Zápis č. 9 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný - říjen 2014

          Zápis č. 9 ze zasedání členů zastupitelstva městyse Vraný

Datum konání : 1. října 2014 od 18,00 hodin v budově úřadu městyse Vraný

Přítomni: dle prezenční listiny – 8 členů zastupitelstva, zasedání je usnášení  schopné

Omluven:  Ing. Bláha

Datum vyhotovení zápisu: 2. října 2014      zapisovatel:  Danuše  Grygarová

 

Program: 1. Stanovení ověřovatelů zápisu

                  2. Schválení programu

                  3. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

                   4. Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP a MŽP –

                       Intenzifikace ČOV Vraný

                   5. Projednání návrhu územního plánu

                   6. Došlá pošta

                   7. Diskuse

                   8. Usnesení a závěr

 

K bodu 1. Starosta městyse Vraný navrhl jako ověřovatele zápisu : Linhart Václav a Linhart Jaroslav

Hlasování:  Pro 8                    Proti: 0                    Zdržel se: 0

Ověřovatelé zápisu byli schváleni: Linhart Václav a Linhart Jaroslav

K bodu 2. Členové zastupitelstva byli seznámeni s programem zasedání a zároveň vyzváni k případnému doplnění programu. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování a schválení předloženého programu.

Hlasování: Pro : 8                   Proti:   0                     Zdržel se : 0

Program zasedání byl schválen beze změn.

K bodu 3. Starosta přečetl  zápis a usnesení z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení jsou plněna.                  

K bodu 4. Členové zastupitelstva městyse Vraný se seznámili se Smlouvou č. 12132191 o poskytnutí podpory-dotace ve výši 622.603,41 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu  Životního prostředí  a s Rozhodnutím  MŽP ev.č. EDS/SMVS 115D112001439 o poskytnutí dotace na tuto akci ve výši 10.584.258,-- Kč  (5.805.160,01 ze SR a 4.779.097,99  Fondů EU).

 Hlasování:  Pro : 8                  Proti:   0                    Zdržel se : 0

Členové zastupitelstva schválili přijetí dotace - Smlouvu č. 12132191 o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR ve výši 622.603,41 Kč a Rozhodnutí MŽP ev.č. EDS/SMVS 115D112001439 o poskytnutí dotace ve výši 10.584.258,-- Kč na akci Intenzifikace ČOV Vraný.

 

K bodu 5. Členové zastupitelstva projednávali návrh nového územního plánu městyse Vraný, pro který dle platné  legislativy jsou stanovená  jiná pravidla a metodika.

Připomínky, které předloží starosta do 6.10.2014 na Městském úřadu ve Slaném:

a)  rozšíření bytové zástavby pod zámeckou zdí

b)  rozšíření zástavbového území nad Bohdálem dle platného ÚP

c)  rozšíření zástavbového území nad bytovkami čp. 159 a 160

d)  zrušení zástavbového území k Horní Kamenici a převedení na zeleň

e)  za zámeckou zdí směr komunikace – plocha zeleň

f)  plocha VZ  1 zrušit + rozšíření VZ 1

g)  Horní Kamenice – plocha budoucí ČOV

h)  Lukov porodna – zemědělské stavby/ smíšené obytné plochy

ch) Lukov plocha složiště Štulík – rozšíření plochy dle hranice parcely

i)    Vraný SV 6 Turek rozšíření plochy smíšené obytné na hranici parcely

j)    Lukov stavby drůbežárna – zrušení ploch za bytovkou, Zázvorka návrh na plochy přestavby

k)   Němcova zahrada, smírčí kříž kapličky pomníky, kříže

l)   Muhlfeit František – pozemky přeřadit na bytovou zástavbu

Hlasování: Pro: 8                      Proti: 0                   Zdržel se : 0

Členové zastupitelstva schvalují výše uvedené připomínky k návrhu ÚP městyse Vraný.

 

K bodu 6 : Došlá pošta

- Dopis podhumenských občanů – žádost o zatrubnění k mostku – bude dáno do investic pro rok 2015

Hlasování: Pro : 8                    Proti:  0                   Zdržel se :0

Členové ZM schvalují zařazení kanalizace v ulici Pod humny do investic roku 2015.

-  Hulcrová Červenková Monika, Horní Kamenice – žádost o zřízení hřiště -  herní prvky zakoupit není problém, problém je pozemek v Horní Kamenici, kde by mohlo hřiště stát. Byly vybrány 2 pozemky a jednání proběhne na místě samém.

Hlasování: Pro:  8                   Proti: 0                     Zdržel se: 0

Členové ZM berou na vědomí.

- Juraj  Temer- žádost o prodloužení nájemní smlouvy na kulturní dům ve Vraném. Tato žádost se přesouvá na další zasedání zastupitelstva.

Hlasování: Pro:  8                   Proti: 0                     Zdržel se : 0

Členové zastupitelstva berou na vědomí.

 

Usnesení č. 9/2014:

Členové zastupitelstva Městyse Vraný schvalují:

1,  Ověřovatele zápisu: Jaroslav Linhart, Václav Linhart

2,  Program zasedání – beze změn.

3,  Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

4, Přijetí dotace a Smlouvu č. 12132191 o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR ve výši 622.603,41 Kč a Rozhodnutí MŽP ev.č. EDS/SMVS 115D112001439 o poskytnutí dotace ve výši 10.584.258,-- Kč na akci Intenzifikace ČOV Vraný.

6,  Připomínky k návrhu Územního plánu městyse Vraný.

7,  Zařazení kanalizace v ulici Pod humny do investic roku 2015.

 

Ve Vraném dne 2.10. 2014

 

Ověřovatelé:     ……………………………………

 

                        ……………………………………

                                                                         Ing. Miroslav  Zázvorka

                                                                         Starosta městyse Vraný       

Zveřejněno na úřední desce dne: 6.10. 2014

     

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode