řešeno zaměstnanci úřadu.

- Návrh na kovové koše na truhlíky s květinami – budova úřadu, několik variant, cenová nabídka do 50 tis. Kč.

 

Usnesení č. 9/2015:

 

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

1,  Ověřovatele zápisu: P. Štulík, Z. Bláha

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4,  Návrh rozpočtu na rok 2016 v paragrafovém členění – rozpočet vyrovnaný.

5, Cenu stočného 35,42 Kč včetně DPH za m3 od 1.1. 2016, stanovení spotřebované množství  paušálem 35 m3 za osobu na rok, pro chalupáře 35 m3 na nemovitost. 

6, Ceny vývozu popelnic na rok 2016: svoz každý týden 1.950,-- Kč, kombinovaný svoz 1.600,-- Kč, vývoz 1 x za 14 dní 1.120,-- Kč. Jednorázové pytle na odpad 10 kusů za 600,-- Kč a 135,-- Kč za pronájem popelnic.  

7, Uzavření Smlouvy o veřejných službách na rok 2016 s ČSAD Slaný.

8, Odkoupení pozemku p.č. 45/4 o výměře 101 m2 v k.ú,. Lukov za cenu v místě obvyklou od Úřadu pro zastupování státu, pracoviště Kladno.

9,Pokácení vzrostlé lípy u domu č.p. 22 ve Vraném. 

 

 

Ve Vraném dne 15.12. 2015

 

Ověřovatelé:   ……………………………………

 

                        ……………………………………  

 

                                                                           Ing. Miroslav Zázvorka

                                                                          Starosta městyse Vraný       

Zveřejněno na úřední desce dne: 15.12. 2015

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode