Na konci kladenského okresu a na rozhraní Středočeského a Severočeského kraje leží městečko Vraný, které je nejsevernější obcí v okrese.

Nadmořská výška je kolem 300 m a nejvyšší bod u Peruce je 336 m. n. m.
Vraný leží v údolí, kterým protékají dvě ramena Vranského potoka. Středem obce jedno rameno, na kterém jsou Farský a Víchův rybník. Druhé rameno teče na jižní straně pod lesem a spolu se spojují 1,5 km od obce. Vranský potok je dlouhý 20 km a přitéká do Červeného potoka. Další pramen vytéká ze sklepa bývalého pivovaru a je sveden do kašny a druhý pramen pitné vody pod Studenou strání je dnes využit pro rozvod veřejného vodovodu po obci.

Kolem Vraného jsou na jižní a východní straně tři lesy o rozloze Obora 68 ha, Hřeblo 50 ha a Práč 42 ha. Jsou to lesy smíšené. Obora a Hřeblo jsou vyhledávány a hojně navštěvovány houbaři z celého okolí. Les Práč je znám svojí romantikou a tichem a složením různých druhů stromů, je považován za nejzdravější místo Vraného. Před několika lety byl velký zájem vybudovat v Práči chatovou oblast, ale zásahem odborníků ornitologů a přírodovědců, byla tato akce zastavena, protože v Práči hnízdí velké množství ptactva a vyskytovaly se i vzácné rostliny.

                                                        Letecký pohled

 Celkový pohled, zámek na levo od kostela již není prakticky vidět, je přerostlý stomy

                                Pohled na areál Družstva vlastníků AGROS Vraný

Ve Vraném žije 706 obyvatel a 50 obyvatel Domova Vraný – Ústavu sociální péče. Mužů je 309 a žen 497. Věkový průměr je 40 let. Počet domů ve Vraném je 233, z toho 67 domů k rekreaci; v Lukově je 48 domů, z toho 25 domů k rekreaci a v Horní Kamenici je 24 domů, z toho 16 domů k rekreaci. Rekreantům se v naší obci líbí, proto sem dojíždí již několik desítek let a někteří tu v důchodu bydlí na trvalo.

                   Pohled na náměstíčko s radnicí, v centru pomník Jaroslavy Věšína

Při příjezdu do Vraného je vidět jako první kostel sv. Jana Křtitele. Je to barokní stavba, bohatě zdobená a patří mezi nejhezčí kostely na Slánsku. V noci je osvětlen.

Vedle kostela je budova zámku, ve velmi dobrém stavu, díky tomu, že byla většinou obydlena. V roce 1943 tu byla ozdravovna hornických dětí, potom internát učňů ČKD, ředitelství Státních statků a byty pro zaměstnance. Od roku 1952 zde byl Domov důchodců a posléze Ústav sociální péče. Obyvatelky se zabývaly ručními pracemi, zejména vyšíváním krásných výrobků. Pořádaly výstavy svých prací, o které byl veliký zájem. Záslužnou prací chovanek byl sběr léčivých rostlin. Zámek je obklopen parkem, kde obyvatelé ÚSP tráví zasloužený odpočinek. Pokračovatelem je Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb. Posláním Domova Vraný je zajistit důstojné a plnohodnotné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nemohou zůstat v přirozených podmínkách svého domova. Tohoto personál dosahuje individuálním přístupem ke každému uživateli, s přihlédnutím k jeho potřebám a schopnostem, zapojením do společenského dění a respektováním lidských práv. Zámek a jeho okolí je stále udržovano. Poslední akcí byla oprava pobořené historické zdi, která byla realizována v červnu 2014.

                                  Máje 2013 - kapela vyhráva klientům.

Na východní straně obce je brána z r. 1513, přestože vadí velkému provozu, je jako vzácnost a z úcty k minulosti stále udržována. V noci je také osvětlena. Na náměstí jsou tři sochy. Pod mohutnými kaštany je socha sv. Jana Nepomuckého, před farou socha Panny Marie Sněžné a socha sv. Václava. Všechny byly před nedávnem opraveny. Uprostřed obce je kašna, do které vtéká pramen z bývalého pivovaru. Voda nikdy nepřestala téci a nejméně 100 let byla vždy zdrojem pitné vody pro občany ze širokého okolí. I nyní si pro vodu z kašny občané chodí, protože je dobrá.

Dále je ve středu obce hřiště „Na Pastoušce“ a tenisovým kurtem, skateparkem, hřištěm na nohejbal a odbíjenou a další sportovní příležitosti. Mládež tuto možnost využívá po celé léto. Rovněž je využíván taneční parket, kde se v létě konají diskotéky v přírodě. V roce 2013 byl taneční parket zastřešen. Při cestě do Práče je hřiště na kopanou, posazené v pěkném prostředí. V nové budově jsou místnosti pro mužstva, rozhodčí, společenská místnost, hygienické zázemí a byt pro správce. Pod střechou je 100 míst k sezení. Pro občerstvení návštěvníků slouží restaurace. Hrací plocha byla kompletně zrekonstruována, povrch byl do hloubky cca 80 cm vyvezen, odvodněn vybaven zavlažovacím zařízením a znovu vytvořena. Hřiště má osvětlení, takže zde mohou být tréninky i večer. Celý prostor před hřištěm byl zrekultivován, takže vznikl sportovní areál, kde je navíc tréninkové hřiště, prostor pro výcvik psů a hasičské soutěže a jiné soutěže. Vedle hřiště je i dětská koutek vybavený pískovištěm, houpačkami a dalšími herními prvky.

Z Farského rybníka je upraveno hezké koupaliště, které slouží vranským i ostatním občanům z okolí. Příjemné prostředí na sezení je v létě značně využíváno.

Základní školu (ZŠ) navštěvují žáci 1. – 5. ročníku. V Mateřské škole (MŠ) je 25 dětí. Ve školní jídelně mají děti zajištěno 3x denně stravování. Možnost odebírat obědy ze Školní jídelny mají i obyvatelé Vraného. Budova školy je udržovaná, modernizovaná a je v ní pro děti příjemné prostředí. V blízkosti školy, z části zámeckého parku, je upraveno a nově zrekonstruováno dětské hřiště. Je tam pískoviště, houpačky, dětský kolotoč, prolézačky a mnoho hraček. Celé léto je hřiště využívání dětmi z MŠ i ZŠ. Každoročně je zde konána Zahradní slavnost – loučení s dětmi – páťáky, kteří v ZŠ končí stejně tak s těmi, kteří přecházejí z MŠ do ZŠ.

Ve zdravotním středisku ordinuje 2x týdně obvodní lékař a 1x týdně zubní lékař. Záslužnou pomocí pro pacienty je dovážení a donášení léků, které zajišťuje Úřad městyse. Další dobrou službou je donášení obědů důchodcům z ÚSP.

V obci jsou čtyři obchody, dobře zásobené potravinami, masem, drogerií a průmyslovým zbožím. V Kulturním domě je restaurace, velký sál, posilovna, klubovna mládeže a bytová jednotka. Sál je využíván k tanečním zábavám, schůzím (např. každoroční veřejné zasedání představenstva městyse) a cvičení převážně žen – aerobik a zumba. V roce 2013 byly kompletně zrekonstruovány budovy bývalého velkostatku, nyní ve vlastnictví AGROSu Vraný a byla zde otevřena kuchyň a jídelna pro zaměstnance i občany Vraného. Náměstíčko dostalo nový vzhled a strávníci jídelnu v historickém stylu.

Vlakové spojení je ze zastávky Vrbičany, která je na trati Praha-Louny - Most. Autobusové spojení do Slaného je třemi směry, přes Zlonice, Šlapanice a Klobuky. Na zastávkách autobusů jsou postaveny nové, vkusné, dřevěné čekárny s upraveným okolím.

Do obce byl přiveden plyn a rozveden do všech domů. Je to veliká výhoda pro obyvatele a hlavně pro starší občany, kteří ocení pohodlnost tohoto topení. Rovněž vybudování veřejného vodovodu je veliká výhoda pro všechny občany, zejména pro ty, kteří neměli vlastní zdroj pitné vody. Zapojení větší části obce na kanalizaci a čističku odpadních vod je další modernizací obce. Vybudování nové digitální ústředny umožnilo zavedení přípojek telefonu a internetu do každého domu. Internet je šířen i bezdrátově. Jednu z uvedených možnosti využívá značný počet obyvatel.

Prakticky všechny ulice v městysi jsou nově opraveny. Byl proveden asfaltový povrch, položeny obrubníky a chodníky ze zámkové dlažby. Okolí ulic je upraveno a oseto travou. Postupně jsou upravovány další ulice.

Ve Vraném, Lukově a Horní Kamenici bylo vybudováno nové věřejné osvětlení, bezdrátový veřejný rozhlas a rozvod elektrické energie byl položen pod zem.

V parčíku u kostela stojí pomník obětem II. světové války. Jsou tam vyjmenováni občané Vraného a uprchlíci, kteří za války ve Vraném bydleli. Jedná se o 15 občanů židovské víry umučených v koncentračních táborech a 3 občané, kteří zahynuli ve válce. Naproti před školou se nachází pomník obětem I. světové války, kde je uvedeno 46 jmen padlých vranských občanů v této válce. V roce 2014 bylo zjištěno další jméno, jedná se o legionáře Františka Krátkého.

Na náměstí byl postaven pomník slavnému malíři Jaroslavu Věšínovi, který se narodil ve Vraném 23. května 1860 v domě čp. 28. Tento dům se nachází nedaleko historické brány a je na něm umístěna pamětní deska.

Na náměstí, nedaleko pomníku J. Věšína se nachází pamětní kámen, připomínající 500 let od povýšení Vraného na městečko. Stalo se tak 4. dubna 1513 udělením této milosti Vranému českým králem Vladislavem II. na přímluvu tehdejších majitelů Vraného - Házenburků. Oslavy tohoto významného výročí se uskutečnily 22. a 23. června 2013 a při této příležitosti byl odhalen uvedený kámen.

Na východ od Vraného stojí vlevo u silnice Helerův – Bláhúv křížek a dále na poli „Pod šibenicí“ byl postaven Kříž smíření, na památku tam popravených a na paměť všech umučených ve všech dobách.

Na polích našeho katastru hospodaří podnik Agros s. r. o. Vraný a firma Petr Novák.

V Místní knihovně Svat. Čecha, založené před 120 lety r. 1883, byl z dotace Ministerstva kultury instalován internet pro veřejnost.

O hezký vzhled obce a o zeleň, které je v naší obci hodně, jak stromů, tak okrasných keřů, je dobře staráno, je udržovaná a doplňovaná.

O tom, že je Vraný hezké městečko, svědčí zájem občanů, kteří zde již nebydlí, ale pořád se sem rádi vrací. V roce 1942 byl v Praze založen Spolek rodáků a přátel Vraného. Věnovali se dění ve Vraném, pořádali schůzky a zajímala je historie Vraného. Do dnešního dne s malými obměnami tato záslužná práce trvá, přes to, že se vyměnili zainteresované osobnosti. Od roku 1990 je to Svaz přátel Vraného, jehož zásluhou byly pořádány přednášky o historii, výstavy kronik, výstavy s vysokou úrovní a další akce. Oblíbené je setkání rodáků a přátel, kdy se sejdou přátelé po mnoha letech a přijedou z velké dálky. Celodenní setkání je milým zážitkem pro všechny. Poslední setkání se uskutečnilo v roce 2013, při příležitosti 500 let povýšení Vraného na městečko (obr. níže). Při předchozím setkání byl v parčíku u hřbitova za spolupráce OÚ zasazen strom Milenia.

