Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2009

Zborovská 11
150 21  Praha 5

SpZn:     SZ_086240/2009/KUSK    Stejnopis č. 2
Čj.:    106581/2009/KUSK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse  VRANÝ za rok 2009
IČ: 00235121
 


Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
§    1.3.2010
§    19.10.2009


na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.


Přezkoumání proběhlo v sídle městyse:     Vraný 9
    273 73  Vraný u Slaného

Přezkoumání vykonaly:
-    kontrolor pověřený řízením přezkoumání:     Dagmar Kolouchová
-    kontrolor:    Marcela Bažoutová, DiS.


Zástupci městyse:    Ing. Miroslav Zázvorka - starosta
    Danuše Grygarová - účetní
    Dominika Patčová - pokladní


Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.


Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2009.


A. Přezkoumané písemnosti
Návrh rozpočtu
§    vyvěšen dne 2. 12. - 28. 12. 2008
Rozpočtový výhled
§    na období 2009 - 2011
Závěrečný účet
§    zastupitelstvo městyse schválilo dne 26. 2. 2009, s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn  od 10. 2. do 25. 2. 2009
Schválený rozpočet
§    v zastupitelstvu městyse schválen dne 29. 12. 2008 jako schodkový
Rozpočtová opatření
§    č. 1 - 8, zastupitelstvo městyse schválilo dne 30. 3., 6. 5., 12. 8., 23. 9., 18. 11., 29. 12. 2009
Faktura
§    vydané faktury č. 1 - č. 16
§    přijaté faktury č. 2900001 - č. 2900088 a č. 2900265 - č. 2900320
Účetní doklad
§    č. 110001 - č. 110055 a č. 110167 - č. 110199 a (k bankovnímu účtu č. 2927141 /0100 u  KB, a.s.)
Hlavní kniha
§    9/2009, 12/2009, dle potřeby
Evidence poplatků
§    k 31. 12. 2009, vedena v knihách
Odměňování členů zastupitelstva
§    výplatní listina 9/2009, Ing. M. Zázvorka, starosta, p. J. Linhart, předseda fin. výboru
Rozvaha
§    9/2009, 12/2009 (Úč OÚPO 3-02), dle potřeby
Pokladní doklad
§    č. 432 - č. 701 a č. 1037 - č. 1179
Kniha odeslaných faktur
§    za období od 5. 1. - 16. 12. 2009
Příloha rozvahy
§    k 31. 12. 2009
Pokladní kniha (deník)
§    za období od 1. 4. - 30. 6. 2009 a od 1. 10. - 27. 11. 2009, zůstatek pokladní hotovosti ke dni 19. 10. 2009 ve výši 63 209,- Kč (k d.č.1093 ze dne 19. 10. 2009) a souhlasil se záznamem v pokladní knize  
Účetní deník
§    1 - 6/2009, 10 - 12/2009, dle potřeby
Kniha došlých faktur
§    za období  od 7. 1. - 30. 3. 2009 a od 4. 11. - 28. 12. 2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
§    9/2009, 12/2009 (FIN 2-12 M), dle potřeby
Mzdová agenda
§    výplatní listina 9/2009, pí D. Grygarová, účetní, pí D. Čadková, pokladní
§    mimořádná odměna za měsíc 11/2009,  pí D. Grygarová, účetní, pí D. Čadková, pokladní
Inventurní soupis majetku a závazků
§    k 31. 12. 2009
§    výpis z LV 10001, katastrální území 785563 Vraný k 31. 12. 2009
§    výpis z LV 10001, katastrální území 688941 Lukov k 31. 12. 2009
§    výpis z LV 10001, katastrální území 688932 Horní Kamenice u Lukova k 31. 12. 2009
Bankovní výpis
§    č. 1 - 55 za období od 5. 1. - 3. 4. 2009, č. 150 ze dne 30. 9. 2009, č. 167 - 199 za období od 9. 11. -  31. 12. 2009, k bankovnímu účtu č. 2927141 /0100 vedenému u  KB, a.s. - základní běžný účet
Evidence majetku
§    k 31.12.2009, vedena v PC v programu TRIADA
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
§    Základní škola a Mateřská škola – 3, 6, 9, 12/2009, dle potřeby
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
§    Základní škola a Mateřská škola – 3, 6, 9,12/2009, dle potřeby
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
§    Kupní smlouva ze dne 6. 10. 2009, kdy městys koupil speciální cisternový protipožární automobil Tatra 148 ve výši 130 000,- Kč, zastupitelstvo městyse schválilo dne 23. 9. 2009
§    Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky ze dne 1. 9. 2009,  kdy městys získal 3 ks - hasičský zásahový komplet ve výši 26 550,09 Kč.
§    Směnná smlouva ze dne 28. 12. 2008,  kdy městys směnil nově vzniklou p.p.č. 329 (56m2) za p.p.č. 319/1,2 (56m2), vyvěšeno od 5. 1. - 20. 1. 2008, zastupitelstvo městyse schválilo dne 23. 1. 2008
Dohody o provedení práce
§    ze dne 21. 5. 2009, pí M. Koklesová  -  úklid obce (95 hod.)
§    ze dne 17. 9.2009, p. M. Zícha  - oprava el. instalací (10 hod.)
§    ze dne 25. 5. 2009, pí V. Plašilová  - roznáška volebních lístků  (3,- Kč/volič)
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
§    Mzdové rozhodnutí ze dne 1. 6. 2009, pí D. Grygarové, účetní, pí D. Čadkové, pokladní
Výsledky kontrol zřízených organizací
§    Protokol o provedené kontrole v Mateřské škole ze dne 22. 6., 29. 12. 2009
§    Protokol o provedené kontrole v Základní škole ze dne 22. 6., 29. 12. 2009
§    Protokol o provedené kontrole - Úřad městyse Vraný ze dne 29. 6. 2009
§    Protokol o provedené kontrole v organizační složce - Místní lidová  knihovna Svatopluka Čecha ve Vraném ze dne 29. 9. 2009
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
§    Zápisy ze shromáždění  DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka ze dne 26. 11. 2008, 2. 2., 17. 6., 11. 11., 2. 12. 2009
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
§    ze dne 29. 12. 2008, 12. 1., 26. 2., 30. 3., 6. 5., 12. 8., 23. 9., 18. 11., 29. 12. 2009. Nepřezkoumáváno, použito podpůrně.

V kontrolovaném období městys, dle prohlášení starosty městyse, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o  poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).
B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření městyse Vraný

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

§    Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 24, neboť:
Majetek územního celku nebyl oceněn v souladu se zákonem. Městys na základě Směnné smlouvy ze dne 22.12. 2008 získal pozemek p.p.č. 329 /56m2), který nebyl oceněn a do majetku byl zařazen s nulovou hodnotou.

§    Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 30 odst. 1 písm. b), neboť:
Územní celek neprovedl dokladovou inventuru. Inventarizace roku 2009 neobsahovala inventurní soupis maj. účtu 031 - Pozemky, dle informativního výpisu z evidence nemovitostí bylo zjištěno, že městys nemá oceněné Kultury 10 - 14 (lesní půda, rybník, zastavená plocha, ostatní plochy)   

§    ČÚS 501 - 522, České účetní standardy (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚS 512 bod 7.4, neboť:
Městys nesledoval drobný dlouhodobý majetek pod stanovenou hranicí na podrozvahových účtech.


C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

§    Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
§ 14 odst. 2, neboť:
Městys nestanovil závazné ukazatele rozpočtu příspěvkovým organizacím MŠ a ZŠ
NAPRAVENO
přijato systémovém opatření a městys stanovil závazné ukazatele rozpočtu svým příspěvkovým organizacím Základní škole a Mateřské škole dne 6. 1. 2010b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření městyse Vraný za rok 2009 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
(§ 10 odst. 3  písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
§    Majetek územního celku nebyl oceněn v souladu se zákonem., Městys na základě Směnné smlouvy ze dne 22.12. 2008 získal pozemek p.p.č. 329 /56m2), který nebyl oceněn a do majetku byl zařazen s nulovou hodnotou.
§    Městys nesledoval drobný dlouhodobý majetek pod stanovenou hranicí na podrozvahových účtech.


Byly zjištěny nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

C2) Nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti vedení účetnictví
§    Územní celek neprovedl dokladovou inventuru. Inventarizace roku 2009 neobsahovala inventurní soupis maj. účtu 031 - Pozemky, dle informativního výpisu z evidence nemovitostí bylo zjištěno, že městys nemá oceněné Kultury 10 - 14 (lesní půda, rybník, zastavená plocha, ostatní plochy)   Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku    2,85 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku    0,70 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku    0,00 %  Vraný  1.3.2010


Dagmar Kolouchová   
kontrolor pověřený řízením přezkoumáníMarcela Bažoutová, DiS.
kontrolorTato zpráva o výsledku přezkoumání:

-     je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání  hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy  se  stává okamžikem  marného  uplynutí  lhůty  stanovené  v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

-    tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

-     se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného  Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Vraný o počtu 7 stran byl   seznámen a  stejnopis č. 2 převzal,  Ing. Miroslav Zázvorka, starosta městyse.


Ing. Miroslav Zázvorka
starosta městyse Vraný
1.3.2010
 
Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě  o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností  lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb.,  pořádkové pokuty  až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník :
1 x    Krajský úřad Středočeského kraje    Dagmar Kolouchová 2    

1 x    Městys Vraný  Ing. Miroslav Zázvorka  

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode