Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Poplatky

Poplatky

Poplatek ze psa

Poplatek ze psa je, na základě OZV č. 1/2019 ze dne 28.11.2019, stanoven na částku 100,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

Vodné, stočné

Cena vodného a stočného je stanovena na základě rozhodnutí Zastupitelstva městyse Vraný podle finanční kalkulace vždy pro kalendářní rok. Pro rok 2023 byla stanovena cena vodného na částku 35,- Kč/m3 a cena stočného na částku 65,- Kč/m3. Odečty vodoměrů probíhají každoročně k 30.6. a k 31.12. Splatné je do dvou měsíců od odečtu.

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je stanoven na základě OZV č. 2/2021 ze dne 25.11.2021. Sazba poplatku pro rok 2023 činí 0,50 Kč za litr. Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.

Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je

a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo

b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Poplatek za komunální odpad 2023.jpg 

 

Poplatek za pronájem hrobového místa

Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb spojených s nájmem.      

Cena je splatná předem na celou dobu trvání nájmu - to je na dobu minimálně 10 let.

Cena za nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:

  • pro hrobové místo nebo uložení urny – propůjčení nového místa za každý zap. 1 m2 ........  40,-- Kč / na dobu 10 let/
  • obnova /prodloužení/ užívacího práva na místo pro hrob nebo urnu za každý i započatý 1 m ........  80,-- Kč /na dobu 10 let/
  • pro hrobky – propůjčení nového místa za každý i započatý 1 m2 .........  250,-- Kč /na dobu 10 let/
  • obnova/prodloužení/ užívacího práva na místo, kde již je hrobka postavena za každý i započatý 1 m2  ............ 60,-- Kč /na dobu 10 let/