Hlavním cílem členů SPV i představitelů obce bylo dokončit Pamětní síň Vraného a uspořádat rozsáhlé sbírky exponátů, kterých se za minulá léta podařilo nashromáždit velké množství a vysoké kvality. Rovněž uctít památku známých rodáků a osobností. Narodil se zde malíř Jaroslav Věšín, který byl malířem bulharského cara a jehož díla jsou vystavena v galeriích o celém světě. Žil zde básník Svat. Čech, který pobyt ve Vraném popisuje jako nejšťastnější dobu svého života a další významné osobnosti. Toto úsilí se ve spolupráci s Úřadem městyse setkalo s úspěchem, když v roce 2013 byl slavnostně otevřen Památník Vraného. Budova památníku byla celkově zrekonstruována a upravena pro výstavní účely. Výstavba byla spolufinancována  Evropskou Unií z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova pod názvem „Rekonstrukce budovy č. p. 25 – Památník Městyse Vraný“. Veliký dík za přípravu expozice patří průkopníkům Památníku – Vratislavu Plašilovi, Věře Plašilové a pokračovatelům Vojtěchu Pintrovi a Ing. Janu Hrozovi - kustodům Památníku. Dále pak těm, kteří se o výstavbu nejvíce zasloužili – představenstvu obce v čele se starostou Ing. Miroslavem Zázvorkou, stavebním firmám, firmě Regál Ing. Zdeňka Bláhy a jeho pracovníkům. Dobrá věc se po mnoha létech příprav podařila a Vraný získalo významnou kvalitní historickou památku, jakou nemají ani v mnoha daleko větších městech. Současný stav považujeme za počátek. Expozice bude postupně doplňována o další exponáty, které jsou zatím uloženy v depozitáři Památníku nebo budou ještě získány jako dary občanů.

Městys Vraný se zapojil do akce "Naučná steska povodím Bakovského, Vranského a Zlonického potoka. Slavnostní otevření naučné stezky se konalo 29. června 2013 od 09.30 hod. na stanovišti 1. (před Památníkem Antonína Dvořáka), za přítomnosti všech zúčastněných starostů okolních obcí. Kola byla vítána. Trasa vede ze Zlonic, od Památníku A. Dvořáka přes Královice, Dřínov, Drchkov, Lisovice, Vyšínek, Páleč, Vraný (2 x), Lukov, Horní Kamenici, Jarpice (2 x), Šlapanice, Poštovice, Tmáň, Skůry, Hobšovice, Mokřiny u Beřovic, Břešťany a končící ve Zlonicích na náměstí. Jedná se o 21 zastavení, u kterých jsou umístěny informační tabule s popisem v místě se vyskytujících kulturních památek. Ve Vraném jsou dvě tabule - č. 8 umístěná před radnicí a č. 9 u cesty vedoucí k zámku, v Lukově č. 10 umístěná před kostelem sv. Jiří a v Horní Kamenici č. 11 nad zvoničkou. Tabule jsou pěkně provedené, písmo je dostatečně veliké a tím čitelné i pro starší občany Jednotlivá stanoviště popisují nejen historii a přítomnost obcí, ale i přírodní a kulturní památky našeho kraje. V pravé horní části se nachází mapka cyklotrasy a všechna zastavení s uvedením, kde jsou jednotlivé tabule umístěny. Trasy je možné kombinovat na různé délky.

                                   Ukázka informační tabule v Lukově

                            Praktický vzhled tabule před Úřadem městyse

Vranská kronika je vedena od roku 1929 s malými přestávkami. Od roku 1958 je psána nepřetržitě. O jejích zápisech a kvalitě svědčí několikeré ocenění. V celonárodní soutěži získala 1. místo v okrese a v kraji. V celonárodní soutěži v r. 1975 to bylo 2. místo v republice. Byla vystavena i v Panteonu Národního muzea. Součástí kroniky je velké množství dokumentů a fotodokumentace. V posledních letech, od roku 2010, je psána elektronicky, vytištěna a svázána.

V roce 2015 byla kompletně zrekonstruována radnice. Jednalo se o novou střechu, včetně krovů, výměnu oken, zateplení budovy a novou fasádu. Při této příležitosti byly zrekonstruovány radniční hodiny z roku 1889 a uveden do provozu i jejich bicí mechanismus. Jejich krásný zvuk oznamuje občanům konec každé hodiny.

V roce 2016 byla po úspěšné kolaudaci uvedena do provozu nová čistička odpadních vod ve Vraném.

Dále byla v roce 2016 zhotovena nová střecha ze zateplených panelů na Kulturním domě ve Vraném. Rekonstrukce byla nutná vzhledem k zatékání vody do střešní konstrukce. Součástí rekonstrukce byly nové podlhledy a osvětlení sálu.

 
 

 

Kontakt

Úřad městyse Vraný

ouvrany@volny.cz

Vraný čp. 9
Vraný 273 73

724 179 320

Datová schránka
eegbj8g

Pracovní doba, úřední hodiny:

Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30

Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00

Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30

Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.

Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041

Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081

Vyhledávání

        Přímý kontakt na pověřence:

        emailkastanek@gdprcze.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode